ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 24 ноември 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е ДПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

1. Проект на решение за одобряване на информация за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка /МСО/ за периода 10 септември 2016 г. – 15 ноември 2016 г. и за определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща с екип от Европейската комисия, в рамките на експертна мисия по МСО, която ще се проведе в периода 30 ноември -2 декември 2016 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
2. Проект на решение относно проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
3. Проект на решение относно Проект за изменение и допълнение на Правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
4. Предложение за приемане на принципно решение за всички временно отстранени магистрати по искания „за възстановяване на длъжност”.
Внася: Лозан Панов – председателстващ Съдийската колегия на ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
21 ноември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд