Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС се запозна със становището на съдиите от Административен съд гр. Бургас във връзка с командироването на съдия от Административен съд гр. Бургас в Административен съд – София-област

29 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се запозна със становището на съдиите от Административен съд гр. Бургас във връзка с командироването на съдия от Административен съд гр. Бургас в Административен съд – София-област.

С решение по протокол № 9/21.11.2016 г. Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС счита, че  командироването на Любомир Луканов Луканов – съдия в Административен съд – гр. Бургас в Административен съд София-област, следва да бъде прекратено след овакантяване на длъжността в Административен съд София-област поради встъпване на Любомир Панайотов Гайдов – съдия в Административен съд София-област в длъжност „съдия” във Върховен административен съд, по съображения, че Законът за съдебната власт не допуска командироване на магистрати на свободни длъжности в органите на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд