Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи съдия член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България като контактна точка в Националната координационна система на България в Евроджъст по въпросите на престъпл

29 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Мариета Неделчева Маринова – съдия в Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и контактна точка на Европейската съдебна мрежа по наказателни дела, за контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст.

Съдийската колегия възложи изготвянето на проект за изменение на Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ) на членовете на Националната съдебна мрежа, в срок да 31.12.2016 г. Координирането на работата по проекта за изменение на Правилата бе възложено на Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна и национално лице за контакт на НСММСНДРБ.

Решенията на Съдийската колегия със във връзка с информация от съдия Ангелина Лазарова – национално лице за контакт на НСММСНДРБ, за проведено на 15.11.2016 г. работно съвещание на НСММСНДРБ, организирано в рамките на участието на членовете на мрежата в обучение на ЕМСО в гр. Люблин, Полша.

В рамките на съвещанието Националния респондент на Република България в Европейската съдебна мрежа, г-н Цветомир Йосифов – завеждащ отдел 04 „Международен” при ВКП е предложил излъчването на съдия член на НСММСНДРБ като контактна точка в Националната координационна система (НКС) на България в Евроджъст по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид. След определяне, данните на контактната точка в НКС на България в Евроджъст по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид ще бъдат включени в FICHES SUEDOISES на Европейската съдебна мрежа и ще бъдат изпратени на Националното бюро на Евроджъст в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

По време на работното съвещание с единодушие за контактна точка от НСММСНДРБ е избрана Мариета Неделчева Маринова – съдия в Специализирания наказателен съд.

На същата среща е обсъдена и необходимостта от промяна в Правилата за дейността на НСММСНДРБ, с оглед съобразяването им със създаването на Съдийската колегия в структурата на ВСС. Сред предложенията, които да бъдат взети предвид при изготвянето на нови Правила за дейността на Мрежата са разширяване на състава й чрез включване на съдии от районните съдилища. Настоящите Правила за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България са изготвени от създадена за целта Работна група с участието на членове на ВСС, съдии, прокурори и представители на професионални и неправителствени организации и са приети с решение на ВСС по Протокол №60/11.12.2014 г. и изменени с решение на ВСС по протокол №13/19.03.2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд