Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членовете на Съдийската колегия на ВСС изслушаха председателите на Военно-апелативния съд, Военен съд – София, Военен съд – Сливен и Военен съд – Пловдив във връзка с Анализа – доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014 – 2015 година

15 ноември 2016 година

Членовете на Съдийската колегия на ВСС изслушаха председателите на Военно-апелативния съд, Военен съд – София, Военен съд – Сливен и Военен съд – Пловдив по приетия Анализ – доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014 – 2015 година.

Изслушването на председателите на военните съдилища – Димитър Фикиин, Свилен Александров, Георги Георгиев и Асен Шопов, е в изпълнение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 18/04.10.2016 г.

Председателят на Военно-апелативния съд Димитър Фикиин попита дали са обсъдени становищата на военните съдилища, дали са разгледани направените възражения, кои от тях са приети за основателни, с какви аргументи и какви последващи мерки ще бъдат предприети. Той посочи, че Общото събрание на съдиите от Военно-апелативния съд е одобрил становище, в което в 11 пункта са систематизирани възражения и са изложени обстоятелства, които следва да бъдат взети предвид при обсъждане на доклада. Председателите на трите военни съдилища направиха възражения по направените констатации и изводи в Анализ – доклада за дейността на военните съдилища, като се позоваха на конкретни примери, които според тях не отговарят на фактите и компрометират работата и компетентността на военните съдии. Посочено бе, че е налице разминаване в съдържанието на анализа и реалното състояние в съдилищата. Заявено бе, че Анализ – докладът, изготвен от ВКС, не е изпратен предварително на военните съдилища, не им е дадена възможност за възражения и същият не е обсъден от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС преди да бъде депозиран във ВСС.

По време на изслушването бе уточнено, че проверката е в изпълнение на конкретни мерки от приетата с решение на Министерския съвет Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, свързани с извършване на оценка за ефективността на военните съдилища и специализираните наказателни институции (съдилища и прокуратури), още повече че оптимизирането на военните съдилища е отчитано положително в докладите на Европейската комисия.

Председателят на Военно-апелативния съд отбеляза, че броят на магистратите във военните съдилища са намалели, включително поради преместване на съдии в други органи на съдебната власт и оптимизиране на съдебната администрация. По отношение на натовареността полк. Фикиин посочи, че според статистическите данни за броя на наказателните дела от общ характер няма съществена разлика между данните за военните съдилища и тези за общите съдилища. Отчетено бе, че през първото полугодие на 2016 г. във Военно-апелативния съд са постъпили 38 дела при 22 дела в Специализирания наказателен съд и 27 дела в Апелативен съд – Бургас. Аналогични са и данните по отношение на военно-окръжните съдилища, като в някои от окръжните съдилища постъпилите дела са по-малко в сравнение с най-високо натоварения Военен съд – Сливен.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов посочи, че анализът е имал за цел да установи цялостната дейност на Военно-апелативния съд и военните съдилища по отношение на натовареността, качеството и срочността на делата и не засяга актуализиране на съдебната карта или преструктуриране на военните съдилища. Отчетено бе, че докладът съдържа не само статистически данни, но и анализ, като акцентира върху изводите от извършената проверка. Председателят на ВКС заяви готовност да посети Военен съд – Пловдив с ангажимент за предприемане на мерки за увеличаване ефективността на военното правораздаване чрез повишаване квалификацията на магистратите с активното участие на съдии от ВКС.

В хода на обсъждането членовете на Съдийската колегия представиха своите позиции и становища. Подчертано бе, че без анализ на направените от военните съдии възражения не може да се направи извод за качеството на дейността на военните съдилища. Поставен бе  въпросът дали подобни анализи не са от компетентността на ИВСС и не трябва ли да бъдат взети предвид актовете на Инспектората от проверки във военните съдилища, включително годишната проверка на Военно-апелативния съд. Посочен бе фактът, че ефективността на военното правораздаване е по-ниска в сравнение с предходни години, както и ангажиментът на ВСС всички възражения на военните съдилища да се имат предвид при бъдещи управленски решения на ВСС.

Уточнено бе, че в изпълнение на мерките от Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в системата на правораздаването ще бъде анализиране ефективността на правораздаването не само във военните съдилища, но и в специализираните наказателни съдилища и административните съдилища.

В хода на дискусията многократно бе акцентирано, че настоящият анализ не определя общата оценка и бъдещето на военното правораздаване и военните съдии, а е само елемент в изпълнението на една от специфичните цели в Пътната карта – създаване на инструменти за дългосрочно планиране в съдебната власт. Самият анализ бе определен като ценен принос, който трябва да бъде взет предвид в работата на Съдийската колегия, защото в него за първи път е разработена и приложена методика за анализ на качеството на ефективността на съдийската дейност.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд