Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Проект на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Проект на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и възложи на Комисия „Бюджет и финанси” до края на м. януари 2017 г. да предложи нов вариант на Таблицата относно ранговете на магистратите на районно ниво. Промените ще са свързани с предлагане на нов подход за определяне на коефициент при определяне на възнаграждението за ранг „съдия във ВКС/ВАС” и „прокурор във ВКП/ВАП” за магистратите - районни съдии и районни прокурори, които да влязат в сила със задна дата от 01.01.2017 г.

С промените в Закона за съдебната власт от м. август 2016 г., се дава възможност, съгласно чл. 235, за повишаване на място съобразно ранговете на съдия, прокурор или следовател, без да има ограничение за „до два по-горни ранга, включително, считано от ранга на заеманата длъжност”.

Промяната на разпоредбата на чл. 235 от ЗСВ предопределя необходимостта от определяне на възнаграждение за ранг „съдия във ВКС/ВАС” и „прокурор във ВКП/ВАП” за магистратите, които са районни съдии и районни прокурори.

Членовете на ВСС обсъдиха възможностите за определяне на възнаграждение за ранг, по-висок от „два по-горни ранга” да се извършва на база на определяне на коефициент, на принципа на действащата към момента Таблица 1 на ВСС Според нея коефициентът за „трети ранг” за съответната длъжност е определен на база на абсолютната сума за „трети ранг”.

Промените в таблицата засягат длъжностите „съдия” и „прокурор”, на районно ниво, които имат или могат да имат определен ранг „съдия във ВКС/ВАС” и „прокурор във ВКП/ВАП”.

Промяната в разпоредбата на чл. 235 от ЗСВ не засяга съдиите в СРС и прокурорите в СРП, които съгласно чл. 233, ал. 2 и ал. 3 са с ранг на „съдия в окръжен съд” и „прокурор в окръжна прокуратура”.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд