ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 23 ноември 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н Р Е Д: 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

1. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна, с която, на основание 
чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Милена Георгиева Кирова – Стоянова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 
2. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която, на основание 
чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Георги Димитров Чотински – прокурор в Софийска районна прокуратура. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за назначаване на Иван Николов Кирков – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Свищов за назначаване на Калинка Велчева Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Свищов. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за определяне на Катя Иванова Евтимова – прокурор в Районна прокуратура гр. Царево, за изпълняващ функциите на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Царево. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение по молбата на Иво Веселинов Радев за възстановяване на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура 
гр. Плевен. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Мария Дамянова Дамянова - Великова – прокурор в Софийска районна прокуратура. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Елена Петрова Динева - Иванова – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Евгений Мирчев Гюров – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Димитър Георгиев Аврамов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Петя Симеонова Велева – Матова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Васил Кирилов Василев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Александрина Володя Костадинова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Лом за периодично атестиране на Георги Цветанов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Павликени за периодично атестиране на Антон Николов Антонов - прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Разград за периодично атестиране на Северина Любенова Монева – прокурор в Районна прокуратура 
гр. Разград. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Яни Милев Костов – прокурор в Софийска градска прокуратура. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Монтана за периодично атестиране на Миглена Кирилова Митрева - Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Иван Христов Перпелов – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Монтана за периодично атестиране на Галя Александрова Кирилова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Цветелин Йорданов Радойнов – прокурор в Окръжна прокуратура 
гр. Враца. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Марина Вангелова Белчева – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
23. Проект на решение по предложението на Иван Калчев Иванов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
24. Проект на решение по предложението на Борислав Руменов Ковачки - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
25. Проект на решение по предложението на Валерия Димитрова Никифорова - Димитрова – прокурор в Районна прокуратура 
гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
26. Проект на решение по предложението на Боянка Андреева Михайлова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Венета Димитрова Стефанова - Иванова – прокурор в Районна прокуратура 
гр. Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
28. Проект на решение по предложението на Гергана Павлова Кюркчийска - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Оряхово, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Росица Неделчева Тонева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Разлог за повишаване на Васил Кирилов Чекански - прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
31. Проект на решение по предложението на Ивайло Василев Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
32. Проект на решение по предложението на Диана Велчева Спасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
33. Проект на решение по предложението на Юлиян Кирилов Крумов - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
34. Проект на решение по предложението на заместника на административния ръководител на Специализираната прокуратура за повишаване на Иван Николов Делчев – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
35. Проект на решение по предложението на заместника на административния ръководител на Специализираната прокуратура за повишаване на Андрей Митков Андреев – прокурор в Специализирана прокуратура,с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
36. Проект на решение по предложението на заместника на административния ръководител на Специализираната прокуратура за повишаване на Емил Цветанов Галипонов – прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
37. Обсъждане приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
18 ноември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд