ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 1 декември 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и неотложни текущи разходи до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на завърнал се от майчинство служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за монтиране на газова уредба на автомобил и поставяне на три броя шкафове за съхранение на архивни дела.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за обзавеждане и закупуване на климатици на 4 броя кабинети.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя влагоуловители за архивни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Отлага”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
16. Проект на решение относно прехвърляне на активи от баланса на ВСС по баланса на ВКС, ВАС и Окръжен съд гр. Ловеч.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение относно задължения за такса битови отпадъци за 2013 г. – 2016 г. към община Исперих.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

18. Проект на решение по писмо на кмета на община Каварна за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижим имот – общинска собственост за нуждите на Районна прокуратура гр. Каварна.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
19. Проект на решение по писмо на кмета на община Костинброд за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Костинброд.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
20. Проект на решение за сключване на нов договор с „Топлофикация София“ ЕАД, при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София“ ЕАД, с адрес на топлоснабдявания имот: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
21. Проект на решение за възлагане, организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на пазарна оценка на недвижим имот“, находящ се в гр. Пловдив, бул. „6 – ти септември“ № 165 и на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

22. Проект на решение за даване на мандат за гласуване на позицията на Висшия съдебен съвет относно статута на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция в Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по време на Общото събрание на ЕМСС, което ще се проведе на 8 декември 2016 г., в гр. Хага, Холандия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
23. Правила за организацията на дейността на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден с решение на ВСС по т. 69 от протокол № 38/02.07.2015 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
24. Проект на решение относно Проект за изменение и допълнение на Правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
25. Съгласуване на критерии за избор на контактни точки и проекти на договори с тях по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие”, по Оперативна програма „Добро управление” с партньор ВСС.
Внасят: Незабравка Стоева и Светослав Неделчев – участници в екипа за управление.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
28 ноември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд