Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад за извършената проверка от Софийски апелативен съд на Окръжен съд гр. Благоевград

15 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад относно извършената проверка от Софийски апелативен съд на Окръжен съд гр. Благоевград по граждански и търговски дела за периода 01.10.2015 г. – 25.07.2016 г., съгласно чл. 106, ал. 1, т.7 от ЗСВ.

С решение на Комисия „дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората към ВСС“ към Съдийската колегия на ВСС по протокол №8/13.07.2016 г. , т. 1.1 е изискана информация от председателя на Софийски апелативен съд за доклад от извършена проверка на организацията на дейността на Окръжен съд гр. Благоевград – гражданско и търговско отделение със задача „Спазват ли се препоръките на ИВСС, дадени с Акт за извършена проверка по граждански и търговски дела, назначена със заповед №ПП-01-78 от 01.10.2015 г. на главния инспектор на ИВСС“.

Проверяващите са констатирали изпълнение на дадените в Акта на ИВСС препоръки, с изключение на констатираната продължаваща практика на самоотводи по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Направен е извод, че не може безусловно да се изключи възможността за самоотвод при наличие на основанията по чл. 22, ал.1, т. 6 ГПК. Ако съдията е в близки отношения /приятелски или колегиални/ със страна по делото или в роднински връзки по съребрена линия или сватовство извън посочените в чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК или са налице други обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в неговото безпристрастие, то самоотводът му следва да се основава на т. 6 от цитираната норма.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд