Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши в длъжност двама класирани кандидати в конкурса за Върховния касационен съд – Търговска колегия

Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет проведе гласуване по поредността на класирането на кандидатите в обявения с решение на ВСС по Протокол № 8/11.02.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия.  

         С днешното решение Съдийската колегия повиши в длъжност класираните кандидати Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия в Апелативен съд – София, и Кристияна Димитрова Генковска – съдия в Апелативен съд – Варна, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия.

         Поради попълване на местата Съдийската колегия на ВСС прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия“ във ВКС – Търговска колегия.

         Заявления са подали 9 кандидати, като с решение на Комисията по предложенията и атестирането по Протокол № 13/29.03.2016 г. същите са допуснати до участие. На проведеното от конкурсната комисия събеседване са се явили 7 кандидати. В изпълнение на чл. 193, ал. 1 от Закона за съдебната власт конкурсната комисия е предоставила на Комисията по атестирането и конкурсите цялата конкурсна документация по проведения конкурс, ведно с резултатите от класирането. Въз основа на това КАК е изготвила и внесла в заседанието на Съдийската колегия на ВСС мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд