Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет подкрепи участието на Съюза на юристите в България и „Апис Европа” АД в предстоящия конкурс по програма „Правосъдие” на Европейския съюз и внедряване на Европейския индикатор за съдебна практика ECLI в българската съдебна

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11 януари 2017 година, като участието на двете организации в подобен проект не ангажира бюджета на ВСС и съдебната власт.

Реализирането на проекта би имало като резултат внедряване на Европейския идентификатор в българската съдебна система и  публикуване на практиката на българските съдилища в търсачката ECLI на Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice.

От 2011 г. ВСС е национален координатор на системата ECLI, като през изминалите години българската съдебна власт е имала представител в експертната подгрупа за европейско електронно правосъдие на ЕК относно Европейския идентификатор за съдебна практика.

В рамките на приключилия през 2015 г. проект на Съвета по ОПАК „Електронно правосъдие, проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” бе изготвено техническо задание за изграждане на единна информационна система на съдилищата, която ще замени наличните системи за управление на съдебните дела и в която прилагането на ECLI номер е предвидено като задължителен компонент.

В проектното предложение на Съюза на юристите в България и „Апис Европа” АД е предвидено въвеждане на изискванията за ECLI – номер и метаданни на съдебни актове съгласно стандарта ECLI в Централизирания уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА); разработване и внедряване на комуникационен модул, осигуряващ конвертиране в ECLI формат и прехвърляне на данните от системата за публикуване на съдебни актове ЦУБИПСА към търсачката ECLI в европейския портал за електронно правосъдие; организиране на семинари/кръгли маси с международно участие по проблеми свързани с публикуването на съдебна практика и с внедряване на ECLI в държавите-членки на ЕС; провеждане на обучителни семинари за магистрати, адвокати и юрисконсулти за работа с търсачката ECLI и с други системи, предоставящи достъп до съдебна практика на държавите-членки, свързани с прилагането на нормите на Правото на ЕС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд