ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 2 ноември 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1.    Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тервел
Кандидат:
- Маринела Иванова Марчева - и.д. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Тервел.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси


АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2.     Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за поощряване на Бисерка Николова Милушева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Трън. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

3.    Проект на решение по заявлението на Бисерка Николова Милушева за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Трън, както и от длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Трън, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 10.11.2016 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

4.     Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за определяне на Красимир Димитров Първанов – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, за изпълняващ функциите на „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура  гр. Трън. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

5.     Проект на решение по искането на майор Илиан Илианов Георгиев за възстановяване на длъжност „прокурор” във Военно-окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

6.     Проект на решение по молбата на Даниела Василева Божкова – Илиева – прокурор в Софийска районна прокуратура, за назначаване на длъжността „прокурор” във Върховна административна прокуратура, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

7.     Проект на решение по молбата на Цветан Ангелов Маринов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, за назначаване на длъжността „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

8.     Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за освобождаване на Чавдар Стоянов Ангелов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска градска прокуратура. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

9.     Проект на решение по молбата на Сълза Христова Иванова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

10.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Враца за придобиване статут на несменяемост на Елена Валериева Станева – Кирова - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

11.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Здравена Валентинова Янева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

12.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Георги Светославов Христов - прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

13.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Цветелина Миткова Димитрова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

14.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Ангел Стефанов Карамишев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

15.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Борис Димитров Тошев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

16.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Стоян Божинов Пешев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

17.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Чирпан за периодично атестиране на Велина Димитрова Пенева – прокурор в Районна прокуратура 
гр. Чирпан. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

18.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за повишаване Ивайло Ангелов Хайтов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”,  считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

19.    Проект на решение по предложението на Методи Ангелов Маринов – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

20.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Митко Динев Игнатов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

21.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Панагюрище за повишаване на Николай Запрянов Топкаров – прокурор в Районна прокуратура 
гр. Панагюрище, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

22.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Румяна Нешева Стоянова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор във АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

23.    Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Козлодуй за повишаване на Димитър Йорданов Николов – прокурор в Районна прокуратура 
гр. Козлодуй, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

24.    Проект на решение по предложението на Антон Пенев Стоянов - административен ръководител на Районна прокуратура гр. Свиленград, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

25.    Проект на решение относно атестиране на кандидати, участници в конкурси за повишаване и преместване в РП и ОП, обявени в ДВ бр. 46/17.06.2016г.,  за които са постъпили предложения за атестиране във връзка с участие в конкурсите.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

* * * * *

26.    Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за трансформиране на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „пазач, невъоръжена охрана – пропускар” в 2 /две/ щатни бройки за длъжността „съдебен деловодител” в Национална следствена служба.

* * * * *

27.    Предложения относно: приемане на изменение и допълнение на Правила за статута и дейността на прокурора-наставник в прокуратурите  и обсъждане на проект на Правила за дейността на прокурорите и следователите-наставници /отложена от заседанието на 26.10.2016 г./ 

* * * * *

28.    Определяне на представители на Прокурорската колегия на ВСС за включване в състава на:
-    Работна група за изготвяне на проект на Наредба по чл. 194г от ЗСВ и 
-    Работна група за изготвяне на проект на Методика за оценяване на членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към ИВСС, съгласно решение на Пленума по протокол № 39/27.10.2016 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
28 октомври 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд