КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 27 ОКТОМВРИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Галина Карагьозова, Румен Боев
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 09.45 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 36, 41.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
44. Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС
45. Отмяна на решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г., т. 6.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46.Информация за готовността за теста на електронния избор на членовете на ВСС /устно/.
Внася: Румен Георгиев – член на ВСС и председател на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
1.ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен административен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” във Върховен административен съд да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Върховен административен съд.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 6 840 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 6 840 лв.
2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Върховен касационен съд.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 340 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 340 лв.
3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Върховен касационен съд.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 980 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 980 лв.
4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Върховен касационен съд.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 260 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 260 лв.
5. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-12-249/13.10.2016 г. от Инспектората към ВСС, с искане за корекция на бюджета за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Инспектората към ВСС за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 150 000 лв. с цел осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
В рамките на допълнително утвърдените средства по бюджета за 2016 г., Инспектората към ВСС следва да извърши всички предстоящи разходи за текуща издръжка и СБКО до края на годината.
6. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 90 259 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на покрива на сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” със 7 895 лв. с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на покрива на сградата на съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 150 лв. за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина Xerox Work Centre 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатични системи за съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 400 лв. за закупуване на 2 /два/ броя климатични системи „MIDEA”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Военно-апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 287 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски военен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 287 лв.
11. ОТНОСНО: Писма от председателя на Специализиран наказателен съд, с искане за корекция на бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 32 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи за м. ноември и м. декември 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 10 000 лв. за обезпечаване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка” с 5 156 лв. за доставка и монтаж на звукозаписна техника за 6 броя съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на огнеупорна врата за архивно помещение, изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна система и подмяна на счупени стъклопакети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 525 лв., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на огнеупорна врата за архивно помещение (639 лв.), за изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна система (791 лв.) и подмяна на счупени стъклопакети (1 095 лв.).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изработване на скица на самостоятелен обект по кадастралната карта и регистри на град Раднево

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Раднево по § 10-00 „Издръжка” в размер на 840 лв. за изработване на скица на административната сграда на съда по кадастралната карта и регистри на град Раднево.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 685 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 685 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 150 лв. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за текущ ремонт на 2 бр. съдийски кабинети и обзавеждане на 1 бр. съдийски кабинет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” с 3 566 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на 2 бр. съдийски кабинети и обзавеждане на 1 бр. съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на теч в сутерена на сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Административен съд София-град с цел осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на теч в сутерена на сградата, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с 8 000 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд София-град с 8 000 лв.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за ремонт на част от помещенията на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” с 18 000 лв. с цел осигуряване на средства за ремонт на част от помещенията на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за пожароизвестителна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Сандански по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна система в сградата, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с 6 750 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр. Сандански с 6 750 лв.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за основен ремонт на покрива на сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец с цел осигуряване на средства за финансиране на частта на Районен съд гр. Средец, от ремонта на покрив на сградата, в която се помещава, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с 32 504 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Средец с 32 504 лв.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.ОТЛАГА даването на съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на ОС-гр. Русе.
2.ВЪЗЛАГА на Комисия „Управление на собствеността” в срок до 30.11.2016 г. да извърши анализ на действителното състояние на автомобилния парк в съдилищата, след което да се преценят критерии за нуждите на съдилищата.
23. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 19 407 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 159 962 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 178 607 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 420 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 342 лв., съгласно Приложение № 1.
30.ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за предоставяне на лек автомобил „Форд Фокус” с рег. № КН 0550 АВ за нуждите на ОЗ „Охрана” гр. Кюстендил

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, лек автомобил „Форд Фокус” с рег. № КН 0550 АВ числящ се на Районен съд гр. Кюстендил да се предостави безвъзмездно на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана” гр. Кюстендил.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Кюстендил да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.
31.ОТНОСНО: Предложение от директорът на НИП и председателят на СРС за безвъзмездно предоставяне за ползване на активи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост:
1. Софийски районен съд да предостави безвъзмездно за управление на Националния институт на правосъдието активи, съгласно приложена справка „Мебели за НИП”.
2. Националният институт на правосъдието да предостави безвъзмездно за управление на Софийски районен съд активи, съгласно приложена справка „Мебели за Софийски районен съд”.
32. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника на обект регистратура за класифицирана информация в сградата на Висшия съдебен съвет.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „ИНТЕРСОТ” ООД за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника на обект регистратура за класифицирана информация в сградата на Висшия съдебен съвет, за срок от 2 (две) години, на обща стойност 1 200 (хиляда и двеста) лева без ДДС.
33. ОТНОСНО: Упълномощаване на Димитър Костадинов Узунов – Представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе или прекрати и да сключи договори с избраните изпълнители за обществените поръчки, възлагани в рамките на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0002 по ОПДУ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА
Милка Здравкова Варнова-Итова – член на ВСС и ръководител на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, договор № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г. по ОПДУ
и
Елка Живкова Атанасова – член на ВСС и ръководител на проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. по ОПДУ
да организират, проведат или прекратят, в качеството им на Възложител, процедурите по приложимия ред на Закона за обществените поръчки, както и да сключат договори с избраните изпълнители.
34. ОТНОСНО: Завеждане по баланса на ВСС на салда по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт” и сформиране на работна група

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се заведат по баланса на ВСС салдата по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт” на засечените в отдел „Счетоводство и методология” обекти, след съгласуване с дирекция „УССВ”, съгласно приложена справка.
34.2. ПРИЕМА направеното предложение за сформиране на работна група с представители на дирекция „Бюджет и финанси”, дирекция „УССВ”, както и експерти от съответните дирекции на Министерство на правосъдието за уточняване на данните по всички неприети салда по счетоводните сметки. За извършената работа да се представи общ доклад на комисии „Бюджет и финанси” и „Управление на собствеността” в срок до 31.12.2016 г.
34.3. ИЗПРАЩА решението по т. 2 на комисия „Управление на собствеността” и на Главния секретар на Министерство на правосъдието за поименно определяне на членове на работната група.
35. ОТНОСНО: Допълване на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2/15.01.2003 г., т. 5 /отложена от заседанието на 20.10.2016г./

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Пленума, след събиране на необходимата информация.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

36. /ОТТЕГЛЕНА/
37.ОТНОСНО: Проект на тристранно споразумение към договор за наем на имот в гр. Девня, ул. „Строител” № 12, ползван от Районен съд – Девня, Служба по вписванията – Девня и Главна дирекция „Охрана”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ПРИЕМА проекта на тристранно споразумение към договора за наем от 23.01.2009 г., сключен между „УниКредит Булбанк” АД и Министерство на правосъдието, като плащането на наема по чл. 2 от договора се извършва от Висшия съдебен съвет за ползваната площ 727,60 кв.м. в размер на 1137,24 лева (1364,69 лв. с ДДС) и от Министерство на правосъдието за ползваната площ – 61,40 кв.м. в размер на 95,97 лв. (115,16 лв с ДДС).
37.2. ИЗПРАЩА проекта на тристранното споразумение към договора за наем от 23.01.2009 г. до „УниКредит Булбанк” АД и Министерство на правосъдието, за съгласуване.
38. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебна власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ принципи за възлагане правото на стопанисване на административните ръководители на органите на съдебната власт по следния начин:
- в съдебните палати и/или в сгради, ползвани съвместно от няколко съдилища и прокуратури, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответния съд от най-висока инстанция.
- в съдебните палати и/или в сгради, ползвани от две и повече съдилища, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответния съд от най-висока инстанция.
- в сгради, ползвани само от прокуратури, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответната прокуратура от най-висока инстанция.
- в съдебните палати и/или в сгради, ползвани самостоятелно от съд или прокуратура, правото на стопанисване да се възложи на съответния административен ръководител.
- при констатирано неефективно стопанисване в съдебните палати и/ или в сгради, ползвани от органите на съдебната власт, правото на стопанисване може да се отнеме и възложи, по решение на Пленума на ВСС, на съответния административен ръководител на съд или прокуратура от по-ниска инстанция, като се спазва описания по-горе принцип.
39. ОТНОСНО: Сключване на нов договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище, находящо се в гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 199, ет. 14, ап. № 6

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на нов договор с Румен Боев – член на ВСС, за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент № 61, в гр. София, район «Красно село», ж.к. «Красно село», бл. 199, ет. 14, със срок на договора за 10 години, като сумата на месечния наем е в размер на 157,54 лв. без ДДС.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС, да подпише новия договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище.
40.ОТНОСНО: Извършено проучване за събиране на оферти за възлагане на консултантска услуга за извършване на Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедури

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ БИМ Консултинг ООД за изпълнител за извършване на Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с БИМ Консултинг ООД, с предмет на договора извършване на Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедури на стойност 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева.

ПРАВНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

41./ОТТЕГЛЕНА/
42. ОТНОСНО: Определяне поименните състави на работни групи създадени с решение на Комисията по правни и институционални въпроси по протокол № 34 от 17.10.2016 г. и приемане на хронограма.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОПРЕДЕЛЯ поименния състав на Работната група за изготвяне проект на Наредба по чл. 75а от Закона за съдебната власт, както следва:
1. Координатор на работната група – Юлиана Колева – член на Висшия съдебен съвет;
2. Петя Крънчева – съдия в Софийски градски съд;
3. Стефан Стойков – съдия в Софийски окръжен съд;
4. Методи Лалов – председател на Софийски районен съд;
5. Георгица Парушева – началник отдел „Информация“ в Софийски районен съд;
6. Емилия Николова – председател на Съюза на съдебните заседатели.
- Представител от Министерство на правосъдието, определен от министъра на правосъдието.
1.2. ОПРЕДЕЛЯ поименния състав на Работната група за изготвяне проект на Наредба по чл. 194г от Закона за съдебната власт, както следва:
- Координатори на работната група:
• Юлия Ковачева – член на Съдийската колегия на ВСС и зам. председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.
• Магдалена Лазарова – член на Прокурорската колегия на ВСС и член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС.
Останалите членове на Работната група - по трима - да се определят от съответните колегии на Висшия съдебен съвет.
1.3. ОПРЕДЕЛЯ състав на Работната група за изготвяне проект на Методика за оценяване на членове на Висшия съдебен и на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, както следва:
- Координатор на работната група – Незабравка Стоева – член на Висшия съдебен съвет и член на Прокурорската колегия; един член определен от Прокурорската колегия; двама членове определени от Съдийската колегия; двама представители на ИВСС и главният инспектор Теодора Точкова.
1.4. ПРИЕМА хронограма за изготвяне на проекти за наредбите и методиката, както следва:
- До 16.12.2016 г. – готови проекти от работните групи. Работните групи да изискат от органите на съдебната власт становища и предложения в хода на изготвянето на проектите.
- До 19.12.2016 г. – Комисията по правни и институционални въпроси взема решение за публикуване на интернет страницата на ВСС проект, доклад, мотиви и предварителна оценка на въздействието на всеки от подзаконовите нормативни актове.
- От 20.12.2016 г. до 20.01.2017 г. обществено обсъждане, включително и от Гражданския съвет.
- До 31.01.2017 г. приемане на проектите от Комисията по правни и институционални въпроси, изготвяне на справка с постъпилите предложения, с обосновка за приемането или неприемането им и публикуване на справката на интернет страницата на ВСС.
- До 09.02.2017 г. приемане на наредбите от Пленума на Висшия съдебен съвет.
43. ОТНОСНО: Проект на решение относно Въпросник за изследване сред професионалните съдии за тяхната независимост, в рамките на проект „Независимост и отчетност на съдебната власт 2016-2017 г.“ на Европейската мрежа на съдебните съвети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗПРАЩА въпросника за изследване на личната независимост на съдиите, в рамките на проект „Независимост и отчетност на съдебната власт 2016-2017 г.“ на Европейската мрежа на съдените съвети, на председателите на съдилищата за предоставяне на възможност за попълването му, считано от 01.11.2016 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

44. ОТНОСНО: Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно–процесуалния кодекс.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪГЛАСУВА проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателно–процесуалния кодекс.
45. ОТНОСНО: Отмяна на решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г., т. 6.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение на Пленума на ВСС по Протокол № 37/13.10.2016 г., т. 6., като:
ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да предприеме всички необходими действия пред Министъра на финансите за безвъзмездно предоставяне на отнети в полза на държавата МПС – леки автомобили за нуждите на ВСС.
46. ОТНОСНО: Информация за готовността за теста на електронния избор на членовете на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

46.1. Задължава комисия „Професионална квалификация и информационни технологии" и дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика" да внесат в комисия „Правни и институционални въпроси" проект на образци към приетите „Правила за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите" и да предприемат цялостна организация за провеждането на експерименталното електронно дистанционно гласуване на 16-ти 17-ти ноември 2016 г.
46.2. Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии" да внася на заседанията на Пленума на ВСС на 3, 10 и 17 ноември 2016 г. информация за провеждането на експерименталното електронно дистанционно гласуване, а до 1 декември 2016 г. да внесе информация дали са необходими доработки в системата, ако са необходими, в какви срокове ще се реализират и нужно ли е допълнително тестване на тази система.
46.3. Възлага на дирекция „Публична комуникация и протокол" да организира информационна разяснителна кампания за експерименталното дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет и отправя молба към съсловните организации, членуващи в Гражданския съвет за съдействие за популяризиране и масово участие в експерименталното гласуване.

/Закриване на заседанието – 13.10 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
28.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд