КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 23
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 8 НОЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВА Даниела Костова
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.50 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 39.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
45. Проект на решение за изменения и допълнения на Правилата за оценка на натовареността на съдилищата (приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 14.03.2016 г.), приложения № 1 и № 7 към Правилата, както и в Номенклатурата на статистическите кодове на делата, разглеждани в административните съдилища.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Гоце Делчев
Кандидат:
- Магдалена Атанасова Жбантова-Стефанова – съдия в Районен съд-гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС” (Атестирана с решение на ВСС по протокол № 61/10.12.2015 г., комплексна оценка „много добра”);

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 8 гласа „за”, 5 „против”, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Магдалена Атанасова Жбантова-Стефанова – съдия в Районен съд-гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”, на длъжността административен ръководител – председател на Районен съд – гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
* * * * *
2. ОТНОСНО: Възлагане на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия да образува преписка и да извърши проверка, с оглед на наличието на данни за извършени от съдия Владимира Янева тежки нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, оповестени в публикацията на вестник „Труд” на 01.11.2016 г., както и на публикуваните след прекратяването на проверката по преписка № 94-00-1204/2015 г. на КПЕПК в интернет сайта „Биволъ” записи на разговори с участието на магистрати

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за възлагане на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия да образува преписка и да извърши проверка, с оглед на наличието на данни за извършени от съдия Владимира Янева тежки нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, оповестени в публикацията на вестник „Труд” на 01.11.2016 г., както и на публикуваните след прекратяването на проверката по преписка № 94-00-1204/2015 г. на КПЕПК в интернет сайта „Биволъ” записи на разговори с участието на магистрати.
2.2. ОТХВЪРЛЯ предложението за възобновяване на производството по преписка № 94-00-1204/2015 г. на КПЕПК на основание чл. 99, т. 2 от АПК, с оглед на наличието на данни за извършени от съдия Владимира Янева тежки нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, оповестени в публикацията на вестник „Труд” на 01.11.2016 г., както и на публикуваните след прекратяването на проверката в интернет сайта „Биволъ” записи на разговори с участието на магистрати.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС

3. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела във Военен съд гр. Сливен

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Акт за резултати от извършена планова проверка във Военен съд гр. Сливен, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-13/19.04.2016 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
4. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на административните и касационни дела, образувани през 2014 г. и 2015 г. в Административен съд гр. Монтана

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Административен съд гр. Монтана, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/12.05.2016г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
5. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела за 2014 г. и 2015 г. в Окръжен съд гр. Пловдив

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Окръжен съд гр. Пловдив, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-2/05.04.2016 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
6. Доклад от Незабравка Петкова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност”, АВСС, във връзка с постъпили заявления, сигнали, жалби и актове на ИВСС от компетентност на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората на ВСС” към Съдийската колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение приложения от № 1 до № 8 и доклада от Незабравка Петкова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност”, АВСС.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

7. ОТНОСНО: Изслушване на Гергана Велчова Кирова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Гергана Велчова Кирова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
7.2. УВАЖАВА възражението на Гергана Велчова Кирова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, срещу изготвената й комплексна оценка.
7.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с § 206, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Гергана Велчова Кирова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
7.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра” – 96 точки, на Гергана Велчова Кирова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

8. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Диана Тонева Петкова – административен ръководител - председател на Административен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.
9. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия“ във Върховен касационен съд - търговска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 8/11.02.2016 г. /обн. в ДВ, бр. 15/23.02.2016 г./

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Светла Веселинова Чорбаджиева - съдия в Апелативен съд гр. София, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд - търговска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Кристияна Димитрова Генковска - съдия в Апелативен съд гр. Варна, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд - търговска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.3. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност и преместване за „съдия“ във Върховен касационен съд - търговска колегия, както следва: Милен Георгиев Василев, Людмила Славчева Цолова, Христо Лилянов Лазаров, Галина Любомирова Иванова и Стоян Гончев Вълчев.
10. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 8/11.02.2016 г. /обн. в ДВ, бр. 15/23.02.2016 г./

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Ваня Желева Атанасова- Янчева- съдия в Апелативен съд гр. София, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
10.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Геновева Николаева Димитрова - съдия в Апелативен съд гр. София, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
10.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Ерик Богомилов Василев - съдия в Софийски градски съд, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
10.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Александър Драгомиров Цонев - съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
10.5. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност и преместване за „съдия“ във Върховен касационен съд- гражданска колегия, както следва: Милен Георгиев Василев, Алексей Иванов Иванов, Рени Христова Коджабашева, Христо Лилянов Лазаров, Елена Николаева Стойчева- Андреева, Цветко Аспарухов Лазаров и Стоян Гончев Вълчев.
11. ОТНОСНО: Обсъждане приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не следва да се прилага по отношение на конкурси, приключили по досегашния ред.
12. ОТНОСНО: Възражение от Елена Иванова Николова срещу недопускането й до участие в обявените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – гражданска колегия и търговска колегия (обн. в ДВ, бр. 57/22.07.2016 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за основателно възражението на Елена Иванова Николова – съдия в Районен съд-Варна, и допуска същата до участие в конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – гражданска колегия и търговска колегия.
13. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Зоя Георгиева Панчева от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд, гр. Червен бряг, считано от датата на вземане на решението.
14. ОТНОСНО: Предложение от Светослав Неделчев Тодоров – съдия в Районен съд гр. Варна, за атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА за следващо заседание разглеждането на точката.
15. ОТНОСНО: Предложение от Десислава Георгиева Иванова – съдия в Софийски районен съд, за периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА за следващо заседание разглеждането на точката.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Ангелина Йоргакиева Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Ангелина Йоргакиева Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Александър Димов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Александър Димов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Бистра Радкова Бойн – съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Бистра Радкова Бойн – съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Иванка Георгиева Илинова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Иванка Георгиева Илинова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Десислава Ангелова Ралинова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Десислава Ангелова Ралинова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Светлин Емилов Стефанов – съдия в Окръжен съд гр. Шумен с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Светлин Емилов Стефанов – съдия в Окръжен съд гр. Шумен с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Петя Данаилова Петкова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Петя Данаилова Петкова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Красимир Костов Коларов – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Красимир Костов Коларов – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Йоланда Мильова Цекова – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Йоланда Мильова Цекова – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Асен Иванов Даскалов - съдия в Районен съд гр. Плевен, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валери Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселин Валентинов Енчев – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светла Иванова Иванова – съдия в Районен съд гр. Троян, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Георгиев Дечев – съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ася Тодорова Стоименова – съдия в Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светослав Емилов Петров - съдия в Районен съд гр. Кюстендил, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Енчев Енчев - съдия в Софийски градски съд с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариела Анастасова Иванова – съдия в Районен съд гр. Карнобат, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Доротея Иванова Мишкова - Кехайова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселина Косева Мишова – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диана Симеонова Стателова – съдия в Районен съд гр. Панагюрище, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димо Георгиев Колев – Районен съд гр. Велико Търново, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Блага Димитрова Бозова - Атанасова – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. (ОТТЕГЛЕНА)
40. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Добрила Тодорова Василева – и.ф. председател на отделение в Гражданската колегия на Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота” и „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.
41. ОСВОБОЖДАВА Добрила Тодорова Василева – и.ф. председател на отделение в Гражданската колегия на Върховния касационен съд, от заеманата длъжност „съдия” във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 15.11.2016 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

42. ОТНОСНО: Командироване на Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив, за участие в среща на експертната група по проект за сътрудничество между Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския правен институт (ELI) в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативно решаване на спорове, която ще се проведе на 28.11.2016 г. в гр. Виена, Австрия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. КОМАНДИРОВА за участие в среща на експертната група по проект за сътрудничество между Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския правен институт в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативно решаване на спорове, за периода 27-28.11.2016 г. в гр. Виена, Австрия:
- Станислав Георгиев – съдия, заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив.
42.2. Пътните разходи и разхода за една нощувка се заплащат от ВСС, а впоследствие се възстановяват от Европейската мрежа на съдебните съвети.
42.3. Пътните разходи, разходите за една нощувка, разходите за дневни пари за 2 дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
43. ОТНОСНО: Доклад от Албена Ботева, заместник – председател на Софийски районен съд, и Пламен Георгиев, съдия в Районен съд – Хасково, за участие в Четвъртата Европейска конференция „Съдилища и комуникация“, в периода 12-15 октомври 2016 г., гр. Будапеща, Унгария

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

43.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от Албена Ботева, заместник – председател на Софийски районен съд, и Пламен Георгиев, съдия в Районен съд – Хасково, за участие в Четвъртата Европейска конференция „Съдилища и комуникация“, в периода 12-15 октомври 2016 г., гр. Будапеща, Унгария.
43.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС в следния раздел: Международна дейност /Доклади, анализи и решения /Доклади от международни срещи.
44. ОТНОСНО: Информация от Богдана Желявска и Валентина Бошнякова – национални лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД), за функционирането и дейността на Мрежата и за провеждане на Годишна среща на 18.11.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

44.1. ОДОБРЯВА провеждането на Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България на 18.11.2016 г. от 12.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет.
44.2. ОДОБРЯВА участието на националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България в Годишната среща на 18.11.2016 г. от 12.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет.
44.3. ВЪЗЛАГА организацията по провеждане на Годишната среща на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на НСМГТД - граждански дела и Валентина Бошнякова - съдия в Окръжен съд - гр. Смолян и национално лице за контакт на НСМГТД - търговски дела
44.4. ОПРЕДЕЛЯ ЗА УЧАСТИЕ в Годишната среща от страна на Съдийската колегия Соня Найденова – член на Висшия съдебен съвет.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА
45. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Правилата за оценка на натовареността на съдилищата (приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 14.03.2016 г.), приложения № 1 и № 7 към Правилата, както и в Номенклатурата на статистическите кодове на делата, разглеждани в административните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ПРИЕМА актуализираната Номенклатура на статистическите кодове на делата, разглеждани в административните съдилища, съгласно описаните промени в приложената таблица.
45.2. ПРИЕМА актуализираните приложения № 1 и № 7 към Правилата за оценка на натовареността на съдиите, съгласно описаните промени в приложените таблици.
45.3. ИЗМЕНЯ редакцията на текстовете в Раздел ІV „Критерии за корекция на коефициентите за тежест на административните дела“ от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, както следва:
Раздел ІV.
КРИТЕРИИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ТЕЖЕСТ
НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА
Основания, които водят до намаляване на първоначално определения коефициент за сложност на делата
Чл. 33. Първоинстанционни административни дела:
1. При условията на чл. 159, т. 1 и т. 4 АПК се прилага коригиращ коефициент 0,5;
2. При условията на чл. 159, т. 2, 3, 5, 6, 7 АПК, както и по т. 8, ако оттеглянето /отказ/ от оспорване е направено до първото по делото заседание, се прилага коригиращ коефициент 0,2; при условията по чл. 159, т. 8 АПК, ако оттеглянето /отказ/ от оспорване е направено след първото по делото заседание се прилага коригиращ коефициент 0,4;
3. При условията на чл. 158, ал. 3 АПК, както и всички други прекратявания на производството, непосочени в предходните групи; прекратяване при условията на чл. 229, ал. 2 ГПК, се прилага коригиращ коефициент - 0,3;
4. При прекратяване на производството при спорове за подсъдност - 0,2.
Чл. 34. Касационни дела:
При прекратяване на касационните дела се прилага коригиращ коефициент 0,2.
Основания, които водят до увеличаване на предварително определения коефициент за сложност на делата
Чл. 35. Първоинстационни административни дела:
1. Когато делото съдържа над 500 листа материали се прилага коригиращ коефициент 1,3;
2. За делата от групи 1, 3, 4 и 19 посоченият в т. 1 коригиращ коефициент не се прилага; в случай, че тези съдържат над 2000 листа материали, се прилага коригиращ коефициент 1,3, а, ако съдържат над 5000 листа материали коригиращият коефициент е 1,4;
3. Когато в съдебното производство са упражнили правата си над пет страни се прилага коригиращ коефициент 1,3;
4. Когато по делото е изготвено преюдициално запитване се прилага коригиращ коефициент 3;
5. Когато в едно съдебно производство се обжалва ревизионен акт (РА) по три или повече различни фактически и правни основания, се прилага коригиращ коефициент 1,5;
6. Когато в съдебното производство се разглеждат искания за спиране на предварително изпълнение на административния акт или за допускане на такова от съда, коефициентът за сложност на делото се прибавя към коефициента за сложност на производството по група 24 "Частни административни дела“;
7. Когато в съдебното производство се разглеждат повече от един административни акта, се прилага коригиращ коефициент 1,3;
8. При оспорване на нормативни актове, когато се присъединяват жалбоподатели, се прилага коригиращ коефициент 1,1.
45.4. Актуализираните материали по т. 45.1, 45.2 и 45.3, заедно с описанието на промените, да бъдат изпратени на административните съдилища и на разработчика на СИНС и на ЦСРД, за сведение и актуализиране в съответните програмни продукти.
45.5. Актуализираната Номенклатура по т. 45.1, заедно с описанието на промените, да бъде изпратена на разработчиците на деловодните системи, ползвани в административните съдилища, за сведение и актуализиране на системите.
45.6. Актуализираните материали по точки 45.1, 45.2 и 45.3 да бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздела на комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика", заедно с описанието на направените промени.

Закриване на заседанието – 16.00 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
9.11.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд