Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие хронограма за изготвяне на проекти за наредбите по ЗСВ и методика за оценяване членовете на ВСС и инспекторите в ИВСС и определи числения състав на работните групи

27 октомври 2016 година

Пленумът на ВСС прие хронограма за изготвяне на проекти за наредбите по ЗСВ и методика за оценяване членовете на ВСС и инспекторите в ИВСС и определи числения състав на работните групи

Пленумът на ВСС трябва да приеме Наредбата по чл. 75а от ЗСВ, която  регламентира условията и реда, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели за всеки съд; етични правила за поведение на съдебните заседатели и други организационни въпроси свързани с дейността на съдебните заседатели. Необходимостта от изготвяне на Наредбата произтича от приетите изменения и допълнения в ЗСВ, в сила от 09.08.2016 г., с които са внесени промени в статута, начина на избор и определяне на участието на съдебните заседатели по делата.

Наредбата по чл. 194г от ЗСВ, която се приема от Пленума на ВСС регламентира реда за провеждане на конкурсите за младши съдии и младши прокурори, конкурсите за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване на съдия, прокурор и следовател в органите на съдебната власт, избора на административни ръководители на органите на съдебната власт и за съставянето на конкурсните комисии.

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи числения/ поименния състав на три работни групи за изготвяне, както следва:

На проект на Наредба по чл. 75а от Закона за съдебната власт /ЗСВ/:

Координатор на работната група – Юлиана Колева, член на ВСС и членове: Петя Крънчева - съдия в СГС; Стефан Стойков – съдия в Софийски окръжен съд; Методи Лалов – председател на СРС; Георгица Парушева – началник отдел „Информация“ в СРС; Емилия Николова – председател на Съюза на съдебните заседатели; представител на Министерство на правосъдието, определен от министъра на правосъдието.

На проект на Наредба по чл. 194г от ЗСВ: Координатори на работната група – Юлия Ковачева – член на Съдийската колегия на ВСС и зам.-председател на КАК към СК и Магдалена Лазарова – член на Прокурорската колегия на ВСС, като останалите членове се избират от състава на двете колегии на ВСС:

На проект на Методика за оценяване на членове на ВСС и на инспектори в ИВСС: Координатор на работната група – Незабравка Стоева – член на ВСС и представител на Прокурорската колегия и членове: един представител на Прокурорската колегия и двама представители на Съдийската колегия определени от колегиите, Теодора Точкова – главен инспектор на ИВСС и двама инспектори от ИВСС.

Пленумът на ВСС прие и хронограма за изготвяне на проекти за наредбите и методиката, както следва:

  • До 16.12.2016 г. – готови проекти от работните групи. Работните групи да изискат от органите на съдебната власт становища и предложения в хода на изготвяне на проектите.
  • До 19.12.2016 г. – Комисията по правни и институционални въпроси взема решение за публикуване на интернет страницата на ВСС проект, доклад, мотиви и предварителна оценка на въздействието на всеки от подзаконовите нормативни актове.
  • От 20.12.2016 г. до 20.01.2017 г. обществено обсъждане, включително и от Гражданския съвет.
  • До 31.01.2017 г. приемане на наредбите от Пленума на Висшия съдебен съвет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд