ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 3 ноември 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.
„Дава съгласие”
1. Проект на решение за корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение за корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. системи за звукозапис.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в среща на Работна група по наказателни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални машини висок клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за заплащане на държавна такса, свързана с промяна на собствеността на сградите.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. многофункционална копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на наводнени помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Габрово и Боян Магдалинчев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдилища, за осигуряване на средства, за провеждане на семинарно занятие на съдии от ВАС и административните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 56 броя батерии за UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, принтери, звукозаписни устройства и климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника и компютърна конфигурация за звукозапис.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписни системи и озвучителни уредби.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване и монтиране на нов електро-хидравличен модул на системата за ABS и системата за стабилизиране при занасяне на лек автомобил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. звукозаписна техника и 3 бр. персонален UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 17 броя батерии за UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за ремонт на дънна платка на сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за обособяване на сървърно помещение, доставка и монтаж на комуникационен шкаф, климатична система за сървърно помещение, екранирани пач панели, крепежни елементи и други.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за довършване на основен ремонт на витраж на Съдебната палата.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
35. Проект на решение по искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за основен ремонт на автоматична входна врата на централния вход на сградата.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
36. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
38. Проект на решение по предложението на главния секретар на ВСС за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Видин за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на наследниците на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
41. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд гр. Бургас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Лом по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 46.2 от протокол № 27/07.07.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно окончателното изпълнение на препоръката в Районен съд гр. Ямбол, съгласно дадените указания с решение на ВСС по протокол № 18/14.04.2016 г. и проследяване на изпълнението на препоръката в Районен съд гр. Плевен по одобрения план за действие с решение по протокол № 27/07.07.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
44. Проект на решение по Доклад № ДПЗВН - 12/05.07.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд гр. Варна.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение относно одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висшия съдебен съвет, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието, за III-то тримесечие на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение за допълване на т. 15.2. от допълнителните точки по Протокол № 37 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 13.10.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение за одобряване на разход за ремонт на 4 бр. ведомствени жилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

48. Проект на решение по писмо от главния инспектор на ИВСС за състоянието на сградния фонд на Инспектората и необходимост от информация за възможностите за разширяването му.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
49. Проект на решение относно обект „Преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Петрич”.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
50. Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради на административните ръководители на органите на съдебната власт от Апелативен район - София.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
51. Проект на решение за осъществяване на охрана на обект „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на СРС и СРП”, находяща се на бул. „Ген. М.Д. Скобелев” № 23.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

52. Обсъждане на предложение от Съюза на юристите в България и „Апис Европа” АД, както и условията за участие в предстоящия конкурс по програма „Правосъдие” на Европейския съюз и внедряване на Европейския индикатор за съдебна практика ECLI в българската съдебна практика.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

53. Доклад за готовността за провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР от ЗСВ.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”
54. Проект на решение относно разпределение на закупената техника по проведената от ВСС централизирана обществена поръчка за доставка на компютърна техника за нуждите на Висшия съдебен съвет и съдилищата.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”
* * * * *
55. Проект на решение по предложение за преназначаване на служител в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС от длъжност „стажант – одитор” на свободна щатна бройка на длъжност „старши вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит”.
Внася: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
* * * * *
56. Предложение от Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
31 октомври 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд