КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 3 НОЕМВРИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Екатерина Захариева – Министър на правосъдието, Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Каролина Неделчева

/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 09. 45 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 57.
ІI. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
57. /ОТТЕГЛЕНА/
58. Справка за финансовото изпълнение на договорите по проекти, реализирани от Висшия съдебен съвет като бенефициент в периода 2012 – 2015 г.
Внасят: Членове на Съвета за координиране действията на ОСВ по участие в международни проекти и програми към ВСС.
59. Проект на решение относно подготовката на проектни предложения за кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление“ от страна на ВСС, за мерките от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г.
Внасят: Членове на Съвета за координиране действията на ОСВ по участие в международни проекти и програми към ВСС.
60. Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по предложението на Главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение по предложението на Главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по предложението на председателя на Върховен административен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Берковица за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение във връзка с определяне на представители за участие в заседание на Комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, за обсъждане на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по предложението за одобрение на екип за управление на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“ с бенефициент Висшия съдебен съвет по Оперативна програма „Добро управление“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

"БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
"Дава съгласие"
1. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 618 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2016 г., както следва:
1.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със 111 500 лв.
1.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 111 500 лв.
1.3. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2016 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.
2. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 80 815 лв. с цел осигуряване на средства разходвани за изпълнение на дейности по проект „Защита на свидетели – основен фактор в борбата срещу организираната престъпност” – HOME/2011/ISEC/AG/4000002558.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2.2. ПРЕДЛАГА спешно да бъдат предприети действия от Министъра на правосъдието пред Министъра на финансите за извършването на промени по бюджетите на Министерство на правосъдието и бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание чл. 110, ал. 7 от Закона за публичните финанси в размер на 80 815 лв., за осигуряване на разходваните средства за изпълнение на дейности от Бюро по защита при Главния прокурор по Проект „Защита за свидетели - основен фактор в борбата срещу организираната престъпност” – HOME/2011/ISEC/AG/4000002558.
2.3. Решението по т. 2.2 да се изпрати на Министъра на правосъдието, по компетентност.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. системи за звукозапис

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Апелативен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с 1 777 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. системи за звукозапис.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в среща на Работна група по наказателни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в среща на Работна група по наказателни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 482 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с 482 лв.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 482 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 482 лв.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални машини висок клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Варна по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 14 214 лв. за закупуване на 3 броя мултифункционални машини висок клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за заплащане на държавна такса, свързана с промяна на собствеността на сградите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 416 лв. за заплащане на държавна такса, свързана с промяна на собствеността на сградите.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. многофункционална копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 150 лв. за закупуване на 1 бр. многофункционална копирна машина Xerox Work Centre 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на наводнени помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Враца за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 652 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на наводнени помещения.
Средствата в размер на 652 лв. са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
10. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Габрово и Боян Магдалинчев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдилища за осигуряване на средства за провеждане на семинарно занятие на съдии от ВАС и административните съдилища

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв. с цел осигуряване на средства за провеждане на семинарно занятие на съдии от ВАС и административните съдилища.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 56 броя батерии за UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка” с 1 196 лв. за закупуване на 56 броя батерии за UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 9 604 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 9 604 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 400 лв. за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Военен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 500 лв. за закупуване на 1 брой компютър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” с 1 800 лв. за закупуване на 2 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, принтери, звукозаписни устройства и климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 906 лв., от които 3 746 лв. за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и 2 160 лв. за закупуването на 1 бр. климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
16.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 549 лв. за закупуване на 4 бр. принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” в размер на 1 550 лв. с цел осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Горна Оряховица по § 10-00 „Издръжка” с 2 517 лв. за закупуване на 3 броя звукозаписни системи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника и компютърна конфигурация за звукозапис

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с 1 600 лв. за закупуване на 2 броя звукозаписна техника.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
19.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 930 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за звукозапис.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписни системи и озвучителни уредби

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Исперих по § 10-00 „Издръжка” с 1 718 лв. за закупуване на звукозаписни системи и озвучителни уредби.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 150 лв. за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване и монтиране на нов електро-хидравличен модул на системата за ABS и системата за стабилизиране при занасяне на лек автомобил

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Кърджали по § 10-00 „Издръжка” с 4 305 лв. за закупуване и монтиране на нов електро-хидравличен модул на системата за ABS и системата за стабилизиране при занасяне на лек автомобил „MITSUBISHI LANCER SPORT SEDAN”.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 200 лв. за закупуване на 2 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Луковит за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. звукозаписна техника и 3 бр. персонален UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Мадан по § 10-00 „Издръжка” с 450 лв. за закупуване на 3 броя персонален UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
25.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Мадан по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 249 лв. за закупуване на 1 брой звукозаписна техника.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 17 броя батерии за UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 554 лв. за закупуване на 17 броя батерии за UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за ремонт на дънна платка на сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Своге по § 10-00 „Издръжка” със 792 лв. за ремонт на дънна платка на сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Средец по § 10-00 „Издръжка” с 2 970 лв. за закупуване на 3 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Трън по § 10-00 „Издръжка” с 887 лв. за закупуване на 1 брой озвучителна техника.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Трявна по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 378 лв., в т.ч. 4 199 лв. за закупуване на 1 брой сървър и 1 179 лв. за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за обособяване на сървърно помещение, доставка и монтаж на комуникационен шкаф, климатична система за сървърно помещение, екранирани пач панели, крепежни елементи и други

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Червен бряг по § 10-00 „Издръжка” с 1 304 лв., за обособяване на сървърно помещение, доставка и монтаж на комуникационен шкаф, екранирани пач панели, крепежни елементи и други.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
31.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Червен бряг по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 979 лв. за закупуване на климатична система за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 437 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Шумен за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 437 лв. за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Шумен за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 4 631 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за довършване на основен ремонт на витраж на Съдебната палата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Варна по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за довършване на основен ремонт на витраж на Съдебна палата гр. Варна, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС със 7 200 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Окръжен съд гр. Варна със 7 200 лв.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за основен ремонт на автоматична входна врата на централния вход на сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Варна по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за основен ремонт на автоматична входна врата на централния вход на сградата, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с 3 828 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд гр. Варна с 3 828 лв.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
36. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния касационен съд за 2016 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 12 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с 12 000 лв.
37. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 11 161 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 88 949 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 99 891 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 219 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
38. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на ВСС за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 612 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
39. ОТНОСНО: Предложение от председателя Районен съд гр. Видин за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 2 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Видин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
40. ОТНОСНО: Предложение от председателя Окръжен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 400 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 400 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 400 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
Одитни доклади
41. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд гр. Бургас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд гр. Бургас.
42. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Лом по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 46.2 от протокол № 27/07.07.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Одобрява изпълнението на препоръките по т. 2 и т. 4.1. от одобрения с решение на Пленума на ВСС по т. 46.2. от протокол № 27/07.07.2016 г. план за действие, съгласно предоставената писмена информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Лом.
43. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно окончателното изпълнение на препоръката в Районен съд гр. Ямбол, съгласно дадените указания с решение на ВСС по протокол № 18/14.04.2016 г. и проследяване на изпълнението на препоръката в Районен съд гр. Плевен по одобрения план за действие с решение по протокол № 27/07.07.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол да преведе в приход на бюджета на съдебната власт сумата, представляваща средства с неустановен произход и предназначение и налична по набирателната сметка на съда, в размер на 136 569,66 лв.
43.2. ОДОБРЯВА изпълнението на препоръката по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/07.07.2016 г., съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Плевен.
Разни
44. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗВН - 12/05.07.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд гр. Варна

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклад № ДПЗВН - 12/05.07.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд гр. Варна.
45. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

45.1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за III-то тримесечие на 2016 г.
45.2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за III-то тримесечие на 2016 г.
45.3. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд, на Главния прокурор на Република България и на директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III-то тримесечие на 2016 г.
46. ОТНОСНО: Допълване на т. 15.2. от допълнителните точки по Протокол № 37 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 13.10.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решението по т. 15.2. от допълнителните точки от Протокол № 37 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 13.10.2016 г., като след думите „.............и за срок” се добавя „от началото на конституирането на КАК на СК на ВСС”.
47. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на разход за ремонт на 4 бр. ведомствени жилища

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на разход в размер на 30 252 лв. с ДДС за цялостен ремонт на 4 броя ведомствени жилища.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2016 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

48. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо от главният инспектор на ИВСС за състоянието на сградния фонд на Инспектората и необходимост от информация за възможностите за разширяването му

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на договор за наем на ОФИС, състоящ се от офисно пространство с площ от 481 кв.м., разположени на втори етаж на Блок 2 от Офис сграда, ведно с 1 (един) брой подземно парко място на ниво – 2 в подземен паркинг, всички имоти, находящи се в Комплекс офис сгради Платинум Бизнес Център, разположени в гр. София, ул. «Бачо Киро» № 26-28-30, находящ се в УПИ ІV-9,10,14 от квартал 20 по плана на гр. София, местност «ГГЦ-Зона Г-14», с идентификатор № 68134.401.358 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, с договорена месечна наемна цена в размер на 15 240,20 лева с ДДС, с оглед осигуряване помещения на Инспектората на ВСС, предвид упражняване правомощията предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 8 и следващите от ЗИД на ЗСВ. Договорът да се сключи за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.12.2016 г.
48.2. След изтичане на третата година от срока на договора и при освобождаване на частта от сградата на ул. "Георг Вашингтон" 17 от АССГ, да се отправи предложение до наемодателя за предсрочното прекратяване на договора за наем.
48.3. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС, да подпише договорът за наем, при условията по т. 48.1.
49. ОТНОСНО: Проект на решение относно обект „Преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Петрич”, находяща се на ул. „Лазар Маджаров” № 3, гр. Петрич, договор за инженеринг рег. № 93-00-252/06.08.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, да сключи с „ЧЕЗ Електро България” АД договор за продажба на електрическа енергия за стопанска и обществена дейност и споразумение № 6009906783/17.10.2016 г. към него за обект „Преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Петрич”.
50. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебна власт от Апелативен район – София

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 130 а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
1.1. ВЪЗЛАГА стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – София, по следния начин:
І. София-град и област София:
1. На административния ръководител - председател на Върховен касационен съд недвижимия имот, намиращ се в гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Витоша“ № 2, ПИ с пл. № 1, ЦГЧ - р-н „Триадица“ (ІV-67), кв. 253, кад. лист 360, заедно с построената в него административна сграда - Съдебна палата.
2. На административния ръководител - председател на Върховен административен съд недвижимите имоти, намиращи се в гр. София:
- ул. „Ал. Стамболийски“ № 18, кв. 205а, п-л І-5, м-ст „Центъра“;
- пл. „Св. Неделя“ № 6, а именно: три стаи на третия надпартерен етаж от шестетажна административна сграда.
3. На административния ръководител - председател на Административен съд София-град недвижимия имот, намиращ се в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 17, р-н „Възраждане“, м-ст „Зона Б-2“, кв. 192, УПИ VІ-14.
4. На административния ръководител - председател на Софийски районен съд недвижимите имоти, намиращи се в:
- гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 6, р-н „Лозенец“, УПИ І, кв. 60, м-ст „Лозенец“ ІІІ част;
- гр. София, бул. „Цар Борис“ ІІІ № 54, УПИ І, кв. 47, ж.к. „Лагера“;
- гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, м-ст „ГГЦ-Г-6-ІІ-част“, кв. 368, УПИ І.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд – Ботевград недвижимия имот, намиращ се в гр. Ботевград, ул. „Свобода“ № 3Б, ПИ 05815.301.111 (УПИ VІІ, кв. 65 по предходен план).
6. На административния ръководител - председател на Районен съд – Елин Пелин недвижимия имот, намиращ се в гр. Елин Пелин, ул. „Вл. Заимов“ № 1.
7. На административния ръководител - председател на Районен съд – Етрополе недвижимия имот, намиращ се в гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 105, п-л І, кв. 97, пл. № 1169.
8. На административния ръководител - председател на Районен съд – Ихтиман недвижимия имот, намиращ се в гр. Ихтиман, ул. „Иван Вазов“ № 1.
9. На административния ръководител - председател на Районен съд – Пирдоп недвижимия имот, намиращ се в гр. Пирдоп, УПИ ІІ-986, кв. 130.
10. На административния ръководител - председател на Районен съд – Самоков недвижимия имот, намиращ се в гр. Самоков, ул. „Бачо Киро“ № 1, п-л ІІ, кв. 86.
11. На административния ръководител - председател на Районен съд – Своге недвижимия имот, намиращ се в гр. Своге, ул. „Ал. Вутимски“ № 9, УПИ VІ-964, кв. 105а.
12. На административния ръководител - председател на Районен съд – Сливница недвижимите имоти, намиращ се в:
- гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, ет. 4, УПИ V, кв. 102;
- гр. Сливница, УПИ , п-л № ХХVІ, кв. 8.
13. На главния прокурор на Република България недвижимите имоти, намиращи се в:
- гр. София, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 1, УПИ ІV, квартал 252а, местност „Центъра”;
- гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Подполковник Калитин“ № 21, поземлен имот с идентификатор 68134.512.166, заедно с построените в него сгради;
- гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Подполковник Калитин“, поземлен имот с идентификатор 68134.512.150, заедно с построените в него сгради;
- гр. София, ул. „М-р Г. Векилски“ № 2, а именно: вторият етаж /26 стаи/ от триетажното крило на административната сграда, както и 9 стаи за магистрати и служители, 1 сървърно помещение на първия етаж; 10 стаи за магистрати и служители, 2 стаи за архив, 1 склад за „Веществени доказателства“ и 2 малки склада на втория етаж и 5 склада за „Веществени доказателства“, 1 котелно помещение, ведно с резервоари за гориво в приземния етаж от двуетажното крило на сградата, състояща се от двуетажно и триетажно крило със самостоятелни входове.
14. На административния ръководител на Апелативна прокуратура – София недвижимия имот, намиращ се в гр. София, ул. „Антим І“ № 17, р-н „Възраждане“, п-л VІІІ, кв. 212, а именно: седми и осми етаж от осеметажна административна сграда.
15. На административния ръководител на Военно-апелативна прокуратура - София недвижимия имот, намиращ се в гр. София, ул. „Позитано“ № 24, ПИ № 1, кв. 250, м-ст „Центъра“.
16. На административния ръководител на Софийска градска прокуратура недвижимите имоти, намиращи се в гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „Народно хоро“, а именно: поземлен имот с идeнтификатор 68134.4333.1255 и поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1256 ведно с изградените в тях сгради (с адреси на бул. „Монтевидео“ № 21 и на ул. „Народно хоро“ № 89Б).
17. На административния ръководител на Районна прокуратура - София следните имоти, намиращи се в:
- гр. София, р-н „Лозенец“, м-ст „Лозенец - ІІ част“, кв. 108, ъгъла на ул. „Крум Попов“ № 57 и ул. „Развигор“ № 1, а именно: 23 броя кабинети на III етаж от административна сграда;
- гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 185.
18. На административния ръководител на Национална следствена служба недвижимия имот, намиращ се гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42.
ІІ. Област Благоевград:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Благоевград недвижимия имот, намиращ се в гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 47, вх. Б, ет. 3, ид. № 04279.612.223.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Благоевград недвижимия имот, намиращ се в гр. Благоевград, пл. „Васил Левски“ № 1, ид. № 04279.613.411.1, пл. № 6363, п-л І, кв. 108.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура Благоевград недвижимия имот, намиращ се в гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 33, УПИ ІV, пл. № 2759, кв. 111.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Гоце Делчев недвижимия имот, намиращ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ № 12 (на ъгъла с ул. „Отец Паисий“ № 25), имот № 17395.501.1089.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд – Петрич недвижимия имот, намиращ се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров“ № 3.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд – Разлог недвижимия имот, намиращ се в гр. Разлог, ул. „Иларион Макариополски“ № 23, имот № 61813.756.98.
7. На административния ръководител на Районна прокуратура – Разлог недвижимия имот, намиращ се в гр. Разлог, ул. „Арх. Ал. Баров“ № 1 /стар адрес: ул. „Македония“ № 1/, УПИ LXI, имот № 1180.
8. На административния ръководител - председател на Районен съд – Сандански недвижимия имот, намиращ се в гр. Сандански, ул. „Македония“ № 57 (ул. „Мара Бунева“ № 2).
ІІІ. Област Видин:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Видин недвижимия имот, намиращ се в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 3.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Видин недвижимия имот, намиращ се в гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 1.
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура – Видин недвижимия имот, намиращ се в гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 14.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Белоградчик недвижимия имот, намиращ се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис І“ № 45, пл. № 652, кв. 69.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд – Кула недвижимия имот, намиращ се в гр. Кула, ул. „Иван Кръстев“ № 1, УПИ ІІІ-за паметник на културата, имот пл. № 916, кв. 81.
ІV. Област Враца:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Враца недвижимия имот, намиращ се в гр. Враца, ул. „Иванка Ботева“ № 16, кв. 14, УПИ Х, имот 1231.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Враца недвижимия имот, намиращ се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 29, поземлен имот № 12259.1020.180 (УПИ № І-180, кв. 2).
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура - Враца недвижимия имот, намиращ се в р. Враца, бул. „Демокрация“ № 14.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Бяла Слатина недвижимия имот, намиращ се в гр. Бяла Слатина, ул. „Д. Благоев“ № 85, пл. № 1045, кв. 79.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд – Козлодуй недвижимия имот, намиращ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ № 5, УПИ ХХІІІ, кв. 100, ид. № 37798.512.325.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд – Мездра недвижимия имот, намиращ се в гр. Мездра, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 21.
7. На административния ръководител на Районна прокуратура – Мездра недвижимия имот, намиращ се в гр. Мездра, ул. „Иван Вазов“ № 2, пл. № 1405, кв. 68.
8. На административния ръководител - председател на Районен съд – Оряхово недвижимия имот, намиращ се в гр. Оряхово, ул. „Арх. Цолов“ № 47, кв. 33, п-л № ІІ, пл. № 675 и 674.
9. На административния ръководител на Районна прокуратура – Оряхово недвижимия имот, намиращ се в гр. Оряхово, ул. „Коста Лулчев“ № 1-3.
V. Област Кюстендил:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Кюстендил недвижимия имот, намиращ се в гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 29а, имот № 41112.503.1242.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Кюстендил недвижимия имот, намиращ се в гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 31, ПИ № 41112.503.924 (по предходен план № 1004493, кв. 285, п-л V).
3. На административния ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил недвижимия имот, намиращ се в гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3 и 4, имот № 41112.503.922.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Дупница недвижимия имот, намиращ се в гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15.
VІ. Област Монтана:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Монтана недвижимия имот, намиращ се в гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 3, имот с ид. № 48489.11.454.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Монтана недвижимия имот, намиращ се в гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 1, кв. 127, УПИ І, пл. № 729.
3. На административния ръководител - председател на Районен съд – Монтана недвижимия имот, намиращ се в гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 4, ж.б. „Вапцаров“, кв. 128, УПИ ІІ.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Берковица недвижимия имот, намиращ се в гр. Берковица, пл. „Берковска комуна“, ет. 1, имот № 03928.511.603.
5. На административния ръководител на Районна прокуратура – Берковица недвижимия имот, намиращ се в гр. Берковица, пл. „Й. Радичков“ № 4 (пл. „Славейков“, кв. 77), п-л ІV, пл. № 919.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд – Лом недвижимия имот, намиращ се в гр. Лом, пл. „Свобода“ № 8.
VІІ. Област Перник:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – Перник недвижимия имот, намиращ се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37.
2. На административния ръководител - председател на Районен съд – Брезник недвижимия имот, намиращ се в гр. Брезник, ул. „Радослав Григоров“ № 10, (ул. „Пролетарска“ № 4), УПИ ХІІ, кв. 30.
3. На административния ръководител - председател на Районен съд – Радомир недвижимия имот, намиращ се в гр. Радомир, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 22, УПИ пл. № 357, п-л ХХІ, кв. 15.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – Трън недвижимия имот, намиращ се в гр. Трън, ул. „Г. Димитров“ № 4.
51. ОТНОСНО: Проект на решение за осъществяване на охрана на обект „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на СРС и СРП”, находяща се на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на министъра на правосъдието да изиска от ГД «Охрана» спешна организация по охраната на обект „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на СРС и СРП”, находяща се на бул. „Ген. М.Д. Скобелев” № 23.
Мотиви: С подписването на Акт обр. 15 за установяване на годността за приемане на строежа на 08.04.2016 г., обекта е предаден на Възложителя. Съгласно законовите разпоредби ангажимента по охраната и опазването на сградата е на Възложителя.
ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
52. ОТНОСНО: Обсъждане на предложение от Съюза на юристите в България и "Апис Европа" АД, както и условията за участие в предстоящия конкурс по програма "Правосъдие" на Европейския съюз и внедряване на Европейския индикатор за съдебна практика ECLI в българската съдебна практика

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Пленума на ВСС.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

53. ОТНОСНО: Доклад за готовността за провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада за готовността за провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР от ЗСВ.
Поради срив в компютризираната система за гласуване и съгласно чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, гласуването се извърши с вдигане на ръка.
54. ОТНОСНО: Проект на решение относно разпределение на закупената техника по проведената от ВСС централизирана обществена поръчка за доставка на компютърна техника за нуждите на Висшия съдебен съвет и съдилищата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА проекта за разпределение на закупената техника по преведената от ВСС централизирана обществена поръчка за доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата.
*****
55. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение за преназначаване на служител в дирекция "Вътрешен одит" във ВСС от длъжност "стажант-одитор" на свободна щатна бройка на длъжност "старши вътрешен одитор" в дирекция "Вътрешен одит"

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, във връзка с чл. 20, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 343, ал. 2 от ЗСВ преназначава Радослав Василев Митов от длъжност "стажант-одитор"в длъжност "старши вътрешен одитор" в дирекция "Вътрешен одит", с основна месечна заплата в размер на 1229 лв., V ранг и НКПД 24226017, до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
*****
56. ОТНОСНО: Предложение от Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предложението от Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет за освобождаването на Димитър Узунов като представляващ ВСС.
/Димитър Узунов не участва в гласуването/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

57. /ОТТЕГЛЕНА/
58. ОТНОСНО: Справка за финансовото изпълнение на договорите по проекти, реализирани от ВСС като бенефициент в периода 2012 – 2015 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение предоставената информация за финансовото изпълнение на проектите, реализирани от ВСС като бенефициент към 30.09.2016 г.
59. ОТНОСНО: Подготовката на проектни предложения за кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление“ от страна на ВСС, за мерките от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

59.1. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет като бенефициент на проектни предложения по следните мерки от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система:
59.1.1. Проект, обхващащ реализацията на мярка 3.3.1 „Въвеждане на програмно бюджетиране за всяка структура от институциите на съдебната власт и ориентиране на бюджета към постигане на резултати и обвързване на финансирането със заложените цели“ и мярка 5.5.1 „Оценка на системата от съдебни такси и анализ на възможните промени в нея“, които са обединени съгласно указаното в Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
59.1.2. Проект, обхващащ реализацията на мярка 3.1.1 „Изграждане на методологическо експертно звено към ВСС, което да осигурява единство и надеждност на статистиката за работата на органите на съдебната власт и досъдебното производство.“ от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
59.2. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет като партньор в три проекта с бенефициент Министерство на правосъдието:
59.2.1. Проект в изпълнение на мярка 3.2.4 „Пакет от мерки за намаляване на натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие“ от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт.
59.2.2. Проект, обхващащ мярка 4.5.1 „Разработване на цялостен модел на експертизите и включително: повишаване изискванията при подбор на експерти с оглед професионалната им квалификация и интегритет, изисквания за поддържане и развитие на квалификацията им и периодична професионална атестация, придружени с осигуряване на различни форми на обучение, антикорупционни мерки, гаранции за прозрачност и превенция на конфликта на интереси, гаранции за адекватен избор по конкретните дела, адекватно заплащане, механизъм за планиране на бюджета за експертизи и адекватно финансиране.“, която включва мярка 4.5.2. „Изграждане на институционален капацитет за осигуряване на особено сложни или скъпи експертизи“ и мярка 4.5.3. „Съответни мерки по отношение на експертизите в гражданския и административния процес“ от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт.
59.2.3. Проект, обхващащ реализацията на мярка 1.1.6. „Ежегодно изготвяне и обсъждане на доклади за независимостта на съдебната власт. Формулиране на мерки по констатираните проблеми от отговорните институции“ от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
59.3. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет като партньор в проект с бенефициент Министерство на правосъдието, целящ изпълнението на мярка 4.1- Е „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; трансгранично сътрудничество в правеораздаването“ от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие.
59.4. ИЗРАЗЯВА ПОДКРЕПА за самостоятелно участие на Министерство на правосъдието като бенефициент с проект, целящ реализирането на мярка 6.4.1 „Периодични проучвания на общественото мнение за съдебната власт и удовлетвореността на гражданите, които са се обръщали към нейни структури.“.
60. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Поддържа решението си по протокол № 37 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 13 октомври 2016 г.
61. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 600 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 600 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 600 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
62. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 600 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО от Окръжна прокуратура гр. Враца по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 600 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 600 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
63. ОТНОСНО: Предложение от председателя Върховен административен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 700 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен административен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 700 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 700 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
64. ОТНОСНО: Предложение от председателя Окръжен съд гр. Кюстендил за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 120 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 120 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 120 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
65. ОТНОСНО: Предложение от председателя Окръжен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 2 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
66. ОТНОСНО: Предложение от председателя Районен съд гр. Берковица за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 400 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Берковица по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 400 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 400 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
67. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в заседание на Комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, за обсъждане на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Димитър Узунов - представляващ ВСС и председател на Комисия „Бюджет и финанси” за участие в заседание на Комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, което ще се проведе на 3 ноември 2016 г. от 12.00 часа в зала „Изток” в сградата на Народното събрание.
68. ОТНОСНО: Предложение за одобрение на екип за управление на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с бенефициент ВСС по Оперативна програма „Добро управление”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

68.1. УТВЪРЖДАВА екип за управление на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с ръководител г-жа Милка Итова в следния състав:
68.1.1. Координатор № 1 на проекта – г-н Румен Боев – член на ВСС и представител на Прокурорската колегия;
68.1.2. Координатор № 2 на проекта – г-жа Мария Зафирова – началник отдел ЕМПП в АВСС;
68.1.3. Технически експерт – г-н Александър Мутафчийски – външен експерт.

/Закриване на заседанието – 16.55 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
7.11.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд