Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Доклад за проведен функционален анализ на администрацията на Софийския градски съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване Доклад за проведен функционален анализ на администрацията на Софийския градски съд.

         Функционалният анализ представлява изследване и оценка на функциите на съдебната администрация и на нейните вътрешни звена, чрез различни методи с цел идентифициране на слабости и даване на конкретни препоръки за подобряване, свързване с функциите и организационното структуриране, което да води до подобряване ефективността и ефикасността на  дейността. Посредством тях се очаква да се преодолеят слабости, свързани с длъжностите, функциите и организационното структуриране, предвижда се намаляване на йерархичните нива в общата администрация и на броя на административните звена.

Комисия „Съдебна администрация“ на ВСС, която внася Доклада в Съдийската колегия, намира дадените констатации и препоръки за полезни както за съда, така и за административния ръководител при упражняване на функциите си. Становището на Комисията е, че те водят до оптимизация и подобряване на нейната работа.

Съдийската колегия взе решение, председателят на Софийския градски съд да уведоми Комисия „Съдебна администрация“ за взетите мерки във връзка с препоръките в Доклада за проведен функционален анализ на администрацията в СГС.

Съдийската колегия препоръча на председателя на Софийския районен съд също да извърши функционален анализ на администрацията на СРС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд