Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет се запозна с извършеното до момента във връзка с организиране и провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на ВСС

27 октомври 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет се запозна с извършеното до момента във връзка с организиране и провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на ВСС, съгласно параграф 78 от ПРЗ от ЗСВ и в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г.

Общо 22–ма изборни членове на Висшия съдебен съвет от Шести и Седми състав са изразили съгласие да бъдат включени в списъка на „кандидати” от квотите на съдиите, прокурорите и следователите при провеждане на експерименталното гласуване на 16 и 17 ноември 2016 г..

Гласуващите ще трябва да избират съответно 6 съдии от 10 „кандидати“, 4 прокурори от 7 „кандидати“ и 1 следовател от 5-ма кандидати.

По време на тестовете ще се извърши оценка на системата по отношение гарантиране тайната на гласуването и свободното волеизявление от вътрешни за системата специалисти и от поканени за участие външни експерти.

Днес, Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” (КПКИТ), както и на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да изготви и внесе в Комисията по правни и институционални въпроси проект на образец на изискуемите документи, съобразно Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 30 / 28.07.2016 г.), както и да предприемат действия за обезпечаване на цялостната организация за провеждане на експерименталното гласуване.

Взе се решение на всяко от предстоящите заседания на Пленума на ВСС, на трети, десети и седемнадесети ноември КПКИТ да представя информация във връзка с организацията и провеждането на тестовия избор, а в срок до 01.12.2016 г. да се представи информация за евентуална доработка на системата за дистанционно гласуване, срокове на изпълнение и необходимостта от ново тестване.

Пленумът на ВСС възложи на дирекция „Публична комуникация и протокол” да организира информационна разяснителна кампания за експерименталното дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет и се обърна с молба към съсловните организации, членове на Гражданския съвет на ВСС, да се предприемат действия за осигуряване на максимален брой магистрати при провеждане на тестовия избор.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд