ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 10 ноември 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
2. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на колонна климатична система за заседателна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за увеличение на бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изработване, монтиране и свързване на звукозаписна техника в 10 съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за увеличение на бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за гориво за отопление до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два броя метални стелажи за архивното помещение на съда.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
14. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
15. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
19. Проект на решение относно отчисления на средства за фонд СБКО върху сумите за възнаграждения по чл. 230, ал. 1 от ЗСВ, във връзка със запитване от главния секретар на Прокуратурата на Република България.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение относно допълване на решение на ВСС по Протокол № 2 от 15.01.2003 г., т. 5 /отложена от заседанието на Пленума на ВСС на 27.10.2016 г./.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

21. Проект на решение по писмо от председателя на Районен съд гр. Девин относно необходимостта от неотложни ремонтни дейности на фасадата на съдебната сграда, находяща се на ул. „Ал. Костов” № 8.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
22. Проект на решение относно сформиране на жилищна комисия към Пленума на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
23. Проект на решение за подписване на партньорско споразумение между община Пазарджик и Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за осъществяване на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в гр. Пазарджик”.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

24. Проект на решение относно проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”, за становище.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
25. Проект на решение относно проект на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

26. Информация за готовността за провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР от ЗСВ.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

27. Проект на решение за утвърждаване на проект на Конспект за конкурсни изпити за младши съдии, младши прокурори, младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
Внасят: Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС и Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС
* * * * *
28. Предложение от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за обсъждане въпроса относно атестирането на участници в обявени конкурси за повишаване и преместване.
* * * * *
29. Обсъждане предложението на председателя на Софийски районен съд за съобразяване на възнагражденията на съдебните служители с натовареността им.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
7 ноември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд