КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 26
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 29 НОЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Колев – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов, Светла Петкова, Соня Найденова
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 10.50 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
48. Предложение от председателя на Апелативен съд-София, за обявяване на конкурс за 11 (единадесет) свободни щатни бройки, от които 5 (пет) в наказателно отделение, 5 (пет) в гражданско отделение и 1 (една) в търговско отделение.
Внася: Председателстващ Съдийската колегия

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2015 г. по описа на ВСС (отложена точка от заседание на Съдийската колегия от 22.11.2016 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА произнасянето по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2015 г. по описа на ВСС и предлага на комисията по „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет” да извърши проверка и изиска експертно становище от лекарската комисия, издала болничните листове на съдия Мариян Марков.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на поименните списъци на магистрати от апелативните съдилища за избор на членове на конкурсни комисии по обявени с протокол № 12/12.07.2016 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА поименните списъци на магистрати от апелативните съдилища за избор на членове на конкурсни комисии по обявени конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия.
3. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсни комисии по обявените с протокол № 12/12.07.2016 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл.189, ал.8 от ЗСВ (във връзка с § 210 от ПЗРЗИД на ЗСВ), поименния състав на конкурсните комисии по обявени конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия:
1. Конкурсна комисия – окръжен съд – гражданска колегия
- Алексей Иванов Иванов – съдия в АС София
- Стела Венциславова Дандарова – съдия в АС Пловдив
- Златина Николова Иванова – зам.-председател на АС Бургас
- Дочка Христова Илиева – Върбева – съдия в АС Пловдив
- Станислав Петров Георгиев – зам.-председател на АС Пловдив
Резервни членове:
- Цветко Аспарухов Лазаров – съдия в АС София
- Красимир Атанасов Машев – съдия в АС София
2. Конкурсна комисия – окръжен съд – търговска колегия
- Иван Димитров Иванов – съдия в АС София
- Илияна Тодорова Балтова – съдия в АС Бургас
- Георги Великов Чамбов – съдия в АС Пловдив
- Георги Йовчев Георгиев – съдия в АС Варна
- Цветана Тодорова Михова – съдия в АС Пловдив
Резервни членове:
- Севдалин Минчев Божиков – съдия в АС Пловдив
- Нели Генкова Събева – съдия в АС Бургас
3. Конкурсна комисия – окръжен съд – наказателна колегия
- Велина Емануилова Антонова – съдия в АС Пловдив
- Цаньо Георгиев Ангелов – съдия във Военноапелативен съд
- Красен Георгиев Георгиев – съдия в АС Велико Търново
- Красимира Георгиева Медарова – съдия в АС София
- Иво Николов Вапцаров – съдия в АС София
Резервни членове:
- Йорданка Петрова Неделчева – съдия в АС Велико Търново
- Галина Тодорова Канакиева – съдия в АС Бургас
4. ОТНОСНО: Молба от административния ръководител – председател на Районен съд-гр.Златоград, за разрешаване на кадрови въпрос

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕПОРЪЧВА на председателя на Окръжен съд Смолян да командирова на свободната бройка в Районен съд гр. Златоград младши съдията от Окръжен съд Смолян Веселина Иванова Димчева
5. ОТНОСНО: Становище от съдии в Административен съд-гр.Бургас, във връзка с командироване на съдия от Административен съд-гр.Бургас, в Административен съд-София-област

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ становище от съдии в Административен съд гр. Бургас във връзка с командироване на съдия от Административен съд гр. Бургас в Административен съд София-област.
6. ОТНОСНО: Определяне на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за включване в състава на работна група за изготвяне на проект на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА предложения от Комисията по атестиране и конкурси състав за участие в работна група за изготвяне на проект на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, посочени в решение по протокол № 3 от 10.10.2016 г. на същата комисия.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Димитър Пандалиев Бозаджиев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Димитър Пандалиев Бозаджиев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Дарина Стоянова Маркова - Василева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Дарина Стоянова Маркова - Василева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Даниела Светозарова Христова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Даниела Светозарова Христова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Даниел Николаев Йорданов – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Даниел Николаев Йорданов – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Йордан Илиев Воденичаров – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Йордан Илиев Воденичаров – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Галина Иванова Вълчанова – Люцканова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС”.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Галина Иванова Вълчанова – Люцканова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС”.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Владимир Стоянов Вълчев – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Владимир Стоянов Вълчев – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Ивайло Асенов Йорданов – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Ивайло Асенов Йорданов – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Гергана Любчева Антонова – съдия в Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Гергана Любчева Антонова – съдия в Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Зорница Валентинова Петрова – съдия в Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Зорница Валентинова Петрова – съдия в Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Светлана Кирилова Цанкова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Светлана Кирилова Цанкова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Дианка Денева Дабкова - Пангелова – съдия в Административен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Дианка Денева Дабкова - Пангелова – съдия в Административен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Адриана Георгиева Добрева - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, с ранг „съдия в ОС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Адриана Георгиева Добрева - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, с ранг „съдия в ОС”.
20. ОСТАВЯ без уважение предложението за повишаване в по-горен ранг на Галя Величкова Наумова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Никопол, с ранг „съдия в ОС”.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниела Колева Николова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нели Делчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Анета Иванова Петрова – съдия в Районен съд гр. Омуртаг, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Калин Георгиев Колешански – съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Димитрова Богоева - Маркова – съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гюлфие Мехмедова Яхова – съдия в Районен съд гр. Благоевград, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Атанасова Кръстева – съдия в Районен съд гр. Харманли, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Еманоел Василев Вардаров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Ангелов Станчев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ОСТАВЯ без уважение предложението за повишаване в по-горен ранг на Христо Петров Попов – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС“.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимира Иванова Николова-Петрова – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милена Асенова Карагьозова-Минчева – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Златина Пламенова Личева-Денева – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Георгиев Ченджиев административен ръководител - председател на Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Виржиния Константинова Караджова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ралица Йорданова Русева – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Тодорова Илиева – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милен Иванов Бойчев – съдия в Районен съд гр. Русе, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивайло Димитров Иванов – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светлана Нейкова Нейчева – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елица Симеонова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Дарин Николаев Йорданов – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Силвия Андреева Житарска - Димитрова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
44. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивайло Параскевов Шабански – съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
45. ОСТАВЯ без уважение предложението за откриване на процедура за предварително атестиране на Светослав Неделчев Тодоров – съдия в Районен съд, гр. Варна.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

46. ОТНОСНО: Информация от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ), за проведена на 15.11.2016 г. среща на НСММСНДРБ, взетите решения и направените предложения по време на срещата

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

46.1. ОПРЕДЕЛЯ Мариета Неделчева Маринова – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и контактна точка на Европейската съдебна мрежа по наказателни дела, за контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст.
46.2. ВЪЗЛАГА изготвянето на проект за изменение на Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ) на членовете на НСММСНДРБ, в срок до 31.12.2016 г.
46.3. ВЪЗЛАГА координирането на работата по проект за изменение на Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ) на Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд -гр. Варна и национално лице за контакт на НСММСНДРБ.
46.4. ОТЛАГА откриването на нова процедура по подбор на членове на НСММСНДРБ до изготвянето и приемането на актуализираните правила по т.2.
47. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на външните работи, дирекция „Човешки ресурси“, за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерални дирекции на ЕК, с краен срок за кандидатстване пред МВнР - 16.12.2016 г. и проект на обява за подбор на командировани национални експерти

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

47.1. ОДОБРЯВА проекта на обява за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 9 декември 2016 г.
47.2. Обявата за позиция OLAF.B.2 да се публикува на Интернет страницата на ВСС, раздел „Съобщения“.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

48. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд-София, за обявяване на конкурс за 11 свободни щатни бройки, от които 5 в наказателно отделение, 5 в гражданско отделение и 1 в търговско отделение

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. Изпраща писмото от председателя на Апелативен съд-София, на Комисията по правни и институционални въпроси и на Комисията по атестирането и конкурсите, които в 2-седмичен срок да изготвят становище по изложените в него обстоятелства.
48.2. Изпраща писмото от председателя на Апелативен съд-София, на министъра на правосъдието за преценка относно необходимост за иницииране на промени в Закона за съдебната власт за разрешаване на повдигнатия в него въпрос.

Закриване на заседанието – 12,05 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
30.11.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд