КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 22
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 1 НОЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Светла Петкова – член на Съдийската колегия
ОТСЪСТВА: Калин Калпакчиев
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09.45 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
33. Проект на решение по предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Хасково за размяна на щатни длъжности "съдия" в Районен съд гр. Свиленград и Районен съд гр. Харманли, по реда на чл. 194, ал.2 от ЗСВ.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Велико Търново
Кандидати:
- Пламен Борисов Борисов– съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 36/13.09.2012 г., комплексна оценка „много добра”);
- Марияна Микова Лазарова – Кабакчиева – съдия в Административен съд гр. Велико Търново, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 52/13.11.2014 г., комплексна оценка „много добра”);
- Теодорина Михайлова Димитрова – Николова – и.ф. заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 8/20.02.2014 г., комплексна оценка „много добра”);

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат:
за Пламен Борисов Борисов – 3 гласа
за Марияна Микова Лазарова – Кабакчиева – 0 гласа
за Теодорина Михайлова Димитрова – Николова – 10 гласа
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Теодорина Михайлова Димитрова – Николова – и.ф. заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", на длъжността „административен ръководител – председател” на Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела във Военен съд гр. Пловдив

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка относно работата по наказателни дела, образувани през 2014 г и 2015 г. във Военен съд гр. Пловдив, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-43/01.06.2016г. на Главния инспектор на ИВСС, както и заповедта на председателя, с която са взети мерки по изпълнение на препоръките.
3. ОТНОСНО: Молба от съдия в Софийски апелативен съд – временно отстранен от длъжност

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за обсъждане на заседание на Пленума на ВСС за вземане на принципно решение за всички магистрати по искания за възстановяване на длъжност.
4. ОТНОСНО: Молба от съдия в Районен съд гр. Раднево – временно отстранен от длъжност

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за обсъждане на заседание на Пленума на ВСС за вземане на принципно решение за всички магистрати по искания за възстановяване на длъжност.
ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ
5. ОТНОСНО: Изслушване на Даниела Душкова Павлова – съдия в Районен съд гр.Варна, с ранг "съдия в ОС", във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Даниела Душкова Павлова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС“, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
5.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Даниела Душкова Павлова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг "съдия в ОС".
5.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл.196, т.2 от ЗСВ, на Даниела Душкова Павлова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг "съдия в ОС".
5.4. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „добра” – 80 /осемдесет точки", на Даниела Душкова Павлова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг "съдия в ОС".

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. ОТНОСНО: Откриване на процедура за Избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
6.1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна длъжност.
6.1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност.
6.1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Каварна – свободна длъжност.
6.2. ОТКРИВА на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
6.2.1. Административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд – изтичащ мандат на 07.12.2016 г.
6.2.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Карлово – изтичащ мандат на 12.12.2016 г.
6.3. В 30-дневен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
6.4. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
7. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №33/10.10.2016 г. на Комисия по правни и институционални въпроси на Висшия съдебен съвет относно изпълнение на решения по протокол №11/05.07.2016 г. на Съдийската колегия за уеднаквяване на практиката по приложение на разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗПРАЩА на председателя на Върховния административен съд сигнал за иницииране на искане за образуване на тълкувателно дело.
8. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Асен Карамфилов Гаджев – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Асен Карамфилов Гаджев от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Пловдив, считано от 16.11.2016 г.
10. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. (обн. в ДВ бр. 58/26.07.2016 г.).

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
- Районен съд, гр. Мадан – 22.11.2016 г.
- Районен съд, гр. Провадия – 22.11.2016 г.
11. ОТНОСНО: Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийска градски съд, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМ-ГТД) и национално лице за контакт към Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД), относно участие в редовна среща на националните лица за контакт по граждански и търговски дела, проведена на 4 и 5 октомври 2016 г., гр. Брюксел, Белгия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от Богдана Желявска - съдия в Софийска градски съд, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМ-ГТД) и национално лице за контакт към Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, относно участие в редовна среща на националните лица за контакт по граждански и търговски дела, проведена на 4 и 5 октомври 2016 г., гр. Брюксел, Белгия.
11.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да публикува доклада на интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност /Доклади от международни срещи/.
11.3. Дава възможност на Богдана Желявска - съдия в Софийски градски съд, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела и национално лице за контакт към Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, да представи на следващото заседание на Съдийската колегия кратко изложение на констатираните проблеми, описани в доклада й, по които иска да бъде изслушана в заседанието на колегията на 15.11.2016 г.
12. ОТНОСНО: Доклад от Стратимир Димитров – съдия в Окръжен съд гр. Хасково, относно участие в регионална среща на немскоговорящите контактни точки от Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) в гр. Брегенц, Австрия, в периода 25-29.09.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от Стратимир Димитров – съдия в Окръжен съд – гр. Хасково, относно участие в регионална среща на немскоговорящите контактни точки от Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) в гр. Брегенц, Австрия, в периода 25-29.09.2016 г.
12.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да публикува доклада на интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност /Доклади от международни срещи“.
13. ОТНОСНО: Определяне на участник в експертна работна среща относно противодействието на незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. Белград, Сърбия, в периода 16-18.11.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие в експертна работна среща относно противодействието на незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. Белград, Сърбия, в периода 16-18 ноември 2016 г.:
- Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка на Европейската съдебна мрежа
13.2. КОМАНДИРОВА лицето по т. 1 за участие в експертната работна среща относно противодействието на незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. Белград, Сърбия, в периода 16-18 ноември 2016 г.
13.3. Пътните разходи, както и разходите за настаняване за са сметка на организаторите на срещата.
13.4. Разходите за дневни пари и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.
.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радостин Георгиев Петров – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румен Атанасов Стойнов - административен ръководител – председател на Районен съд гр. Своге, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диляна Николова Йорданова – съдия в Районен съд гр. Царево на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милена Савова Рибчева - Дочева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Емилия Колева Енчева – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Златка Ташева Илиева Петкова – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Златко Димитров Мазников – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Евелина Петкова Карагенова – съдия в Районен съд гр. Павликени, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ОСТАВЯ без уважение предложението за повишаване на Атанас Димов Атанасов – съдия в Районен съд, гр. Ямбол, в по-горен ранг „съдия в АС”.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

24. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Стара Загора с 0,5 /половин/ свободна щ. бр. за длъжност „управление на съдебното имущество”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Стара Загора с 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „управление на съдебното имущество".
МОТИВИ: Оптимизиране на щатната численост на администрацията в съдилищата, както и с оглед изразеното съгласие от председателя на съда.
25. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Кърджали с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Кърджали с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: По щата на съда има 9 съдии, 5 съдебни секретари. Изключително ниска натовареност – три пъти под средната за страната. За първото полугодие на 2016 г. тя е под средната за страната - 5,48, при средна – 15,65. За 2015 г. е 5,05, при средна 12,22. За 2014 г. натовареността е 5,55, при средна -12,36. За 2013 г. – 5,83, при средна – 9,18. Съотношението бр. служители/бр. магистрати е около средното за страната, както и с оглед изразеното съгласие от председателя на съда.
26. ОТНОСНО: Предложение за намаляване на щатната численост на Окръжен съд гр. Благоевград с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „чистач”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Благоевград с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „чистач”.
МОТИВИ: Предвид извършената съпоставка със сходни съдилища, като площи за обслужване, е достатъчно сградата на ОС-Благоевград да бъде обслужвана от трима чистачи. Наличие на съгласие от административния ръководител.
27. ОТНОСНО: Искане от председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново за трансформиране на длъжност „домакин” в длъжност „съдебен помощник”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „домакин” в длъжност „съдебен помощник” в Апелативен съд гр. Велико Търново.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед нормалното функциониране на правораздавателната дейност. Към настоящия момент АС-Велико Търново разполага с 2 щ.бр. за длъжност „съдебен помощник”, които са свръхнатоварени, предвид постъпващите голям брой граждански и търговски дела. Видно от таблицата за натовареността на апелативните съдилища за 2015 г., АС-Велико Търново е с най-висока натовареност по отношение делата за разглеждане и свършени дела, спрямо апелативните съдилища във Варна, Бургас и Пловдив, които разполагат с повече съдебни помощници. Налице е финансова обезпеченост.
28. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Враца за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Враца с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”, считано от 01.01.2017 г.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед увеличения брой граждански дела. Съобразно официално изпратените статистически справки във ВСС, натовареността на РС-Враца – около средната районните съдилища в областните центрове в страната. Налице е финансова обезпеченост.
29. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Перник за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „домакин” или длъжност „работник-поддръжка”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Перник с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „домакин” или длъжност „работник-поддръжка”.
МОТИВИ: Съдът разполага с достатъчно обща администрация. Функциите на домакин и работник-поддръжка могат да бъдат съвместяване от наличните служители.
30. ОТНОСНО: Доклад за проведен функционален анализ на администрацията на Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ПРИЕМА за запознаване Доклад за проведен функционален анализ на администрацията на Софийски градски съд.
30.2. Председателят на Софийски градски съд да уведоми Комисия „Съдебна администрация” за взетите мерки във връзка с препоръките в Доклада за проведен функционален анализ на администрацията на СГС.
30.3. ПРЕПОРЪЧВА на председателя на Софийски районен съд да извърши функционален анализ на администрацията на СРС.
МОТИВИ: КСА счита, че извършения функционален анализ на администрацията на СГС с констатациите и препоръките, дадени за структурата на администрацията са изключително полезни и водят до оптимизация и подобряване на нейната работа.
*****
31. ОТНОСНО: Създаване на работна група за изготвяне на проект на Правила за дейността на съдията-наставник в изпълнение на разпоредбата на чл. 242, ал. 2 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. СЪЗДАВА работна група за изготвяне на проект на Правила за дейността на съдията-наставник, в изпълнение на разпоредбата на чл. 242, ал. 2 от Закона за съдебната власт, която да се състои от трима членове на Съдийската колегия.
31.2. ОПРЕДЕЛЯ за членове на работната група следните членове на Съдийската колегия:
1. Соня Найденова;
2. Калин Калпакчиев;
3. Представител на Националния институт на правосъдието.
32. ОТНОСНО: Определяне на представители на Съдийската колегия на ВСС за включване в състава на:
- Работна група за изготвяне на проект на Наредба по чл. 194г от ЗСВ и
- Работна група за изготвяне на проект на Методика за оценяване на членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към ИВСС, съгласно решение на Пленума по Протокол № 39/27.10.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие в Работна група за изготвяне на проект на Наредба по чл. 194г от ЗСВ членовете на Комисията по атестиране и конкурси, посочени в решение по Протокол № 3/10.10.2016 г. на същата комисия.
Избраните членове могат да определят от състава си по трима от тях, които да участват в дейността на работната група.
32.2. За участие в Работна група за изготвяне на проект на Методика за оценяване на членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към ИВСС, съгласно решение на Пленума по Протокол № 39/27.10.2016 г. ОПРЕДЕЛЯ Соня Найденова и Камен Иванов.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

33. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Хасково за размяна на щатни длъжности "съдия" в Районен съд гр. Свиленград и Районен съд гр. Харманли, по реда на чл. 194, ал.2 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕМЕСТВА на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ Ива Тодорова Гогова-съдия в Районен съд гр. Свиленград, на длъжност съдия в Районен съд гр. Харманли, считано от датата на встъпване в длъжност и при довършване на започнатите с нейно участие наказателни дела и ПРЕМЕСТВА 1 (една) длъжност на „съдия“ от Районен съд гр. Харманли в Районен съд гр. Свиленград за заемането й от Христо Георчев Георчев – и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд гр. Свиленград.
Мотиви: В администрацията на Висшия съдебен съвет е постъпило предложение от административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Хасково, придружено с молба от Ива Тодорова Гогова - съдия в Районен съд гр. Свиленград за размяна по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ от Районен съд гр. Свиленград в Районен съд гр. Харманли. Кандидатът за преместване излага в молбата си лични мотиви за исканото преназначаване - заболяване на детето й, като прилага експертно решение на ТЕЛК и други медицински документи. Административният ръководител- председател на Районен съд гр. Харманли и и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Свиленград изразяват писменото си съгласие за преместването по чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. Депозираното предложение е направено във връзка с избора на нов административен ръководител-председател на Районен съд гр. Свиленград. С решение по протокол № 21/ 25.10.2016г., т. 1 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Живка Димитрова Петрова- съдия в Районен съд гр. Пловдив за административен ръководител-председател на Районен съд гр. Свиленград. До встъпването й в длъжност функциите на административен ръководител- председател на Районен съд- Свиленград се изпълняват от Христо Георчев Георчев. Към настоящия момент в този орган на съдебната власт няма свободна длъжност „съдия“, на която същият да остане след заемането на длъжността „административен ръководител-председател“ от избрания кандидат, което налага необходимостта от обезпечаването с щатна длъжност „съдия“в Районен съд гр. Свиленград.
Районен съд-Свиленград е с натовареност значително под средната за страната, а именно за първото полугодие на 2016г.: при заета щатна численост от 6 магистрати: брой дела за разглеждане месечно от 1 (един) съдия 28,56, при средна за страната 45,92, брой свършени дела месечно 1 (един) от съдия 24,78, при средна за страната 33,94. Разкриването на нова щатна длъжност „съдия“ ще доведе до намаляване на натовареността на Районен съд гр. Свиленград, който при тези показатели няма необходимост от разкриване на нова щатна длъжност. Това е така, защото: при щатна численост от 7 магистрати натовареността ще бъде следната: брой дела за разглеждане месечно от 1 (един) съдия 24,48, при средна за страната 45,92, брой свършени дела месечно от 1 (един) съдия 21,24, при средна за страната 33,94. Анализът на статистическите данни показва, че увеличаването на магистратския състав на Районен съд гр. Свиленград е нецелесъобразно.

Закриване на заседанието – 15.30 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
4.11.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд