Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС ще бъде партньор на Министерство на правосъдието в проекти по ОПДУ по мерките от Пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно

1 декември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, по предложение на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, изрази съгласие и определи принципа на участието си при изпълнение на проекти по мерките от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие”.

Пленумът на ВСС изрази съгласие за участие на ВСС като бенефициент по проект, обхващащ реализацията на мярка 6.2.1 „Прозрачност и обществено участие в избора на съдебни заседатели от общинските съвети.”, мярка 6.2.2 „Прозрачност на съдебните заседатели и гаранции срещу конфликт на интереси.” и мярка 6.2.3 „Дебат за възможностите за допълнително повишаване на общественото участие чрез института на съдебните заседатели.”, които са обединени съгласно предвиденото в Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Висшият съдебен съвет ще участва като партньор по проект с бенефициент Министерство на правосъдието, обхващащ изпълнението на мярка 3.4.1 „Стандарт и система от мерки за оценката на достъпа до правосъдие на гражданите и юридическите лица.” Мярка 1.1.6 „Ежегодно изготвяне и обсъждане на доклади за независимостта на съдебната власт. Формулиране на мерки по констатираните проблеми от отговорните институции” и мярка 3.4.1 „Периодични проучвания на общественото мнение за съдебната власт и удовлетвореността на гражданите, които са се обръщали към нейни структури.” от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Висшият съдебен съвет ще участва с координатор в екипа за управление на проекта с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор ВСС при изпълнение на проект по мярка 3.2.4 „Пакет от мерки за намаляване на натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие.” от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт.

Само с експертен капацитет и координатор, Висшият съдебен съвет ще участва при изготвяне на Анализ на текущото състояние и добрите практики в областта на медиацията като способ за алтернативно решаване на спорове, както и Материално-техническо и организационно обезпечаване – разкриване на центрове за алтернативно решаване на спорове в апелативните райони и предоставяне на оборудване на целите на алтернативното решаване на спорове и провеждане на информационни кампании за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин и предоставяне на безплатни процедури по медиация.

Висшия съдебен съвет ще участва с координатор в екипа за управление на проекта с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор ВСС, обхващащ изпълнение на мярка 4.5.1 „Разработване на цялостен модел на експертизите и включително: повишаване изискванията при подбор на експерти с оглед професионалната им квалификация и интегритет, изисквания за поддържане и развитие на квалификацията им и периодична професионална атестация , придружени с осигуряване на различни форми на обучение, антикорупционни мерки, гаранции за прозрачност и превенция на конфликта на интереси , гаранции за адекватен избор по конкретните дела, адекватно заплащане, механизъм за планиране на бюджета за експертизи и адекватно финансиране.”, която включва мярка 4.5.2 „Изграждане на институционален капацитет за осигуряване на особено сложни или скъпи експертизи.” и мярка 4.5.3 „Съответни мерки по отношение на експертизите в гражданския и административния процес” от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт.

Висшият съдебен съвет ще участва само с експертен капацитет и координатор в реализация на дейностите  – Извършване на анализ на практиката и предложения за реформа на модела на експертизите; Изготвяне на оценка на нуждите от изграждане на специализиран институционален капацитет за организиране и възлагане на особено сложни, скъпи и/или изискващи редки специалности, вкл. сравнително проучване на добри практики.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише необходимите за подаване на проектните предложения по ОПДУ – Декларации за партньорство и Споразумения за партньорство за проектите, по които ВСС е партньор на МП, съгласно взетите решения на Пленума на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд