КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 43
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 24 НОЕМВРИ 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Лозан Панов, Милка Итова, Михаил Кожарев
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/

/Откриване на заседанието – 09.40 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
5. /ОТТЕГЛЕНА /
6. Проект на решение относно обсъждане предложение от Съюза на юристите в България и „Апис Европа” АД за участие в предстоящия конкурс по програма „Правосъдие” на Европейския съюз и внедряване на Европейския индикатор за съдебна практика ЕCLI в българската съдебна практика.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.
„Дава съгласие”
7. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели по чл. 73, ал. 4 от ЗСВ и горива за отопление до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по писмо от Инспектората към ВСС, с искане за осигуряване на средства за обзавеждане на помещения, ползвани под наем.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текущ ремонт, свързан с подмяна на дограма.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
17. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
23. Проект на решение по Решение на Министерски съвет № 929/04.11.2016 г. и Решение № 960/15.11.2016 г. за приемане на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, находящи се в гр. Червен бряг и гр. Чирпан, предоставени безвъзмездно за управление на ВСС.
Внасят: Комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт в Апелативен район – Бургас.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
25. Проект на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

1. ОТНОСНО: Одобряване на информация за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) за периода 10 септември 2016 г. – 15 ноември 2016 г. и определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща с екип от Европейската комисия, в рамките на експертна мисия по МСО, която ще се проведе в периода 30 ноември – 2 декември 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОДОБРЯВА предоставената информация за напредъка на България по МСО, от компетентност на ВСС, за периода 10 септември 2016 г. – 15 ноември 2016 г., която да бъде изпратена на лицата за контакт в Министерство на правосъдието.
1.2. ОПРЕДЕЛЯ за участие в срещата с представители на Европейската комисия на 30 ноември 2016 г. – 10.45 ч. - 12.30 ч.: Димитър Узунов – представляващ ВСС, председателите на Комисиите по атестиране и конкурси към Съдийска и Прокурорска колегии, председателите на Комисиите по професионална етика към Съдийска и Прокурорска колегии, председателите на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” към Съдийска и Прокурорска колегии, председателят на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия и членът на ВСС – координатор по въпроси, касаещи промяна на съдебните райони и натовареността на прокурорите и следователите.
2. ОТНОСНО: Проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проекта за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, като следва да бъдат отчетени получените от органи на съдебната власт забележки, както следва:
Върховен касационен съд – Гражданска колегия
Чл. 2а – изразяват резерви относно възможността всяко висше училище да определя реда и условията за провеждане на писмени конкурсни изпити. Следва да се приеме единен стандарт за прием на студенти за специалността „Право”;
Чл. 3 - подкрепят предложението обучението да е в редовна форма. Няма обаче изрична разпоредба какво се случва с висящите случаи на различна форма на обучение;
Чл. 7, ал. 2 – не е ясно кой в крайна сметка определя програмата за учебната практика;
Чл. 8, ал. 2 – не е изяснено какви ще са практикуващите юристи, ръководещи работата на студентите, и какви ще са изискванията за подобни ръководители;
Чл. 10 – да се предвиди форма за отчитане мнението на студентите, но да се обърне внимание и на становището на други институции, като НИП, адвокатското училище, представителите на практиката;
Чл. 11, ал. 3 – не е ясно за какви семинари се говори в тази разпоредба;
Чл. 13, ал. 3 – поддържането на единни държавни изисквания за придобиване на висшето образование според тях налага председател на комисията да е външния за съответното висше училище хабилитиран преподавател, или още по-добре изборът на членове на изпитната комисия да е напълно случаен, без да се взема предвид задължително участие на хабилитиран преподавател в съответното висше училище. Не са уредени по никакъв начин отношенията, които ще възникнат между висшето училище и външния преподавател, съответно представителят на практиката, във връзка с извършената от тях работа.
Чл. 15, ал. 1 – не е ясна комисията – дали това е отделна комисия, определена с единственото правомощие да изработи казусите за държавния изпит, или това са комисиите по чл. 12, ал. 2.
Извън вниманието на проекта е оставен проблемът с обучението в Академията на МВР и възможността положените там изпити по основни правни дисциплини да се признават във всички юридически факултети в страната.
Административен съд – Разград
- Намират за целесъобразно както писмените държавни изпити, така и устните да се провеждат централизирано и да се оценяват от единна държавна изпитна комисия, като в зависимост от броя на кандидатите да може да се съставят и повече от една комисия.
Чл. 3, ал. 1 – не считат за необходимо да се препятства възможността специалност „Право” да се учи и в задочна форма.
Окръжен съд – Благоевград
- До ? от общия хорариум по избираемите и факултативни учебни дисциплини в специалност „Право” да бъде предвидена възможност да се възлага с решение на Факултетния съвет на юристи със стаж до 12 г. ;
- Да се подложат на допълнителна дискусия наименованието на част от избираемите учебни дисциплини, тъй като някои от тях имат интердисциплинарен характери би било по-добре да се разгледа тяхното преподаване под формата на специализации по време на следването на студентите;
- Предвидената в чл. 7 учебна практика да се провежда в съответствие с програма, разработена от НИП и предварително съгласувана с юридическите факултети по ред, определен от министъра на правосъдието;
- Практикуващи юристи с определен юридически стаж могат да участват и в провеждането на практическо обучение по чл. 8;
- В държавните изпитни комисии за специалност „Право” могат да бъдат включвани и магистрати от Окръжен съд, респективно от други равностойни съдилища, които да имат придобит юридически стаж не по-малко от 12 г.
Административен съд - Пловдив
Смятат за удачно учебната дисциплина „Административно право” и „Административен процес” да бъде разделена на две самостоятелни учебни дисциплини с увеличаване на хорариума, предвид динамиката на обществените отношения и непрекъснато увеличаващия се брой административни дела.
Окръжен съд – Ловеч
Чл. 3, ал. 1 – смятат, че следва да се запази и задочната форма на обучение;
- Задължителните учебни дисциплини следва да са еднакви за всички висши учебни заведения и следва да бъде премахната предвидената в чл. 4, ал. 3 възможност по предложение на факултетния съвет и в съответствие с правилника на висшето училище в учебния план да се въвеждат и други задължителни дисциплини;
- Намират, че следва да бъде увеличена работата на студентите с практически реални казуси по всички учебни дисциплини.
Окръжен съд – Русе
- Да се разработи модела, наложен и до голяма степен в световната практика, на максимално отворен достъп до обучението, а впоследствие засилен контрол, кой води до постепенно отпадане на неподходящите за специалността студенти;
В предложения вариант не е намерил решение важен въпрос, а именно за поставяне на някакъв критерии, на база на който да бъдат пресети вече приетите студенти през първите две години на образованието си. Предлагат да се предвиди единен изпит след края на първи или най-късно втори курс, при непокриването на който студентът да не може да продължи.
Що се отнася до единния държавен изпит, считат че писменият изпит решаване на казус трябва да бъде предшестван от тест, който да оцени цялостните теоретични познания на студента по материята, като оценката да е издържал/неиздържал. Допуснатите кандидати следва да преминат към втората фаза, а именно решаване на казус в рамките на два часа, като решението следва да бъде представено устно пред комисията.

3. /ОТТЕГЛЕНА/
*********
4. /ОТТЕГЛЕНА/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

5. /ОТТЕГЛЕНА/
6. ОТНОСНО: Обсъждане предложениe от Съюза на юристите в България и „Апис Европа“ АД за участие в предстоящия конкурс по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз и внедряване на Европейския индикатор за съдебна практика ECLI в българската съдебна практика

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1.ПОДКРЕПЯ участието на Съюза на юристите в България и „Апис Европа“ АД в предстоящия конкурс по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз и внедряване на Европейския индикатор за съдебна практика ECLI в българската съдебна практика.
6.2. След изготвяне на проектното предложение, същото да бъде предоставено на ВСС, за съгласуване.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
7. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 80 952 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
8. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 58 297 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели по чл. 73, ал. 4 от ЗСВ и горива за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” в размер на 20 000 лв. за осигуряване на гориво за отопление до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Благоевград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 2 500 лв., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели по чл. 73, ал. 4 от ЗСВ до края на финансовата 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка” в размер на 16 722 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 10 000 л. дизелово гориво за отопление до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка” в размер на 2 500 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 500 л. дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Бяла по § 10-00 „Издръжка” в размер на 2 510 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 500 л. дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Мадан по § 10-00 „Издръжка” в размер на 5 000 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 000 л. дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” в размер на 8 731 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 21.10.2016 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” в размер на 248 лв. за изплащане на държавна такса.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
15. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС, с искане за осигуряване на средства за обзавеждане на помещения, ползвани под наем

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Инспектората към ВСС по § 10-00 „Издръжка” със 17 080 лв., с цел осигуряване на средства за обзавеждане на помещения, ползвани под наем.
Средствата са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
16.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текущ ремонт, свързан с подмяна на дограма

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с 22 831 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт, свързан с подмяна на дограма.
Средствата са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджет на органи на съдебната власт за 2016 г.
17. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 14 256 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 101 655 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 114 743 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 1 060 лв., съгласно Приложение № 1.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 2 484 лв., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 600 лв., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 96 лв., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 9 780 лв., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 17 960 лв., съгласно Приложение № 1.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” със 108 лв., съгласно Приложение № 1.
23. ОТНОСНО: Проект на решение по Решение на Министерски съвет № 929/04.11.2016 г. и Решение № 960/15.11.2016 г. за приемане на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, находящи се в гр. Червен бряг и гр. Чирпан, предоставени безвъзмездно за управление на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет, да издава заповеди за създаване на комисии с експерти от дирекции „Управление на собствеността“ и „Бюджет и финанси“, които да участват във фактическото предаване и/или приемане на имоти – публична/частна държавна и общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, както и на имоти с отпаднала необходимост за ВСС, като:
1.1. Предаването и/или приемането на имота да се извършва в срока, определен в РМС-то или заповедта/договора на областния управител на съответната област или кмета на съответната община;
1.2. За действията по т. 1.1., длъжностните лица да изготвят и/или представят в дирекция „Управление на собствеността“ и в дирекция „Бюджет и финанси” при ВСС, по един оригинален екземпляр от приемо-предавателен протокол, който да включва длъжностните лица, между които се е извършило приемането и предаването на имота, подробно описание на имота, състоянието на имота към датата на предаването му, балансовата стойност на имота и др.
24. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебна власт в Апелативен район – Бургас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 130 а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

1.1. ВЪЗЛАГА стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Бургас, по следния начин:
І. Област Бургас:
1. На административния ръководител - председател на Апелативен съд – гр. Бургас недвижимия имот, намиращ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101.
2. На административния ръководител председател на Районен съд – гр. Айтос недвижимия имот, намиращ се в гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3А, представляващ трети етаж от административна сграда.
3. На административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Айтос недвижимия имот, намиращ се в гр. Айтос, ул. „Богориди“ (пл. „Пазарен“ № 2), представляващ трети етаж от административна сграда.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – гр. Карнобат недвижимия имот, намиращ се в гр. Карнобат, ул. „Георги Димитров“ № 2 (ул. „Димитър Полянов“).
5. На административния ръководител - председател на Районен съд – гр. Малко Търново недвижимия имот, намиращ се в гр. Малко Търново, ул. „Райна Княгиня“ № 3.
6. На административния ръководител - председател на Районен съд – гр. Несебър недвижимия имот, намиращ се в гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 23.
7. На административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Поморие недвижимия имот, намиращ се в гр. Поморие, ул. „Княз Борис І“ № 75.
8. На административния ръководител - председател на Районен съд – гр. Царево недвижимия имот, намиращ се в гр. Царево, ул. „Крайморска“ № 26.
9. На административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Царево недвижимия имот, намиращ се в гр. Царево, ул. „Пенека“ № 4, ет. 1.
ІІ. Област Сливен
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Сливен недвижимия имот, намиращ се в гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 12.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – гр. Сливен недвижимия имот, намиращ се в гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 2.
3. На административния ръководител - председател на Районен съд – гр. Котел недвижимия имот, намиращ се в гр. Котел, ул. „Г. С. Раковски“ № 64.
4. На административния ръководител – председател на Районен съд –гр. Нова Загора недвижимия имот, намиращ се в гр. Нова Загора, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.
5. На административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Нова Загора недвижимия имот, намиращ се в гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 52.
ІІІ. Област Ямбол:
1. На административния ръководител - председател на Административен съд – гр. Ямбол недвижимия имот, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 4.
2. На административния ръководител - председател на Окръжен съд – гр. Ямбол недвижимия имот, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 11.
3. На административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Ямбол недвижимия имот, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11, представляващ третия етаж от административна сграда.
4. На административния ръководител - председател на Районен съд – гр. Елхово недвижимия имот, намиращ се в гр. Елхово, ул. „Пирот“ № 2.
5. На административния ръководител - председател на Районен съд – гр. Тополовград недвижимия имот, намиращ се в гр. Тополовград, ул. „Иван Вазов“ № 2.
25. ОТНОСНО: Проект на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. УТВЪРЖДАВА актуализирана Таблица № 1 на ВСС /за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи/, считано от 9 август 2016 г., съгласно Приложение №1.
25.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси” на ВСС до края на м. януари 2017 г. да предложи нов вариант на Таблица № 1 относно ранговете на магистратите на районните нива.
/Закриване на заседанието – 10, 50 ч/

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
24.11.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд