КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 41 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 10 НОЕМВРИ 2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Екатерина Захариева – министър на правосъдието 
ОТСЪСТВАТ: Даниела Костова, Лозан Панов, Румен Боев, Румен Георгиев 

/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 09.45 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 24. 
ІІ. ОТПАДА от дневния ред т. 29. Да се внесе в заседанието на Съдийската колегия. 
ІІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
30. Проект на решение относно проект на Приложения към Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
31. Предложение за разглеждане Акт № 60 от 30.09.2016 г., приет с протокол № 30/30.09.2016 г. на Гражданския съвет към ВСС. 
Внася: Магдалена Лазарова – член на ВСС и съпредседател на Гражданския съвет към ВСС 
32. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво до края на 2016 г. и първите дни на 2017 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за ремонт на облицовката на фасадата на съдебната палата. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността” 
39. Проект на решение по писмо от Националния институт на правосъдието относно съгласуване на програма за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори. 
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии ” 
40. Предложение за разглеждане Акт № 62 от 28.10.2016 г., приет с протокол № 31/28.10.2016 г. на Гражданския съвет към ВСС. 
Внася: Магдалена Лазарова – член на ВСС и съпредседател на Гражданския съвет към ВСС 
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за обзавеждане на работен кабинет на магистрат. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 г. 
1.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт 
„Дава съгласие” 
2. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 231 303 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
3. ОТНОСНО: Писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 449 407 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Приложение № 1
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на колонна климатична система за заседателна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 280 лв. за доставка и монтаж на колонна климатична система за заседателна зала. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за увеличение на бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Козлодуй за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 300 лв. за закупуване на 23 бр. офис столове за магистрати и съдебни служители. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт. 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Нови пазар по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 150 лв. за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 7 500 лв. с цел осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изработване, монтиране и свързване на звукозаписна техника в 10 съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с 8 392 лв. за изработване, монтиране и свързване на звукозаписна техника в 10 съдебни зали. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за увеличение на бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с 648 лв. за закупуване на FUSER модул за копирна машина. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Чирпан по § 10-00 „Издръжка” в размер на 2 600 лв. за осигуряване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Шумен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 150 лв. за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два броя метални стелажи за архивното помещение на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с 671 лв. за доставка и монтаж на два броя метални стелажи за архивното помещение на съда. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ботевград по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за извършване на разход за изпълнение на противообледенителна инсталация, както следва: 
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с 5 833 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр. Ботевград с 5 833 лв. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г. 
14. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
14.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 20 802 лв., съгласно Приложение № 1
14.2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 42 992 лв., съгласно Приложение № 1
14.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 53 849 лв., съгласно Приложение № 1
14.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 15 лв., съгласно Приложение № 1
14.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 8 970 лв., съгласно Приложение № 1
14.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 960 лв., съгласно Приложение № 1

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 

Разни 

19. ОТНОСНО: Проект на решение относно отчисления на средства за фонд СБКО върху сумите за възнаграждения по чл. 230, ал. 1 от ЗСВ, във връзка със запитване от главния секретар на Прокуратурата на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да не отчисляват средства за фонд СБКО върху изплатените суми за възнаграждения по реда на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 
19.2. Възнагражденията изплатени по реда на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт следва да се осчетоводяват по подпараграф 01-014 „Други”. 
20. ОТНОСНО: Проект на решение относно допълване на решение на ВСС по Протокол № 2 от 15.01.2003 г., т. 5 /отложена от заседанието на Пленума на ВСС на 27.10.2016 г./

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/15.03.2003 г., както следва: 
- Създава нова точка 5.2. със следното съдържание: 
„5.2. Когато служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях, се определя трудово възнаграждение на всеки час или за част от него в размер на 0,10 лв.“ 
- Точка 5.2. става точка 5.3. 
- Точка 5.3. става точка 5.4. 
- Точка 5.4. става точка 5.5. 
- Точка 5.5. става точка 5.6. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

21. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо от председателя на Районен съд – Девин относно необходимостта от неотложни ремонтни дейности на фасадата на съдебната сграда, находяща се на ул. „Ал. Костов” № 8

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Илияна Ферева – Зелева – административен ръководител на Районен съд – Девин да сключи договор за довършителни строително-ремонтни работи по покрив и фасада на Съдебната палата в гр. Девин. 
22. ОТНОСНО: Проект на решение относно сформиране на жилищна комисия към Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 24, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 62, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация 
І. Назначава жилищна комисия към Висшия съдебен съвет и определя състава й, както следва: 
Председател: 
Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет. 
Членове: 
1. Ралица Агопян – главен експерт-счетоводител в дирекция „Бюджет и финанси“; 
2. Юлияна Николова – младши експерт-юрист в дирекция „Правна“; 
3. Надежда Олеговна - старши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“; 
4. Анжела Цветанова – младши експерт в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“. 
23. ОТНОСНО: Проект на решение за подписване на партньорско споразумение между община Пазарджик и Окръжна прокуратура – Пазарджик за осъществяване на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в гр. Пазарджик”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде подписано партньорско споразумение между община Пазарджик и Окръжна прокуратура – Пазарджик за осъществяване на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в гр. Пазарджик”. 
23.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише партньорско споразумение между община Пазарджик и Окръжна прокуратура – Пазарджик за осъществяване на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в гр. Пазарджик”. 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

24. (ОТТЕГЛЕНА) 
25. ОТНОСНО: Проект на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА вземането на решение, като се изпрати напомнително писмо на Агенцията за обществените поръчки във връзка с писмо изх. № 07-00-017/01.09.2016 г. на ВСС. 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

26. ОТНОСНО: Информация за готовността за провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР на ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Информация за готовността за провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР на ЗСВ. 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

27. ОТНОСНО: Утвърждаване на проект на Конспект за конкурсни изпити за младши съдии, младши прокурори, младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА Конспект за конкурсни изпити за младши съдии, младши прокурори, младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 
* * * * * 
28. ОТНОСНО: Предложение от Прокурорската колегия на ВСС за обсъждане на въпроса относно атестирането на участници в обявени конкурси за повишаване и преместване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведена дискусия се счете, че не следва да се вземе решение по повдигнатите въпроси. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

30. ОТНОСНО: Проект на Приложения към Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА Приложения към Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, със следните забележки: 
В декларациите да отпадне текста „Известна ми е отговорността по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни”. 
В образците на хартиените бюлетини в израза „Моля, изберете до …..кандидата” да се отрази броя на кандидатите, които ще бъдат избрани от съответната квота. 
В забележка да се укаже, че в бюлетините ще бъдат изписани имената на всички кандидати от съответната квота. 
31. ОТНОСНО: Акт № 60/30.09.2016 г. и Акт № 63/28.10.2016 г., обсъдени и приети на заседания на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на съпредседателите на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет да съгласуват процедура, създаваща възможност за участие на членовете на ГС в заседанията на комисиите към колегиите и към Пленума на ВСС. 
32. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 117 750 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Приложение № 1
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” в размер на 16 728 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво до края на 2016 г. и първите дни на 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Велики Преслав по § 10-00 „Издръжка” с 6 692 лв. за осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво до края на 2016 г. и първите дни на 2017 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Велинград по § 10-00 „Издръжка” в размер на 8 000 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Девин по § 10-00 „Издръжка” в размер на 5 000 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Лом по § 10-00 „Издръжка” в размер на 10 040 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 000 л. дизелово гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за ремонт на облицовката на фасадата на съдебната палата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Девин по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за ремонт на облицовката на фасадата на съдебната палата, както следва: 
38.1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС със 17 302 лв. 
38.1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр. Девин със 17 302 лв. 
39. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието относно съгласуване на програма за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪГЛАСУВА проект на програма за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори в НИП. 
40. ОТНОСНО: Акт № 62/28.10.2016 г., приет с протокол № 31/28.10.2016 г. на Гражданския съвет към ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да се проведе работна среща между Комисия „Бюджет и финанси”, сдружение ”Сефита”, двамата съпредседатели на Гражданския съвет и представител на Министерството на правосъдието за обсъждане на параметрите на необходимите бюджетни средства. 
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за обзавеждане на работен кабинет на магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 350 лв. за обзавеждане на работен кабинет на магистрат. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт. 

/Закриване на заседанието – 12.45 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
11.11.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд