Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно съдия Катя Савова за административен ръководител – председател на Районен съд – Провадия

22 ноември 2016 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ съдия Катя Ганева Савова за административен ръководител – председател на Районен съд – Провадия.  

Катя Савова има над 19 години общ юридически стаж. Кариерата си в органите на съдебната власт започва през ноември 2006 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд – Варна. Била е младши прокурор в Районна прокуратура – Провадия от февруари 1998 г. до май 2000 г., когато е назначена като прокурор в същата прокуратура. Административен ръководител – районен прокурор на РП – Провадия е от януари 2006 г. до януари 2011 г. и от март 2011 г. до февруари 2016 г. Към настоящия момент съдия Савова е съдия в Районен съд – Провадия.

В концепцията си съдия Савова посочва, че работата й ще бъде насочена към утвърждаване на ясни и открити политики за планиране и управление на РС – Провадия като независима институция, част от съдебната система, в която законите се прилагат компетентно и еднакво спрямо всички физически и юридически лица, а работещите в нея се ръководят от основните конституционни принципи в дейността на съдебната власт. Въпроси към кандидата  поставиха председателят на ВКС Лозан Панов и членовете на Съдийската колегия Каролина Неделчева, Даниела Костова, Галина Карагьозова и Галя Георгиева във връзка с предприемане на организационни мерки за подобряване качеството на правораздаване, уеднаквяване на съдебната практика, увеличаване броя на потвърдените дела при инстанционен контрол, преодоляване на констатираните пропуски от проверките на ИВСС през периода 2013 – 2014 г. и възстановяване на изискуемото ниво на правораздаване, както и оптимизиране на съдебната администрация.

Съдия Славова бе подкрепена от Даниела Костова, която се позова на нейните професионални и етични качества, управленски опит и изразена подкрепа от Общото събрание на съдиите от Районен съд Провадия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд