ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 30 ноември 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 14/2016 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. Проект на решение по заявлението на Димитър Николов Захариев за възстановяване на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Пламен Стоянов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Анна Красимирова Аврамова - Градева – прокурор Районна прокуратура гр. Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Габрово за периодично атестиране на Дора Благоева Христова – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Габрово за периодично атестиране на Милен Спасов Миков – прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Девня за периодично атестиране на Жасмина Стойчева Колева – прокурор в Районна прокуратура гр. Девня.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Габрово за повишаване на Митко Илиев Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Дилян Данев Михайлов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Велина Петрова Петрова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Диана Ангелова Неева – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на Пламена Петкова Дичева - Атанасова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор в АП” за повишаване намясто в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Людмила Георгиева Дончева – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Христо Стоянов Матев – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Пламен Стоянов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Емил Йорданов Енчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Ирена Стоянова Костадинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на Яна Генчева Илиева - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на Петя Александрова Костадинова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Димитър Иванов Махмудиев – заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен за повишаване на Валентин Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен за повишаване на Христо Денчев Христов - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Радослав Димитров Батанов – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Стефан Иванов Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Георги Манолов Манолов – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Гриша Спасов Мавров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на Теодор Димитров Желев - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП", считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на Цветанка Тинкова Гетова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП", считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по предложението на Виолета Манолова Радева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Надежда Белчева Белчева - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Жанета Господинова Недкова - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Диана Енчева Халачева - прокурор в Районна прокуратура гр.Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Андреан Георгиев Сутров - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * * *
35. Проект на решение по проект на обява за командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите /OLAF/ за позиция OLAF.B.2, с краен срок за кандидатстване пред МВнР –
16 декември 2016 г.
Внася: дирекция „Международна дейност”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
25 ноември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд