Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши осем кандидати класирани в конкурса за заемане на длъжността „съдия“ във ВАС

22 ноември 2016 година

Съдийската колегия на ВСС проведе гласуване по поредността на  класирането, като на свободните осем длъжности „съдия“ във Върховен административен съд бяха повишени, считано от датата на встъпване в длъжност,  класираните кандидати до попълване на местата, както следва:

  • Стефка Петрова Кемалова - съдия в Административен съд -Пазарджик
  • Светослав Петров Славов - съдия в Административен съд - Силистра
  • Росен Златков Василев – съдия в Окръжен съд – Благоевград
  • Весела Александрова Андонова – съдия в Административен съд – София град
  • Румяна Тодорова Лилова – Икономова – съдия в Административен съд София-град
  • Сибила Енева Симеонова – съдия в Административен съд – Русе
  • Любомир Панайотов Гайдов – съдия в Административен съд София – област
  • Мартин Огнянов Аврамов – съдия в Административен съд София-град.

С решение на ВСС по протокол №10/25.02.2016 г. е обявен конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на осем свободни длъжности „съдия“ във ВАС. Заявления за участие в конкурса са подали 46 кандидати, които с решение на Комисията по предложенията и атестирането по протокол №19/10.05.2016 г. са допуснати до участие в конкурса. Впоследствие двама от кандидатите са подали откази от участие в процедурата.

Събеседване с допуснатите кандидати е проведено в периода 3-7 октомври 2016 г., като на определените дати се явяват 38 кандидати.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд