Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС препоръча на административния ръководител на Окръжен съд – Смолян да командирова мл. съдия по реда на чл. 240, ал. 3 ЗСВ в Районен съд - Златоград

29 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет препоръча на административния ръководител на Окръжен съд – Смолян на свободната длъжност в Районен съд Златоград да командирова по реда на чл. 240, ал. 3 от ЗСВ Веселина Иванова Димчева – младши съдия в Окръжен съд гр. Смолян. В Районния съд, щатът от съдии се състои от двама магистрати – административен ръководител и районен съдия. Близо две години щатът за  съдия е незает и не е провеждан конкурс, което налага дейността на съда да бъде подпомагана от командировани съдии от съдебния окръг – Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Смолян, което не може да обезпечи изцяло незаетия съдийски щат.

В предложението на Комисията по атестиране и конкурси на Съдийската колегия е посочено, че за разрешаване на кадровия проблем в Районен съд Златоград са налице материално-правните предпоставки на чл. 240, ал.3 от ЗСВ за прилагане на института на командироването на младши съдии на свободна длъжност. След извършен анализ на възможностите за прилагане на посочената разпоредба от ЗСВ в съдебния район и в целия апелативен район на гр. Пловдив е установено, че младши магистрати, назначени в Окръжен съд – Пловдив и Окръжен съд – Смолян, отговарят на условията (имат едногодишен стаж), за да бъдат командировани в Районен съд – Златоград.

Единият от тях, младши съдия в Окръжен съд – Смолян е командирован в Районен съд – Пловдив.

Веселина Димчева е младши съдия в Окръжен съд – Смолян от 24.06.2015 г. със заповед на председателя на ВКС е командирована за срок повече от три месеца в Софийски градски съд поради наличие на овакантени състави в Гражданското отделение на СГС и необходимостта от обезпечаването им с титуляри.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд