Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
         Висшият съдебен съвет подготвя експериментален избор на членове на нов състав на Съвета

14 ноември 2016 година

        Висшият съдебен съвет и органите на съдебна власт предоставиха на магистратите в страната индивидуални талони, съдържащи парола и уникален адрес за участие в експерименталното електронно дистанционно гласуване за избор на членове на нов състав на Съвета. То ще се проведе в изпълнение на § 78 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за съдебната власт. С решение на Пленума на ВСС по протокол №37/13.10.2016 г., гласуването е насрочено за 16 и 17 ноември.

         В рубриката „Експериментално електронно дистанционно гласуване“  (на адрес: http://www.vss.justice.bg/page/view/4361) на интернет сайта на ВСС е публикувано решението на Пленума на ВСС, Правила за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 30 / 28.07.2016 г.) и Техническо указание за тестовия избор.

Административните ръководители на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели получиха от администрацията на ВСС комплект с талони, които предоставят на случаен принцип на магистратите. Административният ръководител на всеки орган на съдебната власт въвежда информацията, необходима за провеждане на тестовото гласуване в информационна система за управление на избирателните списъци. В нея се отразява поредният номер на всички предоставени на магистратите талони за електронно дистанционно гласуване през интернет.

         Всеки избирател удостоверява това с попълване на декларация за получаване на талон за електронно дистанционно гласуване, в която отразява поредния номер на талона. В случай на загубване или унищожаването му, се попълва декларация за изгубен талон за електронно дистанционно гласуване.

В деня на избора – 16.11.2016 г. , избирателите упражняват вот в удобно за тях време между 09.00 – 18.00 часа, посредством техния браузер (през компютър или друго устройство за връзка с интернет). Те изписват уникалния адрес за гласуване и уникалния код, посочени в талона. След като отбележат предпочетени кандидати, системата извежда съобщение за успешно гласуване. То може да се извърши повторно поради указаните в закона и правилата причини, по същия начин, на втория ден – 17.11.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд