КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 42 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 17 НОЕМВРИ 2016 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Екатерина Захариева – министър на правосъдието и Димитър Узунов – представляващ ВСС 
ОТСЪСТВАТ: Даниела Костова, Милка Итова, Михаил Кожарев, Сотир Цацаров 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/ 
/На заседанието присъства Мартин Грънчаров – „Министър за един ден“/ 
/Откриване на заседанието – 09.45 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт. 
„Дава съгласие” 
36. Проект на решение за извършване на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по граждански и търговски дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” при ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни срещи на Комисия по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
39. Проект на решение относно Анализ на изпълнението на бюджета по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на база на касовия отчет към 31.10.2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
40. Проект на решение по искания на органите на съдебната власт за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
41. Проект на решение по искания от органите на съдебната власт за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за провеждане на зонално съвещание с участието на съдии от Апелативен съд гр. София и окръжните съдилища от апелативен район гр. София. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за довършване на ремонта на съдийски кабинети. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS и смяна на батерии за 4 броя UPS. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по административни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийска колегия при ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител за участие в работни групи във ВСС за унифициране оформянето на официална кореспонденция на органите на съдебната власт, чрез въвеждане на единни стандарти за всички органи за изработване и използване на графични символи, както и средства за текущ ремонт на служебен автомобил. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за корекция на бюджета на съда за 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
53. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
54. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, до края на финансовата 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за текуща издръжка, изплащане на облекло на новоназначен служител и възнаграждения на съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за доставка и монтаж на монофазно устройство за ограничаване на преходно пренапрежение. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за покриване на разхода за извършения неотложен ремонт на котел. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
66. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и възнаграждения по граждански договори. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
67. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за разходи на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
69. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
72. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Съвместно с КУС 
74. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текущ ремонт на дограма на надстройка на сградата на съда. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“. 
75. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения – подмяна на подова настилка-ламиниран паркет. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“. 
76. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения за обособяване на архив. 
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“. 
- „Отлага” 
77. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
78. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г. 
79. Проект на решение за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
80. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
81. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
82. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Разни 
83. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на Република България за отмяна на решение на Пленума на ВСС по протокол № 40/03.11.2016 г., т. 2.1. и т. 2.2. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
84. Проект на решение относно прехвърляне на активи от баланса на ВСС по баланса на Административен съд гр. Кърджали. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
85. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за предоставяне на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № Р 0888 РС за нуждите на Областна Дирекция на МВР гр. Русе. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
86. Проект на решение по сигнал на ДСИ Надя Василева за извършени злоупотреби с финансови средства от депозитна сметка на Районен съд гр. Ботевград, изпратен от Министерство на правосъдието. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
87. Проект на решение относно необходимостта от осигуряване на работни места на част от администрацията на ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт 
„Дава съгласие” 
1. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за дейността на учебно и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2016 г., съгласно приложението. 
2. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-14-080/07.11.2016 г. на министъра на финансите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-14-080/07.11.2016 г. от министъра на финансите, както следва: 
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с 9 839 лв. 
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с 9 839 лв. 
в т.ч. по показатели: 
Трансфери между бюджети (нето) с 9 839 лв. 
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с 9 839 лв. 
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 9 839 лв. 
Функция „Отбрана и сигурност” с 9 839 лв. 
Група „Съдебна власт” с 9 839 лв. 
в т.ч. по показатели: 
Текущи разходи с 9 839 лв. 
Персонал с 9 839 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 9 839 лв. 
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на 9 839 лв. съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 04-13-417/04.11.2016 г. /вх. № 04-14-080 от 07.11.2016 г.“. 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати и съдебни служители, във връзка с участие в работни групи към Висш съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. с 1 603 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати и съдебни служители, във връзка с участие в работни групи към Висш съдебен съвет, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 603 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с 1 603 лв. 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за увеличаване на бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 7 267 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за ремонт на съоръженията в електрическата система, захранващи западното полукрило на Съдебната палата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка” в размер на 973 лв. с цел осигуряване на средства за ремонт на съоръженията в електрическата система, захранващи западното полукрило на Съдебната палата. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
След възстановяване на средствата от застрахователя и централизирането им към ВСС, бюджета на Окръжен съд гр. Русе няма да бъде коригиран 
6. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 61 544 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Асеновград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 830 лв. за закупуване на климатик за съдебна зала. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Исперих по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 150 лв. за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина Xerox Work Centre 5335. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на информационно озвучителни системи за съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка” с 3 951 лв., от които 3 548 лв. за закупуване на 4 броя системи за звукозапис за съдебни зали и 403 лв. за закупуване на 1 брой повикваща техника пред съдебни зали. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 400 лв. с цел закупуване на 1 бр. сървър и UPS устройство. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Нова Загора по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 1 200 лв. с цел осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения в сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Оряхово по § 10-00 „Издръжка” с 10 936 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения на първи етаж в сградата. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Първомай за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 342 лв. с цел внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой принтер и консуматив към него

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с 1 089 лв. за закупуване на 1 брой принтер и тонер-касета към него. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 049 лв. с цел закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър и UPS устройство. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г. 
16. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 9 968 лв., съгласно Приложение № 1
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 10 441 лв., съгласно Приложение № 1
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 18 828 лв., съгласно Приложение № 1
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 1 561 лв., съгласно Приложение № 1
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 300 лв., съгласно Приложение № 1
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 300 лв., съгласно Приложение № 1
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 20 лв., съгласно Приложение № 1
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Смолян за 2016 г. в размер на 10 470 лв., с цел коректното им отчитане, съгласно утвърдената счетоводна политика, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 10 470 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 10 470 лв. 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
18. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 5 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ... 
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО от Софийска градска прокуратура по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лева. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лева. 
Мотиви: 
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи. 
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. 
19. ОТНОСНО: Предложение от председателя Апелативен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 500 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ... 
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 500 лева. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 500 лева. 
Мотиви: 
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи. 
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. 


20. ОТНОСНО: Предложение от Красимир Младенов Семов – председател на Районен съд гр. Монтана за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 350 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ... 
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Монтана по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 350 лева. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 350 лева. 
Мотиви: 
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи. 
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. 
21. ОТНОСНО: Предложение от председателя Районен съд гр. Чепеларе за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 3 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ... 
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Чепеларе по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева. 
Мотиви: 
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи. 
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. 
Разни 
22. ОТНОСНО: Сигнал от Галя Георгиева – член на ВСС относно обществена поръчка с предмет: „Подмяна дограма на втори етаж на Съдебна палата - Благоевград“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира извършването на проверка на изложените в сигнала от Галя Георгиева – член на ВСС данни по обществена поръчка с предмет: „Подмяна дограма на втори етаж на Съдебна палата - Благоевград”. 
22.2. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит“ да провери законосъобразността на проведените процедури от Окръжен съд – гр. Благоевград, за избор на изпълнител на обществени поръчки, с предмет: „Подмяна на дограма на партерен етаж на Съдебна палата – гр. Благоевград“; „Изпълнение на прегради от алуминиеви профили и стъкло триплекс, за оформяне зони с контрол на достъп“; „Строително-ремонтни работи в сградата на Съдебната палата – гр. Благоевград, свързани с ремонт на помещения за задържани лица и ремонт на обезопасяване на стълбища за задържани лица“. 
23. ОТНОСНО: Отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване” (СБКО) за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

За периода 01 октомври 2016 г. до 31 декември 2016 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2016 г., да не отчисляват 0,1% от средствата за СБКО, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/14.01.2016 г. 
За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 3,0% на база начислени средства за основни заплати на магистратите и съдебните служители, в това число и частта от начислените средства за възнагражденията за платен годишен отпуск включваща основната заплата за отработено време. 

24. ОТНОСНО: Предложение от Директора на Националния институт на правосъдието за предоставяне на два броя подвижни стелажни системи за нуждите на Върховен касационен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Националният институт на правосъдието да предостави безвъзмездно за управление два броя подвижни стелажни системи на Върховен касационен съд. 
25. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд относно възстановяване на държавна такса по т.д. № 6467/2015 г., на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски градски съд да възстанови с код 90 държавна такса по т.д. № 6467/2015 г., на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК в размер на 332 839, 77 лв. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

26. ОТНОСНО: Проект на решение по искане на Главния прокурор на Република България за подновяване на договорни отношения между ВСС, МВР и Областна администрация на област София – град

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отправи искане до областния управител на област София – град и министъра на вътрешните работи, за предоставяне по реда на ЗДС и ППЗДС на апартамент № 7, гр. София, район „Оборище”, ул. „Калиманци” № 7, ет. 2 на Висш съдебен съвет, за нуждите на Прокуратурата на Република България, за срок от 4 години. 

27. ОТНОСНО: Проект на решение по искане на административния ръководител на Административен съд – Перник за учредяване право на строеж на автомобилна рампа и смяна на предназначението на помещения в Съдебна палата – Перник

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27.1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висш съдебен съвет, да сключи договор с Община Перник за учредяване безвъзмездно право на стоеж на автомобилна рампа към гараж в УПИ ІV, в кв. 238 по плана на гр. Перник – ЦГЧ. 
27.2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Ивайло Иванов – и.ф. административен ръководител на Административен съд – Перник, да подава молби, заявления, искания и т.н., да получава всички необходими документи, да представя за съгласуване и одобрение от компетентните органи проектна документация, свързана с учредяване правото на строеж на автомобилна рампа. 
28. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо с рег. № 96-00-393/20.10.2016 г. от Консорциум „РСРП – София” с представени протоколи от измерване на еквивалентното ниво на шума от работата на външните тела на вентилационната и климатична инсталация на обект, находящ се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, да подпише договор с Консорциум „РСРП – София” с предмет на договора „Доставка и монтаж на шумопоглъщащи панели за външни тела на вентилационна и климатична система” за обект, находящ се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, на стойност 49 960,34 без ДДС. 
29. ОТНОСНО: Проект на решение по искане на административния ръководител на Административен съд – Велико Търново за определяне на представител на ВСС за предоставяне право на управление на недвижим имот от областният управител на област Велико Търново

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, да подпише договор за предоставяне правото на управление на недвижим имот – частна държавна собственост № 5495/03.01.1991 г., представляващ 12 бр. помещения, находящи се на ІІ етаж, блок 4 от сграда на площад Център № 2, в гр. Велико Търново с областният управител на област Велико Търново за нуждите на Административен съд – Велико Търново. 
ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 
30. ОТНОСНО: Проект на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проекта на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. 
31. ОТНОСНО: Доклад от членове на Висшия съдебен съвет от участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в гр. Варшава, в периода 1-3 юни 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от Даниела Костова, Румен Боев, Калин Калпакчиев и Румен Георгиев – членове на Висшия съдебен съвет, от участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в гр. Варшава, в периода 1-3 юни 2016 г.
31.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да публикува доклада на интернет страницата на ВСС в раздел „Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ Годишно общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети – 2016 г.“ 
32. ОТНОСНО: Определяне и командироване на представители на Висшия съдебен съвет (ВСС) за участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието-продължение“, която ще се проведе в периода 8-9 декември 2016 г. в гр. Хага, Нидерландия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

32.1. За участие в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието-продължение“, за периода 7 - 10 декември 2016 г. в гр. Хага, Нидерландия, КОМАНДИРОВА следните лица: 
1. Незабравка Стоева - член на Висшия съдебен съвет; 
2. Юлия Ковачева – член на Висшия съдебен съвет; 
3. Наталия Андреева – преводач от български на английски език и обратно. 
32.2. Пътните разходи, разходите за три нощувки, разходите за дневни пари за 4 дни, разходите за медицински застраховки за всички командировани лица, както и хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС през 2016 г., за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 250 евро за един участник от институция член на ЕМСС. 
33. ОТНОСНО: Определяне и командироване на представители на Висшия съдебен съвет (ВСС) за участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите“, която ще се проведе в периода 12 - 13 декември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. За участие в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите“ за периода 11-14 декември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия, КОМАНДИРОВА следните лица: 
1. Милка Итова - член на Висшия съдебен съвет, определен за участие в проектен екип на ЕМСС за 2016-2017 г. по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите“; 
2. Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет, определен за участие в проектен екип на ЕМСС за 2016-2017 г. по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите“; 
3. Саша Николова – преводач от български на английски език и обратно. 
33.2. Пътните разходи, разходите за три нощувки, разходите за дневни пари за 4 дни, разходите за медицински застраховки за всички командировани лица, както и хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС през 2016 г., за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 250 евро за един участник от институция член на ЕМСС.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

34. ОТНОСНО: Информация за експерименталното електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на КПКИТ да обобщи въпросите относно сигурността на електронното гласуване и запазване тайната на вота, като се изготви писмено становище от IT-специалистите, които са работили по системата, включително и указания за стриктно спазване на правилата, въз основа на което Пленумът на ВСС да вземе решение за тяхното разрешаване. 
Решението на Пленума и становището да бъдат публикувани на Интернет страницата на ВСС. 
* * * 
35. ОТНОСНО: Становище по к.д. № 13/2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България, за задължително тълкуване на нормата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България, изготвено съгласно решение по Протокол № 20/09.11.2016 г. от заседание на Прокурорската колегия на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА становище по к.д. № 13/2016 г., съобразно становището на Прокурорската колегия на ВСС. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт. 
„Дава съгласие” 
36. ОТНОСНО: Извършване на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 500 000 лв., с цел осигуряване на средства за заплащане на разходи свързани с централизираната доставка на компютърна техника за нуждите на органите на съдебната власт. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по граждански и търговски дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” при ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. с 356 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по граждански и търговски дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” при ВСС, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 356 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с 356 лв. 
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни срещи на Комисия по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Пловдив за 2016 г. с 676 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни срещи на Комисия по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 676 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Пловдив с 676 лв. 
39. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на база на касовия отчет към 31.10.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджетите за 2016 г. на ВС София, ВС Пловдив, РС Малко Търново, РС Средец, РС Велико Търново, РС Кула, РС Враца, РС Пазарджик, РС Пещера, РС Перник, РС Карлово и ОС Пловдив, ОС Бургас, ОС Враца и Апелативен съд гр. Пловдив по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, както следва: 
39.1.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Пловдив с 60 000 лв. 
39.1.2. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Бургас с 40 000 лв. 
39.1.3. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Враца с 40 000 лв. 
39.1.4. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Апелативен съд гр. Пловдив с 92 300 лв. 
39.1.5. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. София с 32 000 лв. 
39.1.6. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. Пловдив с 24 000 лв. 
39.1.7. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Малко Търново с 6 000 лв. 
39.1.8. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Средец със 7 300 лв. 
39.1.9. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Велико Търново с 30 000 лв. 
39.1.10. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Кула с 10 000 лв. 
39.1.11. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Враца с 25 000 лв. 
39.1.12. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Пазарджик с 38 000 лв. 
39.1.13. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Пещера с 11 000 лв. 
39.1.14. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Перник с 33 000 лв. 
39.1.15. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Карлово с 16 000 лв. 
40. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 63 085 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
41. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 69 674 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Приложение № 1
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за провеждане на зонално съвещание с участието на съдии от Апелативен съд гр. София и окръжните съдилища от апелативен район гр. София

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” с 5 600 лв., с цел осигуряване на средства за провеждане на зонално съвещание с участието на съдии от Апелативен съд гр. София и окръжните съдилища от апелативен район гр. София. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. с 1 468 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 468 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Благоевград с 1 468 лв. 
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 321 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 321 лв. 
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за довършване на ремонта на съдийски кабинети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 296 лв., с цел осигуряване на средства за извършване на разход за довършване на ремонта на съдийски кабинети. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS и смяна на батерии за 4 броя UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 “Издръжка” с 520 лв. за закупуване на 1 брой UPS и смяна на батерии за 4 броя UPS. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по административни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийска колегия при ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Варна за 2016 г. с 482 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по административни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийска колегия при ВСС, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 482 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Варна с 482 лв. 
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител за участие в работни групи във ВСС за унифициране оформянето на официална кореспонденция на органите на съдебната власт, чрез въвеждане на единни стандарти за всички органи за изработване и използване на графични символи, както и средства за текущ ремонт на служебен автомобил

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

48.1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Русе за 2016 г. с 214 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител за участие в работни групи във ВСС за унифициране оформянето на официална кореспонденция на органите на съдебната власт, чрез въвеждане на единни стандарти за всички органи за изработване и използване на графични символи, както следва: 
48.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 214 лв. 
48.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Русе с 214 лв. 
48.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Русе разходите за текущ ремонт на служебен автомобил Ситроен С4 с рег. № Р 14-40 РН в размер на 1 150 лв., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2016 г. 
Мотиви: 
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи. 
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Белоградчик по § 10-00 „Издръжка” в размер на 5 000 лв. за осигуряване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 800 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за корекция на бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

51.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 800 лв. за изплащане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения на вещи лица и съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
Препоръчва на административния ръководител да бъдат спазени Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г. и да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Велико Търново между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО. 
51.2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново разходите за текуща издръжка до края на 2016 г. в размер на 6 009 лв., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2016 г. 
Мотиви: 
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи. 
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Девня по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 200 лв. за закупуване на климатик. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лв. с цел осигуряване на средства за съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление до края на 2016 г

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Дулово по § 10-00 „Издръжка” в размер на 6 691 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 000 л. дизелово гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Елена за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 500 лв. с цел осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елин Пелин за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 700 лв., с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Златоград по § 10-00 „Издръжка” в размер на 3 400 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв. с цел осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 649 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Кула по § 10-00 „Издръжка” в размер на 5 100 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 000 л. дизелово гориво за отопление. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, до края на финансовата 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Луковит по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 400 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
62. ОТНОСНО: : Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за текуща издръжка, изплащане на облекло на новоназначен служител и възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62. 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв. с цел осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
62.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 044 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител и възнаграждения на съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за доставка и монтаж на монофазно устройство за ограничаване на преходно пренапрежение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Първомай за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 720 лв. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на монофазно устройство за ограничаване на преходно пренапрежение. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Радомир по § 10-00 „Издръжка” в размер на 8 700 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за покриване на разхода за извършения неотложен ремонт на котел

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Разлог по § 10-00 „Издръжка” с 1 776 лв. за покриване на разхода за извършения неотложен ремонт на котел. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и възнаграждения по граждански договори

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Самоков по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 1 500 лв., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и възнаграждения по граждански договори. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 500 лв. с цел осигуряване на средства за съдебни заседатели. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за разходи на командирован съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Средец за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 980 лв. с цел осигуряване на средства за разходи на командирован съдия. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Тутракан по § 10-00 „Издръжка” в размер на 7 528 лв. за осигуряване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Търговище за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
Мотиви: 
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи. 
71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка” в размер на 6 691 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
72. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 000 лв. с цел осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 500 лв. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
Съвместно с КУС 
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текущ ремонт на дограма на надстройка на сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка” с 882 лв. за извършване на текущ ремонт на дограма на надстройка на сградата на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения – подмяна на подова настилка-ламиниран паркет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка” с 5 640 лв. за извършване на текущ ремонт на помещения – подмяна на подова настилка-ламиниран паркет. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения за обособяване на архив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 9 510 лв., с цел осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт на помещения за обособяване на архив. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
- „Отлага“ 
77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2016 г. със 105 600 лв. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата. 
Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” ще бъде извършена служебно. 
78. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2016 г. с 21 300 лв. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата. 
Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” ще бъде извършена служебно. 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г. 
79. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 50 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 50 000 лв. 
80. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 16 240 лв., съгласно Приложение № 1
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 95 937 лв., съгласно Приложение № 1
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 108 132 лв., съгласно Приложение № 1
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със 147 лв., съгласно Приложение № 1
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 750 лв., съгласно Приложение № 1
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със 7 750 лв., съгласно Приложение № 1
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 2 100 лв., съгласно Приложение № 1
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 940 лв., съгласно Приложение № 1
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 940 лв., съгласно Приложение № 1
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 798 лв., съгласно Приложение № 1
81. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2016 г. от § 53-00 „Придобиване на НДА” в § 10-00 „Издръжка” със сумата 324 лв. 
Мотиви: 
Поради двукратно отпуснати целеви средства за закупуване на модул „Служебни защити” с Протокол № 31/04.06.2015 г. на ВСС и Протокол № 19/27.04.2016 г. на ВСС и неизползването им по предназначение, вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2016 г. от § 53-00 „Придобиване на НДА” в § 10-00 „Издръжка” със сумата 324 лв. не следва да бъде извършена. 
82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Севлиево с размера на неусвоените средства от целево отпуснатата сума по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за подмяна на дограма. 
Мотиви: 
Утвърдените допълнителни средства по бюджета на съдебната власт за 2016 г. с ПМС 159/30.07.2016 г., във връзка с преминаване стопанисването и управлението на недвижимите имоти към ВСС, са с целеви характер. 
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево да отправи целево мотивирано и финансово обосновано искане, за даване на съгласие за осигуряване на минимално необходимия размер средства за довършителни строителни дейности, до Комисия „Управление на собствеността”. 
Разни 
83. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за отмяна на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 40/03.11.2016 г., т. 2.1. и т. 2.2.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение по Протокол № 40/03.11.2016 г., т. 2.1. и т. 2.2. 
84. ОТНОСНО: Прехвърляне на активи от баланса на ВСС по баланса на Административен съд гр. Кърджали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за прехвърляне на машини и съоръжения, монтирани в предоставената за стопанисване сграда, от баланса на ВСС по баланса на Административен съд гр. Кърджали на обща стойност 85 860,00 лв., съгласно приложените справки. 
85. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за предоставяне на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № Р 0888 РС за нуждите на Областна Дирекция на МВР гр. Русе

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

85.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № Р 0888 РС числящ се на Районен съд гр. Русе да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна Дирекция на МВР гр. Русе. 
85.2. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Русе да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил. 
86. ОТНОСНО: Сигнал от ДСИ Надя Василева за извършени злоупотреби с финансови средства от депозитна сметка на Районен съд гр. Ботевград, изпратен от Министерство на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира извършването на проверка на изложените в сигнала от ДСИ Надя Василева данни за извършени злоупотреби с финансови средства от депозитна сметка на Районен съд гр. Ботевград. 
87. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на работни места на част от администрацията на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем на офис, намиращ се в гр. София, ул. „Княз Борис I” № 156, ет. 2, за нуждите на администрацията на ВСС с месечна наемна цена от 800 лв. за срок от 1 (една) година съгласно приложения проект, с право включително да го изменя и прекратява. 

/Закриване на заседанието – 11.40 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
18.11.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд