КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 24
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 15 НОЕМВРИ 2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Георги Колев – председател на Върховния административен съд, Светла Петкова – член на Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Даниела Костова, Милка Итова 
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС 
Откриване на заседанието – 09.45 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 49. 
II. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка: 
53. Предложение на Галя Георгиева и Димитър Узунов – членове на Висшия съдебен съвет относно командироване на младши съдии от различни окръжни съдилища като младши съдии в Софийски градски съд. 
Внасят: Галя Георгиева и Димитър Узунов – членове на Висшия съдебен съвет 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

1. ОТНОСНО: Изслушване на председателите на Военно-апелативния съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив и Военен съд – Сливен във връзка с приетия Анализ – доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014 – 2015 г., извършен на основание Заповед № 809/13.05.2016 г. на председателя на ВКС, съгласно Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/04.10.2016 г., т. 12 
(Съдийската колегия на ВСС изслуша председателите на Военно-апелативния съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив и Военен съд – Сливен във връзка с приетия Анализ – доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014 – 2015 г., извършен на основание Заповед № 809/13.05.2016 г. на председателя на ВКС, съгласно Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/04.10.2016 г., т. 12) 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

2. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела за 2014 г. и 2015 г. в Районен съд гр. Тервел

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателни дела в Районен съд гр. Тервел, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-50/09.06.2016 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
3. ОТНОСНО: Доклад относно извършената проверка от Софийски апелативен съд на Окръжен съд гр. Благоевград по граждански и търговски дела за периода 01.10.2015 г. – 25.07.2016 г., съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
 

Приема за сведение Доклад относно извършената проверка от Софийски апелативен съд на Окръжен съд гр. Благоевград по граждански и търговски дела за периода 01.10.2015 г. – 25.07.2016 г., съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт. 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

4. ОСТАВЯ без уважение заявлението от Ани Борисова Георгиева – съдия в Районен съд гр.Тетевен за откриване на процедура за преместване по реда на чл. 194, ал.1 от ЗСВ от Районен съд гр. Тетевен в Районен съд гр. Свищов. 
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Димчо Стоянов Луков – съдия в Окръжен съд гр. Шумен с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.. 
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Димчо Стоянов Луков – съдия в Окръжен съд гр. Шумен с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Десислава Стефанова Сапунджиева - съдия в Окръжен съд гр. Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Десислава Стефанова Сапунджиева - съдия в Окръжен съд гр. Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Бонка Василева Янкова - съдия в Окръжен съд гр. Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Бонка Василева Янкова - съдия в Окръжен съд гр. Търговище, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Светла Василева Даскалова – Василева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Светла Василева Даскалова – Василева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Константин Димитров Иванов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”. 
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Константин Димитров Иванов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”. 
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Марин Георгиев Маринов - административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Марин Георгиев Маринов - административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Трайчо Георгиев Атанасов – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Трайчо Георгиев Атанасов – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Николай Петков Ненов – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Николай Петков Ненов – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Диана Илиева Костадинова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Диана Илиева Костадинова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Ива Димчева Кечева – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Ива Димчева Кечева – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Мая Николова Стефанова - съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”. 
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Мая Николова Стефанова - съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”. 
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Васка Динкова Халачева – съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Васка Динкова Халачева – съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Кирил Митков Димов – съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Кирил Митков Димов – съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС 
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Десислава Борисова Николова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Десислава Борисова Николова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Ева Василева Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Ева Василева Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Доротея Иванова Мишкова - Кехайова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Доротея Иванова Мишкова - Кехайова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Видев Видев – съдия в Административен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Минка Иванова Китова – административен ръководител - председател на Районен съд гр. Харманли, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елисавета Георгиева Деянчева - съдия в Районен съд гр. Кюстендил, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Христов Ранчев – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Димитрова Иванова - Даскалова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Искрена Илийчева Димитрова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Михайлова Тодорова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Илиева Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александър Любенов Александров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галена Петкова Чешмеджиева - Дякова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Бяла, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Стефанов Томов - съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Васил Петров Ганов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Враца, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Рени Христова Коджабашева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Камелия Диянова Василева - Георгиева - съдия в Районен съд гр. Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антони Иванов Николов – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стоян Константинов Попов – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Велина Иванова Полежанова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мая Василева Гиздова - съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Божиков Димитров – съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ели Георгиева Скоклева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антония Иванова Тонева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
44. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Тодор Гочев Минов – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
45. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милена Кирова Костова - Колева – административен ръководител - председател на Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
46. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Генчо Колев Атанасов – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
47. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росен Тенчев Чиликов – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

48. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Несебър за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „касиер-счетоводител”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Несебър с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „касиер”, считано от 01.01.2017 г. 
МОТИВИ: Натовареността на РС-Несебър за 2015 г. е 48,03, при средна за районните съдилища в страната – 31,06. За 2014 г. натовареността е 31,75, при средна – 29,08. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за страната. В сравнение със съдилища с аналогична щатна численост и натовареност, РС Несебър не разполага с длъжност „касиер”. Налице е финансова обезпеченост в рамките на бюджета на съдебната власт. 
49. /ОТТЕГЛЕНА/ 

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА 

50. ОТНОСНО: Изменение на Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България /приета с решение на ВСС по Протокол № 49/01.10.2015 г., т. 78/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1. ДОПЪЛВА Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България /приета с решение на ВСС по Протокол № 49/01.10.2015 г., т. 78/, като навсякъде в текстовете по отношение на брой отработени човекомесеци след израза "по-продължителен отпуск по болест" се добавя пояснение в скоби "(над 10 работни дни в един месец)", при което текстовете на Буква „Т“ на стр. 16, Буква "И" на стр. 44, Буква "И" на стр. 60, Буква "Ю" на стр. 80, Буква "Ц" на стр. 124 и Буква "Ч" на стр. 138 - всички със заглавие "Брой отработени човекомесеци.", да се четат както следва: 
"Отработените човекомесеци се изчисляват за всеки съдия поотделно, като от 12 месеца се приспаднат месеците (всички дни, приравнени на месеци, средно от 30 дена) в по-продължителен отпуск по болест (над 10 работни дни в един месец), неплатен отпуск и майчинство. Не се приспадат платеният годишен отпуск и съдебните ваканции. При новоназначени съдии отработените човекомесеци се броят от месеца на постъпване, като се приспаднат продължителни болнични (над 10 работни дни в един месец) и майчинство. Включва се и броят на отработените човекомесеци на командированите съдии за времето, през което са работили в съда. Сборът от отработените човекомесеци на всички съдии ще даде общо отработените човекомесеци за целия съд." 
50.2. Решението да бъде изпратено до всички административни ръководители на органите на съдебната власт за съобразяване при изготвяне на отчетите за дейността на съдилищата, съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

51. ОТНОСНО: Проект на решение за одобрение на кандидатури на съдии за вакантнa позиция – JUST.А.3, обявена от Европейската комисия, с краен срок за кандидатстване пред МВнР –21 ноември 2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

51.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Атанас Атанасов, съдия в Районен съд-Ямбол за командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” (JUST) за позиция – JUST.А.3. 
51.2. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция „Mеждународна дейност“ на АВСС да препратят документите на кандидата до Дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи. 
52. ОТНОСНО: Информация от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, съгласно решение на Съдийската колегия по протокол №22/01.11.2016 г. т.11

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

52.1. ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ информацията от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, съгласно решение на Съдийската колегия по протокол №22/01.11.2016 г. т.11 
52.2. ОТЛАГА изслушването на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за заседанието на Съдийската колегия на 22.11.2016 г 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 

53. ОТНОСНО: Предложение на Галя Георгиева и Димитър Узунов – членове на Висшия съдебен съвет относно командироване на младши съдии от различни окръжни съдилища като младши съдии в Софийски градски съд 
(След проведеното обсъждане решение не е взето) 

Закриване на заседанието – 15.00 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
16.11.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд