Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Акт за резултатите от извършена планова проверка във Военен съд - Сливен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултатите от извършена планова проверка във Военен съд  – Сливен, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-13/19.04.2016 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Въз основа на извършената проверка ИВСС оценява като много добра организацията на административната дейност във Военен съд –Сливен. Открити са някои пропуски по показател „организация на деловодната дейност“, но общата оценка на дейността по организацията на образуване, движение и приключване на делата, както и срочността на изготвяне на съдебните актове е отлична. Направен е извод, че съдиите от Воeнен съд – Сливен са постигнали много добър общ резултат като качество на съдебните актове по отделните видове наказателни дела.

Инспекторатът към ВСС е отправил препоръки съдебната администрация да бъде запозната с пропуските по показател „организация на деловодната дейност“, обсъждане на причините и ограничаване на броя на върнатите за доразследване дела от фазата на съдебното заседание, да се прецени необходимостта от провеждане на обучение на съдебните служители с цел повишаване на квалификацията и укрепване на административния капацитет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд