Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България

15 ноември 2016 година

Съдийската колегия на ВСС допълни Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България /приета с решение на ВСС по Протокол №49/01.10.2015 г./, като уточни понятието „по продължителен отпуск по болест“

Съгласно допълнението „Брой отработени човекомесеци“ се актуализира, както следва: „Отработените човекомесеци се изчисляват за всеки съдия поотделно, като от 12 месеца се приспаднат месеците /всички дни, приравнени на месец, средно от 30 дни/ в по-продължителен отпуск по болест /над 10 работни дни в един месец/, неплатен отпуск и майчинство. Не се приспадат платеният годишен отпуск и съдебните ваканции. При новоназначени съдии отработените човекомесеци се броят от месеца на постъпване, като се приспаднат продължителни болнични /над 10 работни дни в един месец/ и майчинство. Включва се и броят на отработените човекомесеци на командированите съдии за времето, през което са работили в съда. Сборът от отработените човекомесеци на всички съдии ще даде общо отработените човекомесеци за целия съд.“

Решението ще бъде изпратено до всички административни ръководители на органите на съдебната власт за съобразяване при изготвяне на отчетите за дейността на съдилищата, съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ.

С решение по Протокол № 13/19.07.2016 г., т. 4.4. Съдийската колегия на ВСС възложи на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да извърши проверка относно начина на отчитане на отработените човекомесеци на всички апелативни съдилища, вкл. Военно-апелативния и Специализирания апелативен съд, на първите по действителна натовареност 10 окръжни съдилища, на първите 20 районни съдилища и на първите 10 административни съдилища. В изпълнение на това решение комисията е изискала от посочените съдилища да представят справка относно начина на изчисляване на броя на отработените човекомесеци.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд