Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС подкрепи препоръката на омбудсмана на Република България за изготвяне на Национална стратегия за медиацията

18 ноември 2016 година

 

Гражданският съвет към ВСС проведе редовно заседание, на което бяха обсъдени възможностите за разширено прилагане на алтернативни способи за решаване на възникнали спорове – с оглед облекчаване на работата на съдебните органи.

По покана на Гражданския съвет в работната среща участваха г-жа Диана Ковачева – заместник-омбудсман на Република България, г-жа Симона Такова – председател на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС, г-жа Свилена Димитрова – зам.-председател на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС; г-н Красимир Апостолов – Съюз на арбитрите в България; г-жа Албена Комитова – председател на Центъра за разрешаване на спорове; г-н Веселин Хаджиев – председател на Окръжен съд – Пловдив, Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, г-жа Вера Коева – председател на Районен съд – Благоевград; г-жа Веселка Златева – Кожухарова – председател на Районен съд Пазарджик и г-н Петър Узунов – съдия в Окръжен съд Благоевград.

Акцент в дискусията бе темата за медиацията, практическото й прилагане, както и представяне на дейността на съществуващите центрове за спогодби и медиация към съдилищата в страната.

В началото на форума заместник омбудсманът на Република България г-жа Диана Ковачева представи инициативите на институцията в областта на медиацията, резултатите от проведената експертна дискусия „Медиацията в България: проблеми и решения” проведена в началото на м. ноември т.г. в гр. Пловдив, както и необходимостта от провеждане на държавна политика в тази насока. Тя представи съдържанието на изготвената от омбудсмана на Република България препоръка до Министерство на правосъдието за иницииране на Национална стратегия за медиацията.

Председателят на Центъра за разрешаване на спорове Албена Комитова презентира създаденият сайт /https://www.mediation.bg/, на който е систематизирана в пълен обем наличната информация в България по темата, както и съдебните програми за медиация.

Заместник-председателят на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС г-жа Албена Комитова подчерта активността и мотивираността на съдиите в СРС, като посочи постигнатите положителни резултати в дейността на центъра. Отчетено бе, че през последните пет години са дарени на 100 000 лв. доброволчески труд медиаторите, което безспорно сочи на необходимостта от държавна политика в тази сфера. Представен бе и опитът в областта на медиацията на съдилищата в Пловдив и Благоевград.

В хода на дискусията бяха изказани становища за необходимостта от активно участие на държавата при популяризиране, прилагане и регулиране на медиацията. Акцентирано бе върху задължителното прилагане на медиацията под формата на първоначална среща на страните преди началото на съдебното производство, като гаранция за ефективност и разтоварване на съдилищата от дела. Отчетено бе и нееднозначното приемане на медиацията като алтернативен метод за решаване на спорове от съдиите и адвокатите. Споделени бяха примери от международния опит по прилагането на медиация в Европа и законовата й регламентация, поставен бе въпросът за мястото на съдебната експертиза в този процес.

Представителите на Гражданския съвет и участниците в дискусията се обединиха около тезата, че без законодателни промени не може да се очаква резултатност от въвеждането и прилагането на медиацията.

Членовете на Гражданския съвет с 8 гласа „за” и 1 глас „против” приеха Акт с който подкрепиха и се присъединиха към допълнените с предложения на ГС препоръки на Омбудсмана на Република България до Министерство на правосъдието. Копие от протокола на проведената от Гражданския съвет дискусия ще бъде изпратен за сведение до Омбудсмана на Република България и до Министерство на правосъдието.

Препоръките предвиждат:

-         изготвяне на национална стратегия за медиацията с ясно разписани мерки, срокове и отговорности;

-         създаването на мрежа от обучени медиатори и медиаторски центрове в градовете с районни съдилища;

-         създаване на Работна група към Министерството на правосъдието и предприемане на законодателни мерки за регулиране, контрол и прилагане на медиацията;

-         въвеждане на задължителна първа среща по медиация преди началото на съдебното производство /на страните в семейно-правни спорове; потребителски спорове, спорове с нисък/висок имуществен интерес/

-         предприемане на мерки за стимулиране прилагането на медиация под формата на финансово обезпечаване, вкл. правна помощ.

 

Членовете на Гражданския съвет единодушно решиха да приемат кандидатурата за членство на  Асоциацията на държавните съдебни изпълнители /АДСИ/, която бе представена от г-жа Христина Калчева и г-н Павлин Славов.

Следващото заседание на Гражданския съвет ще се проведе на 16 декември 2016 година

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд