Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с екипа от експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка

30 ноември 2016 година

 

Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с екипа от експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Експертната мисия се провежда в периода 30 ноември 2016 г. – 2 декември 2016 г.

В работната среща участваха представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов и членовете: Румен Боев – председател на КАК към Прокурорската колегия, Юлия Ковачева – зам.-председател на КАК към Съдийската колегия, Даниела Костова – председател на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия, Ясен Тодоров – председател на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия, Галя Георгиева – председател на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” към Съдийската колегия, Незабравка Стоева – председател на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”, Калин Калпакчиев – председател на Комисия „Съдебна карта натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия, Елка Атанасова – координатор по въпроси, касаещи промяна на съдебните райони и натовареността на прокурорите и следователите и Милка Итова – член на КАК към Съдийската колегия.

Тема на разговорите бяха развитието на магистратурата през последните 10 години; назначенията по високите етажи – прозрачност, процедури и проверка на почтеността; унифициране на практиката в областта на етиката и дисциплинарните производства, конфликта на интереси; кариерното израстване на магистратите; натовареността и съдебната карта, както и случайното разпределение на делата.

Членовете на Висшия съдебен съвет представиха предприетите действия в изпълнение на препоръките от доклада на ЕК от м. януари 2016 г. и акцентите в дейността на Съвета в периода октомври-ноември 2016 г., сред които успешното провеждане на експерименталното електронно дистанционно гласуване за избор на членове на ВСС преминало при изключително висока избирателна активност на магистратите. Посочено бе, че процесът е наблюдаван от експерти от БАН и Техническия университет, които са се обединили около становището, че е налице стабилна, устойчива, трудна за манипулиране и с висока степен на защита система.

Представителите на постоянните комисии към колегиите на ВСС представиха конкретни данни, тенденции и изводи в съответните областите от компетентността на всяка комисия. Направена бе съпоставка между данните за 2016 г. и тези от конституирането на настоящия състав на ВСС, по отношение дейността на комисиите, както спецификата в дейността им след структурната промяна в организацията на дейността на ВСС и колегиите му.

Представителите на Комисиите по атестирането и конкурсите към двете колегии посочиха основните аспекти в дейността си. Отчетено бе, че за първи път за председател на постоянна комисия на ВСС – КАК към Съдийската колегия е избран съдия, както и че продължава работата по изготвянето на наредбите по чл. 194г и чл. 209б от ЗСВ за конкурсите и атестирането, с цел гарантиране на своевременното започване и провеждане на конкурсите през 2017 г. Акцентирано бе, че именно настоящият състав на ВСС е предложил промени в ЗСВ по отношение на конкурсите и атестирането, като участието на действащи магистрати в процеса по атестиране ще гарантира по-голяма обективност в оценката, която е в основата на кариерното израстване при конкурсните процедури. Припомнено бе, че още от 2012 г. ВСС е предприел действия по закриване на щатове от по-ниско натоварени органи на съдебната власт и разкриване на нови в по-високо натоварени, като до момента са оптимизирани над 400 щатове и е стъпка към преодоляване на неравномерната натовареност. Разяснено бе, че до промяната на ЗСВ реда за провеждане на конкурсните процедури не позволяваше бързо заемане на разкритите места, но се очаква с прилагането на новите разпоредби този проблем да бъде решен, както и да отпадне необходимостта от командироване на магистрати.

По отношение на дисциплинарната дейност и взаимодействието с ИВСС бе посочено, че Висшият съдебен съвет като бенефициент по Оперативна програма „Добро управление” ще реализира проектна дейност свързана с подобряване на процедурите по атестиране и дисциплинарна практика в съдебната система. Като пример за добра практика бе определено постигнатото споразумение за регулярно провеждане на срещи между Комисията към Съдийската колегия и ИВСС, предвид взаимодействието в областта на дисциплинарната практика, както и във връзка с дейността по Глава трета „а” от ЗСВ – разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Отчетено бе намаляване броя на новообразуваните дисциплинарните производства през 2016 г., което се дължи, както на промените в ЗСВ, така и на постигната превенция в резултат на дисциплинарната политика на ВСС. Отчетено бе, че през 2014 г. са образувани 33 дисциплинарни производства, а през 2015 г. – 56. Посочено бе, че Комисията към Съдийската колегия редовно внася за запознаване актовете от проверки на ИВСС, като дори е обсъждана идеята да се предложи на КАК, при атестиране на съдиите да се изисква справка от Инспектората за констатиране нарушения по Глава трета „а” от ЗСВ.

Председателят на Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС към Прокурорската колегия посочи, че в отговор на препоръките от докладите на ЕК е разработена и внедрена централизирана система за случайно разпределение на делата, разработена е Методика за прилагането й, а ВСС със свои решения е задължил административните ръководители на органите на съдебната власт да извършват регулярни проверки на 6 месеца за спазване принципа за случайно разпределение. Цитирани бяха данни от изготвеният анализ за Прокуратурата на Република България, според който към 2016 г. в прокуратурата няма констатирани нарушения на принципа за случайно разпределение, както и че през последните две години липсват жалби от граждани  в тази връзка.

Пред европейските експерти бе заявено, че за целия период от влизане в сила на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси няма нито едно решение за установен конфликт на интереси при  магистрат. Отчетена бе и трайната тенденция за намаляване на просрочието при подаване на декларации от магистрати за различни обстоятелства.

С положителен знак бе отчетена и тенденцията за спадане броя на дисциплинарните производства срещу прокурори, като резултат от предприетите действия на административните ръководители. Отчетена бе изключително кратката висящност на прокурорските преписки и дела за цялата страна. Въз основа на анализ на забавените производства бе посочено намаляване броя на делата и прокурорските преписки продължаващи над 5 години, както и намаляване на броя на заявленията от граждани за забавени производства

По отношение работата на Етичните комисии бе посочено, че новият ЗСВ е ограничил правомощията на ВСС и в момента се работи основно по изготвяне на становища за нравствените качества на кандидатите във връзка с участието им конкурсни процедури. Обърнато бе внимание, че Правилата за дейността на комисиите към двете колегии са съгласувани с оглед прилагане на единен подход към всички магистрати. Посочено бе, че предстои изработване на нови правила за работата на местните етични комисии.

Отчетено бе, че в мандата на настоящия състав на ВСС са разгледани и са извършени произнасяния по 7 500 преписки от Етичната комисия, а изготвените етични становища са 2 402 - за всички кандидати участвали в конкурсни процедури.

По отношение на съдебната карта, бе припомнено извършеното по отношение разработване на система за измерване на натовареността, създаване на устойчив модел за регулиране на натовареността, включително приемането на норма на натовареност на магистратите при отчитане тежестта на различните видове дела. Изброени бяха предприетите действия за оптимизиране на военното правораздаване и необходимостта от стартиране на реформата в районните съдилища. Посочено бе, че ВСС е бенефициент по ОПДУ за реализиране на проект за  Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата".

Европейските експерти зададоха въпроси във връзка с организирането и провеждането на електронно дистанционно гласуване за избор на членове на ВСС и възможностите кандидатите да проведат предизборна кампания.

Интерес бе проявен към предвидените в ЗСВ форми за съдийско самоуправление и конкретните му проявления до момента. Коментирани бяха как се отразява явното гласуване върху дейността на колегиите и Пленума на ВСС.

В края на срещата бе констатирана необходимостта от осигуряване на определен период от време за проследяване на настъпилите промени и резултати от последните законодателни промени на Конституцията и Закона за съдебната власт преди да се правят категорични изводи за влиянието им върху функционирането на съдебната власт. Припомнени бяха и данните от последното Информационно табло на Европейския съюз в областта на правосъдието, според което България е в челните места по отношение продължителността на производствата по административни, търговски и граждански дела.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд