Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на върна на КАК към Съдийската колегия на ВСС предложението от председателя на Върховния административен съд за увеличаване на щатната численост на ВАС с две длъжности „съдия“

22 ноември 2014 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет върна на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия на ВСС предложението от председателя на Върховния административен съд за увеличаване на щатната численост на ВАС с две длъжности „съдия“.

В предложението на председателя на ВАС е посочено, че във връзка с направените препоръки в Доклада на Европейската комисия за състоянието на системата за обжалване на обществените поръчки и необходимостта от оптимизиране на работата на ВАС, с оглед намаляване на натовареността на съдебните състави, разглеждащи производствата по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Закона за управление на средствата от европейските структурни фондове /ЗУСЕСИФ/ е необходимо увеличаване щатната численост на съдиите с две бройки.

Посочено е, че вътрешната реорганизация на съществуващите ресурси е невъзможна, с оглед прекомерно високата натовареност на ВАС. Към момента графиците на всички съдии са запълнени за година напред, като в някои отделения насрочването за нови дела е за месец април 2018 г. Производствата по ЗОП и ЗУСЕСИВ са бързи и се включват като извънредни в графиците на съдиите от отделението, но въпреки това разглеждането им излиза извън разписаните срокове.

С оглед изпълнение на направените препоръки се налага увеличение числеността на четвърто отделение на ВАС, разглеждащо производствата по ЗОП, за да бъде постигната заложената в доклада оптимизация на процеса по обжалване на процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд