Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г.

1 декември 2016 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г.

Общо постъпилите приходи във ВСС през посочения период са 312.160 млн. лв., от които 70.20% са от субсидия, 26.20% от съдилищата и 2.85% от НАП. Приходите бележат спад от 3.13% в сравнение с м. октомври 2015 г., като неизпълнението на приходите за 10-те месеца е 25.469 млн. лв. при планирани за цялата 2016 г. – 140.000 млн. лв.

Структурата на собствените приходи е както следва: от съдилищата – 90.34% и от НАП – 9.7%.

Постъпилите приходи от съдебни такси са в размер на 80.387 млн. лв., при планирани за десетмесечието 100.000 млн. лв., като неизпълнението е в размер на 19.613 млн. лв. за отчетния период.

Субсидията от Републиканския бюджет е 219.135 млн. лв.

Общата сума на разходите е 422.015 млн. лв. Планът на разходите за 10 месеца е 444.537 млн. лв. Изпълнението на бюджета за м. октомври 2016 г. е 79.11% при среден процент 83.3%. Отчита се увеличение от 11.27% на разходите в сравнение с м. октомври 2015 г.

Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 10 месеца е 39.850 млн. лв., като изразходените средства са 34.675 млн. лв. Изпълнението за м. октомври 2016 г. е 72.51% при среден процент 83.3%.

Средствата за капиталови разходи са 3.845 млн. лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 10 месеца на годината е 12.469 млн. лв., а изпълнението за м. октомври 2016 г. е 25.7% при среден процент 83.3%.

Изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г. е 79.1% при среден процент 83.3%.

Общият размер на разходите на ВАС е 10.564 млн. лв., което представлява 81,7% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите на ВКС е 13.139 млн. лв. или 76.4% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите на Прокуратурата е 163.634 млн. лв., т.е. 80.2% изпълнение на плана на общите разходи.

За Висшият съдебен съвет общият размер на разходите е 11.671 млн. лв., което представлява 62,9% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите на НИП е 2.920 млн. лв., което е 80.8% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите на ИВСС е 3.404 млн. лв., което е 84.3% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите за съдилищата е 216.684 млн. лв. или 80.9% изпълнение на плана на общите разходи.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд