Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет определи позицията си във връзка с предложението за отнемане статута на наблюдател на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция в Европейската мрежа на съдебните съвети

1 декември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде мандат на Незабравка Стоева - член на ВСС, за гласуване позицията на Съвета относно статута на Висшия съдебен съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция в Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по време на предстоящото на 8 декември 2016 г. извънредно Общо събрание на ЕМСС в гр. Хага. Всяка организация – член на ЕМСС ще разполага с 6 гласа, разпределени между нейните представители.

Госпожа Незабравка Стоева ще поддържа становището на ВСС, че  Общото събрание следва да проведе явно гласуване, като за приемане на решение ще е необходимо квалифицирано мнозинство от три четвърти от присъстващите членове.

Съобразно даденият мандат г-жа Стоева ще гласува „въздържал се“ по предложението за отнемане статута на наблюдател на ВССП на Република Турция в ЕМСС. За настоящото решение ще бъде уведомен Секретариата на ЕМСС с молба за разпространението му сред членовете на мрежата.

Членовете на ВСС обсъдиха предложението на Изпълнителния борд на ЕМСС за отнемане на статута на наблюдател на ВССП в Турция. В него е представена информация за правното основание на предложението, ефекта от отстраняването, начина и процедурата на провеждане на гласуване. Изпълнителният борд счита, че от страна на ВССП има нарушение на целите и задачите на ЕМСС, а за приемане на решение по време на гласуването на Общото събрание ще е необходимо обикновено мнозинство при тайно гласуване. Предложени са три опции за гласуване - „съгласен съм с предложението за отстраняване“; „не съм съгласен с предложението за отстраняване“ и „въздържам се“.

След проведено обсъждане Пленумът на ВСС прие, че Общото събрание на ЕМСС следва да проведе явно гласуване, а за приемане на решение ще е необходимо квалифицирано мнозинство от три четвърти. След проведено гласуване с 8 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“ Пленумът на ВСС определи своята позиция.

Извънредното Общо събрание ще се проведе в рамките на срещата по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение” за 2016-2017 г.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд