Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие критерии за определяне на контактни точки за органите на съдебната власт при изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри

1 декември 2016 година

Пленумът на ВСС прие критерии за определяне на контактни точки за органите на съдебната власт при изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ по ОПДУ с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор Висшия съдебен съвет, съгласно решение по протокол 18/14.04.2016 г. , т. 46 на ВСС.

В качеството си на партньор ВСС трябва да определи, ангажира и координира външни експерти по апелативни райони, т. нар. в проекта „контактни точки“, които да съдействат за извършването на инвентаризацията и анализа на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в органите на съдебната власт, по апелативни райони. По проекта са определени общо 21 контактни точки, от които 11 за съдилищата в страна и 10 за прокуратурата на Р България.

Пленумът на ВСС реши при определянето на контактните точки да се използват следните критерии: по апелативни съдебни райони; да заемат длъжност „системен администратор“ в органите на съдебната власт; натовареността, територията, броя на органите на съдебна власт и общия брой на работещите магистрати и служители в съответния апелативен район. Пленумът определи по една контактна точка в апелативните съдилища и апелативните прокуратури в Бургас, Велико Търново и  Варна; по две контактни точки за Апелативен съд – Пловдив и Апелативна прокуратура – Пловдив; за ВАС и всички административни съдилища – две контактни точки; за ВКС и съдилищата в апелативен район София – четири контактни точки; за ВКП, прокуратурите в апелативен район София и Национална следствена служба – пет контактни точки.

За апелативните райони с една контактна точка,Пленумът реши това да са лицата заемащи длъжността „системен администратор“ в съответния апелативен съдебен орган. За апелативен район Пловдив, първата точка да бъде лицето, заемащо длъжността „системен администратор“, а втората да бъде определена със заповед на съответния апелативен административен ръководител. Контактните точки за ВАС и всички административни съдилища в страната, ВКС и съдилищата в апелативен район София, ВКП, прокуратурите в апелативен район София и НСлС да бъдат определени със заповеди, съответно на председателите на ВАС и ВКС и на Главния прокурор.

В срок до 20 януари 2017 г. административните ръководители на ОСВ следва да изпратят на координаторите по проекта във ВСС поименен списък на контактните точки.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд