Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Окръжен съд - Пловдив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Окръжен съд – Пловдив, извършена в изпълнение на Заповед №ПП-01-2/05.04.2016 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Въз основа на извършената проверка ИВСС е установил, че в Окръжен съд – Пловдив е създадена отлична организация на административната дейност; не са констатирани нарушения при образуването и разпределението на делата; отлични резултати са постигнати от председателя на съда при изпълнение на задължението му по чл. 86, ал. 1, т. 7, т.8, т. 12 и т. 13 от Закона за съдебната власт; той последователно упражнява правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ; не са установени пропуски при попълване на срочните книги; постъпващите в съда книжа по наказателни дела се докладват своевременно; призовките и съобщенията се изготвят и изпращат своевременно; делата се съхраняват в деловодството; съхранението на веществени доказателства е съобразено с гл. 19 от Правилника за администрацията в съдилищата; общата оценка на дейността по организацията на образуване, движение и приключване на делата е много добра; налице са малко като брой просрочия при изготвяне и предаване на съдебните актове; постигнат е много добър резултат като качество на съдебните актове по отделните видове наказателни дела; не са констатирани нарушения, допуснати от магистрати на материалния и процесуални закон, както и отклонения от тълкувателната практика на ВКС; отлична е организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и определения и резултати. 

Инспекторатът към ВСС е отправил препоръка към председателя на Окръжен съд – Пловдив да предприеме организационни мерки за намаляване на случаите на забавено изготвяне на съдебни актове, като извърши проверка по реда на чл. 210 от ЗСВ за спазване на законоустановените срокове за първото полугодие на 2016 г. и с оглед резултатите да бъдат предприети адекватни действия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд