Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Командироването на трима младши съдии от окръжни съдилища в СГС обсъди Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на ВСС, по предложение на членовете на ВСС Галя Георгиева и Димитър Узунов, проведе обсъждане по повод на командироването от председателя на ВКС на трима младши съдии от Окръжен съд – Смолян, Окръжен съд – Сливен и Окръжен съд – Плевен в Софийския градски съд през периода 2015-2016 г.

Предмет на обсъждането бяха приложимостта на чл. 81 от ЗСВ,  спазването на правилата за командироването и допустимо ли е командироването на младши съдии като такива в други равни по степен съдилища; причините и процедурата за това командироване.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов представи устен доклад, в който изложи основните мотиви за предприетите действия – наличие на овакантени състави в Гражданското отделение на СГС и необходимостта от обезпечаване с титуляри, с оглед на високата натовареност на магистратите и нормалното функциониране на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд