Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди процедурите за избор на постоянни преподаватели на кандидатите за младши съдии в НИП за випуск 2016 –2017 г. и командирова като постоянен преподавател Полина Величкова, съдия в СРС

22 ноември 2016 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на членовете си Калин Калпакчиев, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова и Соня Найденова обсъди процедурите за избор на постоянни преподаватели на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за випуск 2016 – 2017 г. На членовете на Съдийската колегия бе предоставена цялата документация по процедурата за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес. 

В изложението си Калин Калпакчиев акцентира върху факта, че Управителният съвет на Националния институт на правосъдието не се е съобразил с мотивираната оценка на конкурсната комисия и предложението на директора на НИП за одобряване на първия класиран кандидат в конкурса за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016 – 2017 г. Посочено бе, че Управителният съвет е приложил различен подход към класираните на първо и второ място кандидати и не е спазил установените  стандарти в процедурата за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес, като не е взел предвид обективните данни по отношение на професионалните качества на класирания на първо място кандидат.  

Председателят на ВКС Лозан Панов, председателят на ВАС Георги Колев и Мария Кузманова, член на Съдийската колегия, които са членове на  Управителния съвет на НИП представиха своите становища, мотиви и съображения във връзка с проведената процедура, решението на Управителния съвет от 11.11.2016 г., с което е одобрен постоянен преподавател.

Мария Кузманова поясни, че нормата на чл. 262, ал.3 ЗСВ предписва ясно начина на действие на административния орган, в случая Съдийската колегия. Законодателят е очертал не само насоките, но и правната рамка на поведение. На обсъждане и гласуване се подлага само предложението на директора на НИП. В случая ВСС действа при условията на обвързана компетентност. Кузманова посочи, още че процедурата по одобрението е ясно разписана в чл. 25, ал. 6 и следващи от Правилата, и членовете на НИП не са допуснали нарушения.

В хода на обсъждането се изказаха членовете на Съдийската колегия Камен Иванов, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Соня Найденова. Те  посочиха аргументи, според които направеният от УС на НИП подбор не отговаря на принципите за равнопоставеност на кандидатите, правилата за избор на временни преподаватели и вътрешните актове, поради което не трябва да бъде подкрепено предложението на УС на НИП за командироване на одобрения постоянен преподавател, класиран на второ място в процедурата. Отчетено бе, че са налице нарушения на основните  принципи на Административнопроцесуалния кодекс, които следва да се съблюдават от Съдийската колегия  при вземане на решението за командироване. Припомнена бе и позицията на 46 съдии от Софийския районен съд във връзка с решението на УС на НИП.

Главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова подкрепи тезата, че Съдийската колегия няма компетентност да обсъжда процедурата за подбор и потвърди верността на изнесените данни по отношение на извършените от ИВСС проверки.

След проведеното обсъждане Съдийската колегия на ВСС със 7 гласа „за“ и 6 „против“  командирова на основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ Полина Тодорова Величкова, съдия в Районен съд – София, като постоянен преподавател по наказателно право и процес в НИП на кандидатите за младши съдии за срок до завършване на курса на обучение на кандидатите за младши съдии от випуск 2016 – 2017 г. – 3 юли 2017 г.

Съдийската колегия задължи съдия Величкова да довърши разпределените на неин доклад дела, на които е даден ход на съдебното следствие.  

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд