Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура за избор на административни ръководители в съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт обяви свободните длъжности за административни ръководители в три съдилища, както следва:

  1. Административен ръководител – председател на Районен съд - Велинград  - свободна длъжност;
  2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност;
  3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Каварна – свободна длъжност.

На основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт бе открита

процедура за избор на административни ръководители в два съда, както следва:

  1. Административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд – изтичащ мандат на 07.12.2016 г.;
  2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Карлово – изтичащ мандат на 12.12.2016 г.

Предложения за назначаване на административен ръководител на

съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на ВСС в 30-дневен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“. Към предложението се прилагат подробна автобиография, копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“, копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност и другите, предвидени в ЗСВ документи.

         Решението на Съдийската колегия за откриване на процедурите ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд