КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 25
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 22 НОЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Георги Колев – председател на Върховния административен съд и Светла Петкова – член на ВСС
ОТСЪСТВА: Милка Итова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор в Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09.40

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Мадан
Кандидат:
- Димитър Иванов Стратиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Смолян, с ранг "прокурор в АП" (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 42/23.07.2015 г., комплексна оценка „много добра”);

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: ..13 гласа „за”, 0 гласа „против” и на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Димитър Иванов Стратиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Смолян, с ранг "прокурор в АП", на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Мадан, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Провадия
Кандидат:
- Катя Ганева Савова – съдия в Районен съд гр. Провадия, с ранг "съдия в АС" (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 42/23.07.2015 г., комплексна оценка „много добра”);

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Катя Ганева Савова – съдия в Районен съд гр. Провадия, с ранг "съдия в АС", на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Провадия, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
*****
3. ОТНОСНО: Предложение за обсъждане на процедурите за избор на постоянни преподаватели на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за випуск 2016-2017 г. и изискване на цялата документация, отразяваща провеждането им
/Съдийската колегия на ВСС обсъди процедурите за избор на постоянни преподаватели на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за випуск 2016-2017 г./
*****
4. ОТНОСНО: Предложение за командироване на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016-2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. Командирова Полина Тодорова Величкова – съдия в Софийски районен съд, в Националния институт на правосъдието като постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии за срок до завършване на курса на обучение на кандидатите за младши съдии от випуск 2016-2017 г. – 3 юли 2017 г.
4.2. ВЪЗЛАГА на Полина Тодорова Величкова – съдия в Софийския районен съд, да довърши разпределените на неин доклад дела, на които е даден ход на съдебното следствие.
*****
5. ОТНОСНО: Предложение за провеждане на дискусия и изразяване на становище във връзка с публично разпространени данни от главния прокурор на Република България за незавършени наказателни дела от общ характер, водени в Софийския районен съд и Софийския градски съд по внесени от СРП и СГП обвинителни актове, по които разглеждането в съда е продължило повече от две години
/След проведената дискусия Съдийската колегия пристъпи към гласуване на направените предложения. При проведените гласувания: с 6 гласа "за" и 7 гласа "против" и 6 гласа "за", 6 гласа "против"

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС
6. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2015 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на 29.11.2016 г., поради представен болничен лист.
7. ОТНОСНО: Заповед № 167/25.10.2016 г. на Свилен Александров – административен ръководител-председател на Софийски военен съд, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на полк. Георги Митков Петров – съдия в Софийски военен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 167/25.10.2016 г. на Свилен Александров – административен ръководител-председател на Софийски военен съд, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на полк. Георги Митков Петров – съдия в Софийски военен съд.
7.2. Прилага Заповед № 167/25.10.2016 г. на Свилен Александров – административен ръководител-председател на Софийски военен съд, към кадровото дело на съдията.
7.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на съдията.
8. ОТНОСНО: Решение № 11120 от 21.10.2016 г. на ВАС - тричленен състав - шесто отделение, с което оставя в сила Решение № 926 от 25.04.2016 г. по адм. дело № 3148/2015 г. на Административен съд гр. Варна, с което е отхвърлено оспорването по жалбата на Ралица Добрева Андонова – съдия в Административен съд гр. Варна, против Заповед № РД-0392/08.10.2015 г. на председателя на Административен съд гр. Варна за обръщане на внимание на съдия Андонова

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. Приема за сведение Решение № 11120 от 21.10.2016 г. на ВАС - тричленен състав - шесто отделение, с което оставя в сила Решение № 926 от 25.04.2016 г. по адм. дело № 3148/2015 г. на Административен съд гр. Варна, с което е отхвърлено оспорването по жалбата на Ралица Добрева Андонова – съдия в Административен съд гр. Варна, против Заповед № РД-0392/08.10.2015 г. на председателя на Административен съд гр. Варна за обръщане на внимание на съдия Андонова.
8.2. Прилага решенията към кадровото дело на съдията.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

9. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд, за увеличаване на щатната численост на Върховния административен съд с 2 /две/ щатни бройки "съдия"

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВРЪЩА предложението от председателя на ВАС на Комисията по атестиране и конкурси.
10.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Георги Кирилов Кошничаров, съдия в Апелативен съд, гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд, гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, поради подаване на оставка, считано от датата на вземане на решението.
10.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Пламен Ангелов Синков, съдия в Окръжен съд, гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Апелативен съд, гр. Бургас, с ранг "съдия във ВКС и ВАС".
11. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия“ във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 10/25.02.2016 г. /обн. в ДВ, бр. 27/05.04.2016 г./

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Стефка Петкова Кемалова - съдия в Административен съд гр. Пазарджик, в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Светослав Петров Славов - съдия в Административен съд гр. Силистра, в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Росен Златков Василев - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Весела Александрова Андонова - съдия в Административен съд София - град, в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Румяна Тодорова Лилова - Икономова - съдия в Административен съд София - град, в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Сибила Енева Симеонова - съдия в Административен съд гр. Русе, в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11.7. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Любомир Панайотов Гайдов - съдия в Административен съд София - област, в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11.8. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) Мартин Огнянов Аврамов - съдия в Административен съд София - град, в длъжност „съдия“ във Върховен административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
11.9. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност и преместване за „съдия“ във Върховен административен съд, както следва: Юлия Симеонова Раева, Росица Тинкова Драганова, Весела Орлинова Павлова, Емилия Йорданова Иванова, Катя Иванова Аспарухова, Галина Атанасова Стойчева, Момчил Димитров Таралански, Даниела Динева Драгнева, Доброслав Вълков Руков, Юлия Георгиева Тодорова, Силвия Петрова Димитрова, Пламен Илиев Горелски, Стефан Диев Станчев, Димана Николова Йосифова, Полина Иванова Якимова–Илиева, Владимир Иванов Николов, Калин Радков Куманов, Мария Велкова Николова, Юлиян Валериев Киров, Мария Цанкова Тодорова, Емил Любчов Димитров, Кремена Григорова Борисова, Красимира Неофитова Милачкова, Елена Николаева Стойчева-Андреева, Милена Красимирова Славейкова–Рукова, Маргарита Йорданова Стергиовска, Йонита Цанкова Цанкова, Любка Петрова Стоянова, Стоян Гончев Вълчев и Диана Веселинова Стамболова.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Тихомир Иванов Вельовски – съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС”.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Тихомир Иванов Вельовски – съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС”.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Катя Николова Гердова – съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Катя Николова Гердова – съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Красимир Георгиев Ненчев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Красимир Георгиев Ненчев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Десислава Пламенова Порязова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Десислава Пламенова Порязова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Елена Димитрова Герцова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Елена Димитрова Герцова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Мария Янкова Иванова - Вранеску - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Мария Янкова Иванова - Вранеску - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Виолета Боянова Магдалинчева - Клингова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Виолета Боянова Магдалинчева - Клингова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Анета Николова Братанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Анета Николова Братанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Пенка Стоянова Христова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Пенка Стоянова Христова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21. ОСТАВЯ без уважение предложението на Светослав Неделчев Тодоров – съдия в Районен съд гр. Варна, за откриване на процедура за атестиране.
22. ОСТАВЯ без уважение заявлението на Десислава Георгиева Иванова – съдия в Софийски районен съд, за откриване на процедура за периодично атестиране.
23. ОСТАВЯ без уважение предложението на Асен Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд гр. Чирпан, за откриване на процедура за предварително извънредно атестиране.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветанчо Димитров Трифонов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Козлодуй, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светлана Димитрова Митрушева - Атанасова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радостин Стоянов Радиев – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Невена Иванова Несторова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Васил Митев Атанасов – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Димитров Василев – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Иванов Кирков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петранка Панайотова Кирова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Искра Стоянова Вараджакова – съдия в Районен съд гр. Елена, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Теодора Богомилова Стоянова - Христова – съдия в Районен съд гр. Свищов, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Велислава Кипрова Кипрова – съдия в Административен съд София-област, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цезарина Христова Йосифова – Йоткова – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ОСТАВЯ без уважение предложението от Таня Петрова Киркова - съдия в Районен съд гр. Ивайловград, с ранг „съдия в АС“, за повишаването й на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Райна Кирова Кирякова – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стоян Пеев Мутафчиев – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росица Иванова Ангелова – съдия в Районен съд гр. Враца, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Любомирова Донкова – съдия в Районен съд гр. Враца, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. ОСТАВЯ без уважение предложението от административния ръководител – председател на Районен съд, гр. Враца за повишаването на Вероника Антонова Бозова – съдия в Районен съд, гр. Враца, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд гр. Провадия, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветанка Тодорова Бенина - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
44. ОСТАВЯ без уважение предложението от административния ръководител - председател на Районен съд, гр. Павликени за повишаването на Цветомил Борисов Горчев – съдия в Районен съд гр. Павликени, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
45. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Лора Миткова Митанкина – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
46. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мила Панайотова Лазарова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
47. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветелина Георгиева Хекимова - съдия Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

48. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител"

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Бургас с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”, считано от датата на вземане на решението.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед увеличаващия се обем работа на РС-Бургас, осигуряване на необходимите условия за качествено и ефективно изпълнение на функциите на съда, спазване на процесуалните срокове и оптимално натоварване на магистратите и съдебните служители. Съотношение бр.служители/бр. магистрати – под средното за страната. Констатира, че от 2011 г. до 2016 г. щата на съда е увеличен с общо 6 щ.бр.
49. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Варна за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар" и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Варна с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“, считано от 01.04.2017 г.
МОТИВИ: Необходимост, предвид увеличената щатна численост на магистратите и с оглед нормалното протичане на работния процес в съда. Липса на възвожност за съвместяване на функции. Съотношение бр. служители/бр. магистрати - под средното за районните съдилища в страната.
50. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ловеч за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар"

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Ловеч с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“, считано от 01.04.2017 г.
МОТИВИ: Необходимост от увеличаване на щатната численост предвид попълването на щата на съдии в съда, броя на съдебните състави и ниското съотношение магистрати-служители, под средното за районните съдилища в областните центрове на страната.. От съдебните секретари в съда една част обслужват държавните съдебни изпълнители, поради което се налага увеличаване на щатната численост с длъжност „съдебен секретар“.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

51. ОТНОСНО: Изслушване на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд във връзка с изготвен доклад от участие в редовна среща на националните лица за контакт по граждански и търговски дела, съгласно решение на Съдийската колегия по Протокол № 24/15.11.2016 г., т. 52

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ информацията от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, съгласно решение на Съдийската колегия по протокол № 22/1.11.2016 г., т. 11.

*****
52. ОТНОСНО: Обсъждане на новата разпоредба на чл. 175, ал. 4 /Доп. – ДВ, бр. 28 от 2016 г./ от Закона за съдебната власт и вземане на принципно решение от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за процедурата за определяне на съдия, който да изпълнява функциите на административен ръководител при изтичащ/изтекъл мандат и неприключила процедура за избор на нов
/Съдийската колегия обсъди новата разпоредба на чл. 175, ал. 4 /Доп. – ДВ, бр. 28 от 2016 г./ от Закона за съдебната власт/.
*******
53. ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 22/01.11.2016 г., т. 3 и т. 4 за произнасяне по молби – временно отстранени от длъжност по чл. 230 от ЗСВ, за възстановяването им

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

53.1. ОТМЕНЯ решение на Съдийската колегия по протокол № 22/01.11.2016 г., по т. 3 и т. 4.
53.2. ВЪЗСТАНОВЯВА на длъжност "съдия" в Апелативен съд гр. София, Веселин Пенгезов – временно отстранен от длъжност.
53.3. ВЪЗСТАНОВЯВА на длъжност "съдия" в Районен съд гр. Раднево, Люба Петрова – временно отстранена от длъжност.
*****
54. ОТНОСНО: Обсъждане на писмо от Министерството на правосъдието относно предложение на председателя на Софийския районен съд за съобразяване на възнагражденията на съдебните служители с натовареността им

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

54.1. Препоръчва на административния ръководител на Софийски районен съд да извърши функционален анализ на администрацията на съда.
54.2. Предлага на министъра на правосъдието /в оставка/ да предостави информация относно това какви мерки са предприети за бюджетното обезпечаване на направеното предложение за съобразяване на възнагражденията на съдебните служители с натовареността им.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

55. ОТНОСНО: Проект на таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, за съгласуване

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

55.1. СЪГЛАСУВА Проект на таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи.
55.2. ВНАСЯ Проекта на таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи за разглеждане в Пленума на Висшия съдебен съвет.

Закриване на заседанието – 19,10 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
23.11.2016 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд