ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 17 ноември 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
1. Проект на решение за корекция по бюджета за дейността на учебно и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение за корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-14-080/07.11.2016 г. на министъра на финансите.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати и съдебни служители, във връзка с участие в работни групи към Висш съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за увеличаване на бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за ремонт на съоръженията в електрическата система, захранващи западното полукрило на Съдебната палата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт, за корекция на бюджетите за 2016 г., за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на информационно озвучителни системи за съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10.Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11.Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой принтер и консуматив към него.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
16. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
18. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ..
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по предложението на  административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
22. Проект на решение по сигнал на Галя Георгиева – член на ВСС относно обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма на втори етаж на Съдебна палата гр. Благоевград”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение относно отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване” (СБКО) за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по предложението на директора на Националния институт на правосъдието за предоставяне на два броя подвижни стелажни системи за нуждите на Върховен касационен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по писмо на председателя на Софийски градски съд относно възстановяване на държавна такса по т.д. № 6467/2015 г., на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

26. Проект на решение по искане на Главния прокурор на Република България за подновяване на договорни отношения между ВСС, МВР и Областна администрация на област София – град.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
27. Проект на решение по искане на административния ръководител на Административен съд гр. Перник за учредяване право на строеж на автомобилна рампа и смяна на предназначението на помещения в Съдебна палата гр. Перник.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
28. Проект на решение по писмо от Консорциум „РСРП – София“, рег. № 96-00-393/20.10.2016 г., и представени протоколи от измерване на еквивалентното ниво на шума от работата на външните тела на вентилационната и климатична инсталация на обект, находящ се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
29. Проект на решение по искане на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за определяне на представител на ВСС за предоставяне право на управление на недвижим имот от областния управител на област Велико Търново.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

30. Проект на решение относно проект на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
31. Доклад от членове на Висшия съдебен съвет от участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в гр. Варшава, в периода 1 – 3 юни 2016 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
32. Проект на решение за определяне и командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“, която ще се проведе в периода 8 - 9 декември 2016 г. в гр. Хага, Нидерландия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
33. Проект на решение за определяне и командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите”, която ще се проведе в периода 12 – 13 декември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
34. Информация за експерименталното електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР от ЗСВ.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”
* * * * *
35. Проект на Становище по к.д. № 13/2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България, за задължително тълкуване на нормата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България, изготвено съгласно решение по протокол № 20/09.11.2016 г. от заседание на Прокурорската колегия на ВСС
Внася: Прокурорската колегия на ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
14 ноември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд