ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 9 ноември 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. Проект на решение по молбата на Валентин Спасов Иванов за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за:
- освобождаване на Куман Атанасов Куманов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска градска прокуратура;
- назначаване на Даниела Ангелова Димитрова – прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор” на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване във Военно-окръжна прокуратура гр. София, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/27.07.2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/08.06.2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение за актуализиране на избирателния списък на действащите прокурори във връзка с провеждане на избор на член на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

6. Предложение за изготвяне на становище по к.д. № 13/2016 г., образувано по искане на главния прокурор на Република България за задължително тълкуване нормата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
4 ноември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд