КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 21
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 25 ОКТОМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВА: Галина Карагьозова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09.50 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
18. Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България /НСММСНД/ за участие в 47-мата Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе в периода 21-23 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по молбата на Владимир Атанасов Пензов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Благоевград, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд-гр. Свиленград
Кандидати:
- Христо Георчев Георчев – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд-гр. Свиленград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 11/21.03.2013 г., комплексна оценка „добра”);
- Живка Димитрова Петрова – съдия в Районен съд-гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС” (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 01/09.01.2014 г., комплексна оценка „много добра”);

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат:
за Христо Георчев Георчев – 5 гласа;
за Живка Димитрова Петрова – 8 гласа;
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Живка Димитрова Петрова – съдия в Районен съд-гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд-гр. Благоевград
Кандидати:
- Вера Георгиева Коева – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд-гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС” (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 02/27.04.2016 г., комплексна оценка „много добра”);
- Владимир Атанасов Пензов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 48/30.10.2014 г., комплексна оценка „много добра”);

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. Не провежда гласуване за Владимир Атанасов Пензов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, поради неявяването му на изслушването без уважителни причини и прекратява процедурата по отношение на него.
2.2. След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 8 гласа „за“ и 5 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Вера Георгиева Коева – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд-гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС“ на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСИЦПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на наказателните дела в Окръжен съд гр. Враца

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на наказателните дела в Окръжен съд гр. Враца.
4. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Враца

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Враца.
5. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно работата по граждански дела в Районен съд гр. Поморие

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ПРИЕМА за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно работата по граждански дела в Районен съд гр. Поморие.
5.2. ЗАДЪЛЖАВА горестоящия административен ръководител да извърши проверка по изпълнение на препоръките в Акта в шестмесечен срок и да уведоми Колегията за прилагането им.
6. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Мездра

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Мездра.
7. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на гражданските дела в Районен съд гр. Омуртаг

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на гражданските дела в Районен съд гр. Омуртаг.
8. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Малко Търново

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Малко Търново.
9. ОТНОСНО: Доклад относно извършени проверки от Апелативен съд гр. Варна за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Доклад относно извършени проверки от Апелативен съд гр. Варна за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт.
10. ОТНОСНО: Доклад относно извършени проверки от Апелативен специализиран наказателен съд за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от Специализиран наказателен съд, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Доклад относно извършени проверки от Апелативен специализиран наказателен съд за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от Специализиран наказателен съд, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт.

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

11. ОТНОСНО: Доклад от Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) от участие в регионален семинар по засилване на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните Балкани, проведен в периода 30 август - 2 септември 2016 г., в гр. Подгорица, Черна Гора

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ПРИЕМА за сведение доклада от Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) от участие в регионален семинар по засилване на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните Балкани, проведен в периода 30 август - 2 септември 2016 г., в гр. Подгорица, Черна Гора.
11. 2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да публикува доклада на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Международна дейност/Доклади от международни срещи.
12. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 62-ра среща на националните контактни точки на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в периода 14-15 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. КОМАНДИРОВА за участие в 62-ра среща на националните контактни точки на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 13-15 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия, следните лица:
• Богдана Желявска - съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - граждански дела;
• Валентина Бошнякова - съдия в Окръжен съд - гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - търговски дела;
• Рената Хальова - съдия в Окръжен съд - гр. Враца член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
12.2. Пътните разходи, както и разходите за 1 нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
12.3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 3 дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

13. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Военно-апелативен съд с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „завеждащ служба-съдебни секретари” и трансформиране на длъжност „младши специалист, домакин, той и съдебен статистик” в длъжност „системен администратор, той и статистик”.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Военно-апелативен съд с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „завеждащ служба-съдебни секретари”.
МОТИВИ: Ниска натовареност на Военно-апелативен съд -1,83 за 2016 г. при средна за апелативните съдилища в страната -10,29. За 2015 г. тя е 1,22, при средна – 8,09. За 2014 г. е 1,14, при средна – 7,65. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за страната. Оптимизиране на щатната численост на администрацията в съдилищата, както и с оглед изразеното съгласие от председателя на съда.
13.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „младши специалист, домакин, той и съдебен статистик” в длъжност „системен администратор, той и статистик” във Военно-апелативен съд.
МОТИВИ: Необходимост от квалифициран служител, с оглед обслужване и поддръжка на наличните хардуерни устройства и софтуерни продукти. Обслужване на деловодна програма, интернет-страницата на съда, системата за случайно разпределение на делата, компютърни и мултифункционални устройства.
14. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен специалист-счетоводител

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Окръжен съд гр. Пловдив с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен специалист-счетоводител”.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед осигуряване нормалната финансово-счетоводна дейност на съда. Липса на възможност за съвместяване, предвид изискването за специфични знания и опит, както и вменени конкретни отговорности. Дейността на финансово-счетоводния отдел е изключително голяма по обем, с увеличени контролни функции и документооборот.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

15. ОТНОСНО: Правила за водене от Съдийската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правила за водене от Съдийската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ.
16. ОТНОСНО: Правила за институционална идентичност на документите в съдилищата на Република България и унифициране логото на съдилищата в Република България

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ПРИЕМА Правила за институционална идентичност на документите в съдилищата на Република България.
16.2. Правилата да се изпратят на административните ръководители на всички съдилища, за съобразяване.
16.3. Прекратява конкурса за лого на съдилищата, тъй като получените проекти не отговарят на обявеното задание.
16.4. Предлага съдилищата в Република България да ползват за лого, създаденото и ползвано изображение на Темида от Върховния касационен съд.
16.5. Прекратява работата на работната група, поради изчерпване на дейността й.
******
17. ОТНОСНО: Предложение от Управителния съвет на НИП относно приемане на изменение и допълнение на Правила за статута и дейността на съдията-наставник

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правилата за статута и дейността на съдията-наставник .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

18. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) за участие в 47-ма Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе в периода 21-23 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. КОМАНДИРОВА за участие в 47-ма Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе. в гр. Братислава, Словакия, за периода 21-23 ноември 2016 г. следните лица:
• Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова – съдия в Софийски окръжен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка за Европейската съдебна мрежа;
• Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд, гр. Стара Загора, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка за Европейската съдебна мрежа.
18.2. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
18.3. Пътните разходи, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
19. ОТНОСНО: Молба на Владимир Атанасов Пензов – заместник на административния ръководител – заместник – председател на Районен съд гр. Благоевград, във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Благоевград

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Владимир Атанасов Пензов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Благоевград за прекратяване на конкурсната процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Благоевград.

Закриване на заседанието – 16.40 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
28.10.2016 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд