Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за извършена комплексна планова проверка в Районен съд Тервел

15 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателни дела в Районен съд Тервел, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-50/09.06.2016 г. на Главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Въз основа на извършената проверка са направени изводи: за създадена добра организация на административната дейност; оптимизиран процес на обслужване на гражданите; осигурена откритост, достъпност и прозрачност на действията на съда. Не са установени пропуски при попълването на деловодните книги  по наказателните дела за 2014 г. и 2015 г. Дадена е много добра обща оценка на дейността по организацията на образуване, движение и приключване на делата. Резултатите от дейността на съдиите са положителни, като не са установени пропуски в работата на конкретен магистрат. Постигнати са много добри резултати относно спазване на предвидените в процесуалния закон срокове за изготвяне и предаване на съдебните актове.

Инспекторатът към ВСС на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ е отправил препоръки и е определил едномесечен срок от получаването на акта за изпълнението им. Във връзка с констатираното увеличаване на процента на отменените съдебни актове, съответно за 2014 г. – 27% и за 2015 г. – 42.9% от всички обжалвани, административният ръководител следва периодично да обсъжда с другите съдии мотивите на решенията и присъдите на въззивния съд и причините за отмяна, с оглед подобряване качеството на съдебни актове.

Във връзка с установяването на административно-наказателни дела, по които съдебните актове са изготвени извън сроковете или не са изготвени решения към датата на проверката, следва да бъдат предприети мерки за незабавното изготвяне на решенията по посочените административни дела и предприемане на мерки за недопускане нарушаването на процесуалните срокове, предвидени в чл. 308 от НПК.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд