Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Административен съд – Монтана

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Административен съд Монтана, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/12.05.2016 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Въз основа на извършената проверка ИВСС е установил, че през проверявания период 01.01.2014 г. - 31.12.2015 г. в попълнения щат на магистратите и съдебните служители в Административен съд – Монтана е способствал безпрепятствено правораздаване и равномерно натоварване на съдебните състави. Уточнено е, че информационното обслужване и информационните технологии позволяват бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията. Направен е извод, че административно-деловодната дейност е добре организирана, делата са образувани обикновено в деня на постъпване на книжата в съда, обикновено са разглеждани в две, а често и в едно съдебно заседание и всички проверявани състави са постановили съдебните си решения в едномесечен срок, предвиден в чл. 172, ал. 1 от АПК. Установено е, че делът на изцяло отменените актове е 68 на сто от върнатите обжалвани съдебни актове, делата са насрочвани в рамките на месец след образуването им и са разглеждани бързо, постъпилите по делата касационни жалби и бързите производства са администрирани своевременно, а относно другите дела, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове, съставите се произнасят със съответния акт при спазване на разпоредбите на специалните закони. Направен е извод, че спрените дела са администрирани ежемесечно, а образуваните дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди са разглеждани без забавяне.

Проверката не е установила противоречиво прилагане на законовите разпоредби в различните съдебни състави.

Инспекторатът към ВСС е отправил препоръки към административния ръководител на Административен съд – Монтана по отношение организацията на работата на съдебните служители, както и проверените съдии да бъдат запознати с настоящия акт. Дадени са указания за подобряване на предварителната подготовка по дела, за повишаване на качеството и увеличаване броя на напълно потвърдените съдебни актове и други.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд