Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши, че разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не се прилага по приключили по досегашния ред конкурсни процедури

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение, че разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт не следва да се прилага по отношение на конкурси, приключили по досегашния ред. Предложение за решението е внесено от Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия.

         В мотивите си вносителят посочва, че въведената с разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.) възможност в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на ВСС и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на ВСС да назначава следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър „5,00“ следва да се прилага единствено по отношение на новите конкурсни процедури. Приема се, че с този текст законодателят има предвид конкурс, проведен по новия ред, съобразно новите критерии за оценяване и класиране на кандидатите, различни от тези, разписани в отменения закон.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд